ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Comparison of Early Onset Schizophrenia and Adult Type Schizophrenia from the Point of Neurological Soft Signs [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 176-184

The Comparison of Early Onset Schizophrenia and Adult Type Schizophrenia from the Point of Neurological Soft Signs

Nesrin DİLBAZ1, Elvan Özalp2, Göksel BAYAM3
1Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz. Dr., Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi, ANKARA
3Uz. Dr., Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Schizophrenia is now conceptualised as a neurodevelopmental disorder. Previous studies have documented schizophrenic patients have increased nonlocalizing neurological abnormalities called neurological soft signs (NSS) compared to controls. The early onset schizophrenia is characterised phenomenologically by prominent negative symptoms, tend to respond less well to neuroleptic treatment, generally poor outcome, delays in social, language and motor development and have higher rate structural brain anomalies. This study compares the NSS and other clinical factors of schizophrenia (negative and positive symptoms) of 30 early onset with (<17 years old) 30 adult onset schizophrenic patients. Patients diagnosed according to DSM-IV were assessed using the semi- structured information questionnaire, Mini Mental State Examination (MMSE) and physical and neurological examination for soft signs (PANESS), brief psychiatric rating scale (BPRS), Scale for the assessment of positive symptoms (SAPS), scale for the assessment of negative symptoms (SANS). The total score of PANESS and the scores of the subgroups ofsyn- ergy, graphestesia, stereognosia, gait and topognosis, rapid movement, nystagmus, were significantly, higher in the early onset group. These findings suggest that there is a possible relationship of neurological soft signs which is accepted as an evidence of pathological process in the neurodevelopment of schizophrenia, and early onset of schizophrenia.

Keywords: Key Words: Neurodevolepmental hypothesis, neurological soft signs, early onset schizophrenia.

Nörolojik Silik işaretler Açısından Erken Başlangıçlı Şizofreniyle Yetişkin Tip Şizofreninin Karşılaştırılması

Nesrin DİLBAZ1, Elvan Özalp2, Göksel BAYAM3
1Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Uz. Dr., Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi, ANKARA
3Uz. Dr., Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Şizofreni nörogelişimsel bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Daha önceki çalışmalar normal kontrollere göre şizofreni tanısı alan hastalarda tam lokalize edilemeyen nörolojik silik işaretler olarak adlandırılan anormalliklerin saptandığını bildirmektedir. Erken başlangıçlı şizofreni grubu fenomenolojik olarak negatif belirtilerin baskın olduğu, nöroleptik tedavisine daha az yanıt veren, prognozu kötü, sosyal, dil, motor gelişiminde gecikmeleri olan, daha fazla yapısal beyin anormallikleri gösteren bir gruptur. Bu çalışma 30 erken başlangıçtı şizofreni hastasını (yaşlan 17den küçük), 30 yetişkin tip şizofreni hastası ile nörolojik silik işaretler ve diğer klinik belirtiler (negatif, pozitif belirtiler) açısından karşılaştırmayı amaçlamaktadır. DSM- IV 'e göre tanı konmuş olan hastalara yan yapılandmlmış bilgi formu, Mini mental değerlendirme ölçeği ve nörolojik silik işaretlerin fiziksel ve nörolojik değerlendirmesi (PANESS), kısa psikiyatrik derecelendirme ölçeği (BPRS), pozitif belirtileri değerlendirme ölçeği (SAPS), negatif belirtileri değerlendirme ölçeği (SANS) uygulanmıştır. PANESS toplam puanı ve sinerji, grafestezi, stereognosi, duruş ve topognozi, tekrarlayın hareket, nistagmus alt puanları erken başlangıçtı şizofreni grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede, yüksek saptanmıştır. Bu bulgular; şizofreninin nörogelişimsel patolojik proçesi olarak kabul edilen nörolojik silik işaretlerle, erken başlangıçtı şizofreni arasında bir ilişkinin varlığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Nörogelişimsel kuram, nörolojik silik işaretler, erken başlangıçtı şizofreni.

Nesrin DİLBAZ, Elvan Özalp, Göksel BAYAM. The Comparison of Early Onset Schizophrenia and Adult Type Schizophrenia from the Point of Neurological Soft Signs. J Clin Psy. 2000; 3(3): 176-184
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale