ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Psychometric Properties of The Curative Climate Questionnaire-Turkish Version [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 186-196 | DOI: 10.5505/kpd.2017.15238

Psychometric Properties of The Curative Climate Questionnaire-Turkish Version

F. Işıl Bilican
Istanbul Medeniyet University

INTRODUCTION: The Curative Climate Questionnaire measures the curative factors in group psychotherapy. The Curative Climate Questionnaire has three subscales: Cohesion, Insight, and Catharsis. These three factors are suggested to be the main curative factors implicated in progress in group psychotherapy. Even though group psychotherapy is an effective method in providing services to alleviate psychological difficulties, the resources which measure curative factors, group dynamics or processes are limited in Turkey. This study aimed to translate and adapt the Curative Climate Questionnaire into Turkish to allow for its future uses in clinical and research settings.
METHODS: Fifty psychotherapists were administered the Curative Climate Questionnaire and Multidimensional Relationship Questionnaire on the fourth day of the group psychotherapy training. The training had didactic, supervision, and experiential parts. Factor structure was analyzed by employing Principal Component and Confirmatory Factor Analyses.
RESULTS: Turkish version of the Curative Climate Questionnaire had a three factor structure similar to the English version. Three items were omitted for the data to fit the model. The Cronbach Alpha level for Insight was.87, for Catharsis was.88, and for Cohesion was.84. Criterion validity was established by the Multidimensional Relationship Questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings showed that the Curative Climate Questionnaire Turkish version had good reliability and validity. The findings supported inclusion of the Catharsis subscale in the Curative Climate Questionnaire.

Keywords: Curative Climate Questionnaire, Turkish, cohesion, insight, catharsis, group psychotherapy.

İyileştirici Ortam Anketi Türkçe Çevirisinin Psikometrik Özellikleri (Eng)

F. Işıl Bilican
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: İyileştirici Ortam Anketi grup psikoterapisindeki iyileştirici faktörleri ölçer. İyileştirici Ortam Anketi’nin üç alt ölçeği bulunmaktadır: Uyum, İçgörü ve Katharsis. Bu faktörlerin, grup psikoterapisinde ilerlemeyi sağlayan temel iyileştirici faktörler oldukları belirtilmiştir. Grup psikoterapisi psikolojik sıkıntıları hafifletmek için etkin bir yöntem olmasına karşın, Türkiye’de iyileştirici faktörleri, grup dinamikleri ve grup süreçlerini ölçen kaynak ve ölçekler çok sınırlıdır. Bu çalışma, İyileştirici Ortam Anketi’ni Türkçe’ye çevirerek ve uyarlayarak ileride araştırma ve klinik ortamlarda kullanılmasını sağlamayı hedeflemiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İyileştirici Ortam Anketi ve Çokboyutlu İlişki Ölçeği, grup psikoterapisi eğitiminin dördüncü gününün sonunda elli psikoterapiste uygulanmıştır. Grup psikoterapisi eğitimi teorik, süpervizyon ve deneyimsel kısımlardan oluşmuştur. Ölçeğin faktör yapısı, Temel Bileşenler Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile incelenmiştir.

BULGULAR: İyileştirici Ortam Anketi’nin Türkçe adaptasyonunda, ölçeğin orijinaline benzer şekilde üç faktör bulunmaktadır. 3 madde ölçekten çıkarıldığında veriler modele en iyi şekilde uymuştur. Cronbach Alfa katsayısının İçgörü için.87, Katharsis için.88, Uyum için.84 olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin yakınsak geçerliği Çokboyutlu İlişki Ölçeği ile sağlanmıştır.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular, İyileştirici Ortam Anketi’nin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Bulgular, Katharsis alt ölçeğinin İyileştirici Ortam Anketi’nde içerilmesini işaret etmiştir.

Anahtar Kelimeler: İyileştirici Ortam Anketi, uyum, içgörü, katharsis, grup psikoterapisi, faktör yapısı.

F. Işıl Bilican. Psychometric Properties of The Curative Climate Questionnaire-Turkish Version. Turkish J Clin Psy. 2017; 20(3): 186-196

Corresponding Author: F. Işıl Bilican, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale