ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
COVID-19 pandemic and individuals with severe mental illness: A comparative study of community mental health centers' early experiences in COVID-19 pandemic (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 49-56 | DOI: 10.5505/kpd.2022.10437

COVID-19 pandemic and individuals with severe mental illness: A comparative study of community mental health centers' early experiences in COVID-19 pandemic (tur)

Nazife Gamze Usta Sağlam, Engin Emrem Beştepe, Filiz İzci, İpek Sarıkaya, Haluk Usta, Fatih Baz
Istanbul Erenkoy Training And Research Hospital For Psychiatry And Neurological Diseases, Psychiatry

INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine the effects of the early phase of the COVID-19 pandemic on the services in Community Mental Health Centers (CMHCs) and on the patients followed up by the CMHC. In this direction, the clinical data of the patients and CMHC services were compared with the same period of the previous year.
METHODS: Three CMHCs’ data within the first three months following the first COVID-19 case report in Turkey (11.03.2020-11.06.2020) were compared with the same period of the previous year retrospectively. Sociodemographic data, the number of admissions to the emergency psychiatry outpatient clinic, and the number of admissions to the psychiatry service of 2008 patients followed-up by CMHC were recorded as well as clinical parameters of inpatients and the quantitative values of the services provided by CMHCs.
RESULTS: The number of patients presenting to the emergency psychiatry outpatient clinic and admission to the inpatient psychiatry unit significantly decreased in the initial phase of the COVID-19 pandemic (p <0.001). While a narrowing was observed in psychiatric hospitalization indications, face-to-face CMHC services decreased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The COVID-19 outbreak has created difficulties in preventing and treating COVID-19 infection in individuals with severe mental illness, as well as difficulties in safely handling patients' existing mental illnesses. Considering the experiences from the early period of the pandemic, for current and future needs, the continuity of CMHCs should be supported and efforts should be made to provide digital services such as telepsychiatry applications when necessary.

Keywords: Community mental health services, community mental health centers, COVID-19, Severe mental illness, Schizophrenia, Bipolar disorder

COVID-19 pandemisi ve ağır ruhsal hastalığı olan bireyler: Toplum ruh sağlığı merkezlerinin COVID-19 pandemisinde erken dönem deneyimlerine dair karşılaştırmalı bir çalışma (tur)

Nazife Gamze Usta Sağlam, Engin Emrem Beştepe, Filiz İzci, İpek Sarıkaya, Haluk Usta, Fatih Baz
İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastaliklari Egitim Ve Arastirma Hastanesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin başlangıç döneminin, Toplum Ruh Sağlığı Merkez’lerindeki (TRSM) hizmetlere ve TRSM hastalarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, TRSM'de takip edilen hastaların verileri ve TRSM hizmetleri önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiyedeki ilk COVID-19 vaka bildirimini izleyen üç ay içerisindeki (11.03.2020-11.06.2020) üç ayrı toplum ruh sağlığı merkezinin ve bağlı oldukları merkez hastanenin verileri retrospektif olarak incelenerek önceki yılın aynı dönemini ile kıyaslanmıştır. Takipleri bu merkezlerce yapılan toplam 2008 hastanın sosyodemografik verileri, acil psikiyatri polikliniğine başvuru ve psikiyatri servisine yatış sayıları, yatarak tedavi gören hastaların klinik parametreleri yanı sıra TRSM’ler tarafından verilen hizmetlerin niceliksel değerleri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Hastaların acil psikiyatri polikliniğine başvuru ve psikiyatri servisine yatış sayıları pandeminin akut döneminde anlamlı ölçüde azalmıştır (p<0,001). Yatış endikasyonlarında daralma gözlenirken, yüz yüze verilen TRSM hizmetleri azalmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 salgını, ağır ruhsal rahatsızlığı olan bireylerde COVID-19 enfeksiyonunu önleme ve tedavi etmedeki güçlüklerin yanı sıra hastaların mevcut ruhsal rahatsızlıklarının güvenli bir şekilde ele alınmasında da zorluklar ortaya çıkarmıştır. Salgının erken döneminde yaşanılan deneyimler dikkate alınarak mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar için TRSM’lerin süreklilikleri desteklenmeli ve gereğinde telepsikiyatri uygulamaları gibi dijital hizmetlerin sunumu için çaba gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toplum ruh sağlığı hizmetleri, Toplum ruh sağlığı merkezleri, COVID-19, Ağır ruhsal hastalık, Şizofreni, Bipolar bozukluk

Nazife Gamze Usta Sağlam, Engin Emrem Beştepe, Filiz İzci, İpek Sarıkaya, Haluk Usta, Fatih Baz. COVID-19 pandemic and individuals with severe mental illness: A comparative study of community mental health centers' early experiences in COVID-19 pandemic (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 49-56

Corresponding Author: Nazife Gamze Usta Sağlam, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale