ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Prematür ejakülasyon hastalarında mizaç ve karakter özellikleri (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(2): 145-152 | DOI: 10.5505/kpd.2020.06978

Prematür ejakülasyon hastalarında mizaç ve karakter özellikleri (tur)

İmran Gökçen Yılmaz Karaman1, Gülcan Güleç1, İlknur Gündoğdu1, Çınar Yenilmez1, Aydın Yenilmez2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Prematür Ejakülasyon erkekte en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Patofizyolojisi henüz aydınlatılamamış olsa da psikolojik faktörler sıkça çalışılmıştır. Hem biyolojik hem de psikolojik boyutları olan prematür ejakulasyonun anlaşılmasında, hastaların mizaç ve karakter özelliklerinin araştırılmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür. Nörotisizm ve zarardan kaçınma boyutlarının cinsel işlev bozuklukları ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada yaşam boyu ve edinilmiş prematür ejakülasyon hastalarının mizaç, karakter özellikleri, cinsel doyum, anksiyete ve depresyon düzeyleri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prematür ejakülasyon tanısı alan 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol çalışmaya dâhil edildi. Hasta grubu yaşam boyu (n=20) ve edinilmiş (n=20) alt türler olarak iki gruba ayrıldı. Sosyodemografik veri formu, Mizaç ve Karakter Envanteri, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Prematür ejakülasyon hastalarının kontrol grubuna göre cinsel doyum puanları daha düşük, zarardan kaçınma boyutunun çabuk yorulma ve dermansızlık alt boyutu puanları daha yüksek izlenmiştir (p< 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zarardan kaçınma, bir mizaç özelliği olarak nörotransmitter yapılar ile ilişkili olan, cinsel işlev bozukluklarında dikkat çeken bir parametredir. Cinsel işlev bozuklukları ve zarardan kaçınma ilişkisini araştıran daha büyük örneklemli ve uzunlamasına çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: prematür ejakülasyon, mizaç, karakter, zarardan kaçınma

Temperament and character traits of premature ejaculation patients (tur)

İmran Gökçen Yılmaz Karaman1, Gülcan Güleç1, İlknur Gündoğdu1, Çınar Yenilmez1, Aydın Yenilmez2
1Eskişehir Osmangazi University Psychiatry Department, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi University Urology Department, Eskişehir, Türkiye

INTRODUCTION: Premature Ejaculation is the most common sexual dysfunction in men. Although the pathophysiology has not been clarified yet, psychological factors have been studied frequently. It may be useful to investigate the temperament and character characteristics of the patients in understanding the premature ejaculation, which has both biological and psychological dimensions. Neuroticism and harm avoidance dimensions are found to be associated with sexual dysfunction. In this study, temperament, character, sexual satisfaction, anxiety and depression levels of lifelong and acquired premature ejaculation patients are investigated.
METHODS: Forty patients diagnosed with premature ejaculation and 40 controls were included in the study. The patient group was divided into two groups as lifelong (n= 20) and acquired (n= 20) subtypes. Sociodemographic data form, Temperament and Character Inventory, Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale are applied.
RESULTS: Premature ejaculation patients had lower sexual satisfaction scores and higher fatigability sub-dimension scores of harm avoidance, comparing to the control group (p< 0.05),
DISCUSSION AND CONCLUSION: Harm avoidance as a temperament feature, is associated with neurotransmitter structures, is a prominent parameter in sexual dysfunctions. Larger sampling and longitudinal studies are needed to investigate the relationship between sexual dysfunctions and harm avoidance.

Keywords: premature ejaculation, temperament, character, harm avoidance

İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Gülcan Güleç, İlknur Gündoğdu, Çınar Yenilmez, Aydın Yenilmez. Temperament and character traits of premature ejaculation patients (tur). J Clin Psy. 2021; 24(2): 145-152

Sorumlu Yazar: İmran Gökçen Yılmaz Karaman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale