ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver- Bucy Sendromu: Bir Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(4): 249-253

Herpes Ensefaliti Sonrası Gelişen Klüver- Bucy Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Dursun Hakan Delibaş1, Almila Erol2, Levent Mete2, Uğur Demir3
1Dr., Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Doç.Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Radyoloji Kliniği, İzmir

Herpes ensefaliti sporadik, ağırseyirli, fokal ensefalitin en sık etkenidir. Temporal ve frontal lobların inferomedial bölümlerinde nekrotizan lezyonlar yapar. Herpes ensefaliti tedavi edilmediği takdirde %40-70 ölümle sonuçlanır. Yaşayan hastaların çoğunda sekel görülür; amnezi, afazi, demans, Klüver-Bucy Sendromu gelişebilir. Klüver-Bucy Sendromu vizüel agnozi, azalmış vokal ve motor tepki, hipermetamorfoz, hiperoralite, hiperseksüalite ölçütlerinden en az 3'ünün bir arada görüldüğü bir sendrom- dur. Buna ek olarak afazi, demans, amnezi ve epileptik nöbetleri de içerebileceği ve klinik pratikte bu tür olguların az olduğu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda herpes ensefaliti sonrasında Klüver-Bucy Sendromu tanısı almış bir olgunun bildirilmesi planlanmıştır. Olgu 31 yaşında, kadın. Ateş yüksekliği ve baş ağrısının ardından jeneral- ize tonik klonik nöbet geçirmeye başlamış. Herpes ensefaliti tanısı almış. Sonrasında durgunluk, tepkisizlik, unutkanlık, geçmişini hatırlamama, aşırı uygunsuz yemek yeme ve su içme, yakınlarını tanımama, devamlı aynı kelimeleri tekrar etme şeklinde şikâyetleri nedeni ile polikliniğimize getirildi. Nörolojik muayenesinde apraksi, agnozi tespit edildi. Ruhsal durum muayenesinde yer, zaman, kişi yönelimi bozuktu. Anksiyöz duygulanım gözlendi. Düşünce içeriği fakir, çağrışımları dağınıktı, perseverasyonları vardı. Kayıt, anlık, yakın ve uzak bellek, soyut düşünmesi ve yargılaması bozulmuştu. Psikometrik testlerin sonucunda dikkat, konsantrasyon, planlama, kısa süreli bellek, görsel bellek ve öğrenme yeteneklerinde bozukluk saptandı. Hastaya Klüver-Bucy Sendromu tanısı konuldu.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Klüver-Bucy sendromu, herpes ensefaliti, amnezi

Klüver-Bucy Syndrome Induced by Herpes Encephalitis: A Case Report

Dursun Hakan Delibaş1, Almila Erol2, Levent Mete2, Uğur Demir3
1Dr., Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Doç.Dr., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Uz.Dr., Radyoloji Kliniği, İzmir

Herpes encephalitis is the most common sporadic, severe, focal encephalitis. It causes necrotizing lesions on inferomedial sides of frontal lobes. Unless treated, mortality rate due to Herpes encephalitis may reach up to 40-70%. The ones who survive often experience sequeles such as amnesia, aphasia, dementia, or Kluver- Bucy syndrome. To diagnose Kluver-Bucy syndrome, at least three of the following criteria are required: visual agnosia, reduced vocal or motor response, hypermete- morphosis, hyperorality, hypersexuality. In addition, aphasia, dementia, amnesia and epileptic seisures may seldom accompany the syndrome but these cases are very rare in clinical practice. In this paper we aimed to present a case who had Kluver-Bucy syndrome following an Herpes encephalitis. 31 years old, female presented with fever and headache followed by generalised tonic clonic seisures. She was diagnosed as Herpes encephalitis. She was brought to the outpatient unit of department of psychiatry afterwards. At the time of her admission, she was quiete without any reactions towards anything, she had amnesia, negativism, hyperorality, and perseverations. Her norological examination revealed aphraxia, and agnosia. Mental state examination revealed disturbed time, place, and person identification. Anxious affect was observed. She had poor thought content, her associations were disorganised, and she had perseverations. She had both short term and long term memory deficits. Her abstract thinking abilities and judgement were disturbed. Psychometric tests pointed out to deficits on attention, concentration, planning, short term memory, visual memory, and learning abilities.This patient was diagnosed as Kluver-Bucy Syndrome.

Keywords: Keywords: Kluver-Bucy syndrome, Herpes encephalitis, amnesia.

Dursun Hakan Delibaş, Almila Erol, Levent Mete, Uğur Demir. Klüver-Bucy Syndrome Induced by Herpes Encephalitis: A Case Report. J Clin Psy. 2013; 16(4): 249-253
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1066 kere indirildi)
LookUs & Online Makale