ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2016; 19(1): 27-36 | DOI: 10.5505/kpd.2016.02996

Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem

İrem Eker1, Banu Yılmaz2
1Ankara University Clinical Psychology Master Program
2Ankara University, Faculty of Letters

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the types and the prevalence of risk taking behavior in young adults and its relationship with childhood trauma and self-esteem.
METHODS: Data were collected from 126 female and 73 male undergraduate university students aged 18-26 years (mean age 21.13, SD=1.63), using three standardized scales, namely, Childhood Trauma Questionnaire, Coopersmith Self-Esteem Inventory, and Risk Taking Behavior Questionnaire. Besides these standardized measures, an informed consent form was used in order to explain the purpose of the study and the ethical issues, and a demographic information questionnaire was used to determine the characteristics of the participants.
RESULTS: The descriptive statistics revealed that the most frequent risk taking behaviors were smoking, drinking alcohol, and fighting whereas the least frequent ones were driving under the influence, and sexual abuse. The correlation analysis indicated a significant positive correlation between risk taking behavior and childhood trauma, and a negative correlation between risk taking behavior and self-esteem. The predictors of the risk taking behavior were found to be sex, age, sexual abuse, and physical abuse according to the results of the stepwise hierarchical regression analysis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This research indicated the relationship between risk taking behavior and childhood trauma and self-esteem. The findings were discussed in terms of their implications with references to the related literature.

Keywords: risk taking behavior, childhood trauma, self-esteem

Risk Alma Davranışı: Çocukluk Çağı Travmaları ve Benlik Saygısı Temelinde Bir Değerlendirme

İrem Eker1, Banu Yılmaz2
1Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
2Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, genç yetişkin bireylerde risk alma davranışlarının türleri ve yaygınlığı ve çocukluk çağı travmaları ve benlik saygısı değişkenleriyle ilişkisinin incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın verileri, 18-26 yaş arası ( = 21.13, standart sapma= 1,63) 126 kadın, 73 erkek üniversite öğrencisinden, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği ve Risk Alma Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bu standart ölçme araçlarının yanı sıra, formun başında araştırmanın amacının açıklandığı ve etik konuların bildirildiği bir bilgilendirilmiş onam formu ve katılımcı özelliklerini öğrenmeye yönelik bir demografik bilgi formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Betimleyici analizler, en sık görülen riskli davranışların sigara ve alkollü içki kullanmak ve fiziksel kavgalara girmek; az görülen riskli davranışların ise içkili araba kullanmak ve cinsel tacizde bulunmak olduğu ortaya koymuştur. Korelasyon analizi sonucunda, risk alma davranışı ve Çocukluk çağı travmaları arasında pozitif ilişki gözlenirken, risk alma davranışı ve benlik saygısı arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Hiyerarşik regresyon analizi, cinsiyet, yaş, cinsel istismar ve fiziksel istismar değişkenlerinin risk alma davranışını anlamlı düzeyde yordadığını ortaya koymuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırma, risk alma davranışlarının, çocukluk çağı travmaları ve benlik saygısı ile ilişkisini göstermiştir. Bu bulgular, ilgili yazın kapsamında ele alınarak doğurguları açısından tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Risk alma davranışı, çocukluk çağı travmaları, benlik saygısı

İrem Eker, Banu Yılmaz. Risk Taking Behavior: An Evaluation in terms of Childhood Trauma and Self-Esteem. Turkish J Clin Psy. 2016; 19(1): 27-36

Corresponding Author: Banu Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale