ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global\ Koppitz and Recall Scoring Systems [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(2): 71-79

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global\ Koppitz and Recall Scoring Systems

Sait Uluç1, Volkan Gülüm2, Manolya Çalışır3
1Yrd.Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
2Psk, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
3Uz.Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

Objectives: In various studies which are made up to the present day, many neuropsychological tests is developed in order to determine structural and functional disorders in the brain. Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (BGT) is one of the most commonly used figure draw task that aimed to evaluate visual and perceptual skills. In that study it is aimed to establish inter-rater reliability of the Bender-Gestalt II, a new form of BGT, and to compare the new scoring system with the traditional Koppitz scoring system in terms of inter-rater reliability. Method: Sample is consisted of 22 male and 23 female child and adolescents. A newer form of the original Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (BGT), Gestalt Motor Coordination Test-ll (BGT-II) is used in the study. Protocols are evaluated by three independent raters who are trained over Koppitz traditional scoring system and who have field experience. Results: For Global Scoring and Koppitz Scoring of BGT-II, internal consistency reliabilities of three raters over mean scores are calculated. It is found that internal consistency reliability for Global Scoring is, Cronbach alpha =.93, for Koppitz Scoring is, Cronbach alpha =.74. Results showed that two scoring systems have sufficiency (Cronbach alpha >.70) for clinic and research purposes. In addition, It is found that inter-rater aggrement for all scoring system is very high (for Koppitz ICC=.96; for Global ICC=.85 and for Recall ICC=.84). Conclusion: It is seen that three scoring system has sufficient internal consistency and inter-rater reliability values for clinical practice.

Keywords: Key Words: Neuropsychological test, Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test-ll, inter-rater reliability.

Bender - Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-ll'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çağırma Puanlamaları İçin Yargıcılar Arası Güvenirliğin Değerlendirilmesi*

Sait Uluç1, Volkan Gülüm2, Manolya Çalışır3
1Yrd.Doç.Dr. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
2Psk, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara
3Uz.Psk., Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Günümüze kadar, beyindeki yapı ve işlev bozukluklarının belirlenmesine yönelik çok sayıda nöropsikolo- jik test geliştirilmiştir. Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi (BGT), görsel algısal becerileri ölçmek için en sık kullanılan figür çizme görevlerinden biridir. Bu çalışma kapsamında BGT'nin yenilenmiş biçimi olan Bender Geştalt ll'nin yargıcılar arası güvenirliğinin saptanması ve yeni puanlama sisteminin geleneksel Koppitz puanlama sistemiyle yargıcılar arası güvenirlik açısından karşılaştırılması hedeflenmiştir. Yöntem: Örneklem, 22 erkek ve 23 kız çocuk ve ergenden oluşturulmuştur. Çalışmada, orijinal Bender Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi'nin yenilenmiş biçimi olan Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-ll (BGT-II) kullanılmıştır. Protokoller, geleneksel Koppitz puanlama sistemi üzerinden eğitim almış ve alan deneyimine sahip 3 bağımsız yargıcı tarafından değerlendirilmiştir. Bulgular: BGT-N'nin Global Puanlama ve Koppitz Puanlamaları için 3 yargıcının puan ortalamaları üzerinden iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış ve Global Puanlama setinin iç tutarlılık katsayısının Chronbach alfa=.93; Koppitz Puanlama setinin iç tutarlılık kat sayısının Chronbach alfa =.74 olduğunu görülmüştür. Ek olarak, tüm puanlama için yargıcılar arası uzlaşımın yüksek olduğu belirlenmiştir (Koppitz için ICC=.96, Global için ICC=.85 ve Geri çağırma için ICC=.84). Sonuç: Çalışmada, üç puanlama biçiminin de klinik uygulama için gerekli olan iç tutarlılık ve yargıcılar arası güvenirlik değerlerine sahip oldukları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Nöropsikolojik test, Bender-Geştalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-ll, yargıcılararası güvenirlik.

Sait Uluç, Volkan Gülüm, Manolya Çalışır. Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global\ Koppitz and Recall Scoring Systems. J Clin Psy. 2012; 15(2): 71-79
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale