ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Examination of Three Cases Having Severe Side Effects After Citalopram Using, Considering Cytochrome P450 2C19 and 3A4 Enzymes [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2000; 3(3): 197-202

Examination of Three Cases Having Severe Side Effects After Citalopram Using, Considering Cytochrome P450 2C19 and 3A4 Enzymes

Hasan Herken1, Zühal ONGEN2, Koray ESGİ3, Şükrü AYNACIOĞLU4
1Yrd. Doç. Dr.,Gaziantep Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Ecz. Gaziantep Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
3Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Far makoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ

Genetic polymorphism is an important factor which affect the activities of enzymes taking part in drug metabolism. The polymorphic cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) activity shows sig-nificant inter-individual and inter-ethnic variability. CYP2C19 contributes to metabolism of several drugs such as citalopram, omeprazole, S-mephenytoin, diazepam, amitriptilin, cyclophosphamide, proguanil, and moclobemide. In this study cytochrome P450 2C19 and 3A4 enzyme and drug interactions depending on these enzymes were reviewed because of the side effects developed after citalopram using. It is beneficial to know that citalopram which is relatively safe can interact with omeprazole, claritromycine, and progesterone in a situation especially when there is multidrug using.

Keywords: Key Words: CYP2C19, CYP3A4,citalopram, drug interaction

Sitalopram Aliminin Ardından Şiddetli Yan Etkiler Gelişen Üç Olgunun Sitokrom P450 2C19 ve 3A4 Açısından Değerlendirilmesi

Hasan Herken1, Zühal ONGEN2, Koray ESGİ3, Şükrü AYNACIOĞLU4
1Yrd. Doç. Dr.,Gaziantep Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Ecz. Gaziantep Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
3Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Far makoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ

Genetik polimorfizm, ilaç metabolizmasında rolü olan enzimlerin aktivitelerini etkileyen önemli bir faktördür. Polimorfik olduğu saptanan ve aktivitesi bireyler arası ve toplumlar arası önemli farklılık gösteren sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) enzimi sitalopram omeprazol, S-mefenitoin, diazepam, amitriptilin, proguanil, siklofosfamid, moklobemid gibi birçok ilacın metabolizmasına aracılık etmektedir. Bu çalışmada sitalopram alımmı takiben gelişen şiddetli yan etkiler nedeniyle sitokrom P450 2C19 ve 3A4 enzimleri ve bu enzimlere bağlı olarak ilaç etkileşimleri irdelenmiştir. Özellikle birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda ilaç etkileşimi bakımından görece güvenli olan sitalopramm, omeprazol, kla- ritromisin ve progesteronla etkileşebileceğinin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: CYP2C19, CYP3A4, sitalopram, ilaç etkileşimi.

Hasan Herken, Zühal ONGEN, Koray ESGİ, Şükrü AYNACIOĞLU. Examination of Three Cases Having Severe Side Effects After Citalopram Using, Considering Cytochrome P450 2C19 and 3A4 Enzymes. J Clin Psy. 2000; 3(3): 197-202
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale