ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(1): 5-11

Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior

Mehmet ESKİN1
Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, AYDIN

This study investigated the prevalence of the feelings of loneliness, coping methods with loneliness, and the relationships between loneliness and suicidal attempts and thoughts in adolescents. The study sample consisted of959 high school students. Loneliness was measured with the short version of UCLA loneliness scale, and the question: "Are there moments during which you feel too lonely?". Sixty-five percent of the students responded affirmatively to the question "Are there moments during which you feel too lonely?". In addition, X33.2 of the sample scored above the mean of the UCLA loneliness scale. Students who exhibited suicidal behavior were found to be more lonely than those who did not exhibit suicidal behavior. Students, in a descending order, used the methods of participating in passive activities, seeking relationship, self-activation, reading-studying, and thinking-contemplating to cope with loneliness.

Keywords: Key Words: Adolescense, loneliness, coping with loneliness, suicidal behavior.

Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi*

Mehmet ESKİN1
Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, AYDIN

Bu araştırma ergenler arasında yalnızlık duygusu, yalnızlıkla başetme yöntemleri ve yalnızlığın intihar düşüncesi ve girişimleri ile ilişkisini inceledi. Çalışmanın örneklerini İstanbul'daki liselerde okuyan 959 öğrenci oluşturdu. Yalnızlık duyguları UÇLA yalnızlık ölçeğinin dört maddelik kısa formu ve "Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz anlar oluyor mu?" sorusu ile ölçülmüştür. Öğrencilerin %65'i kendinizi çok yalnız hissettiğiniz anlar oluyor mu? sorusuna evet oluyor yanıtını verdi. Örneklemin %33.2'si kısa UÇLA yalnızlık ölçeğinden ortalamanın üzerinde bir puan aldı. İntihar davranışı sergileyen öğrencilerin diğerlerine göre daha fazla yalnızlık çektikleri bulundu. Yalnızlık duygusundan kurtulmak için ergenlerin sırasıyla edilgen etkinlikler, ilişki arama, kendini etkinleştirme, okuma-ders çalışma ve düşünme- hayal etme yöntemlerini sık kullandıkları bulundu.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ergenlik, yalnızlık, yalnızlıkla başetme, intihar davranışı.

Mehmet ESKİN. Adolescent Loneliness, Coping Methods and the Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior. J Clin Psy. 2001; 4(1): 5-11
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale