ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 2002
DERLEME
1.
Nedensellik İlişkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlan Açısından Deneysel ve Korelatif Yaklaşımlar
Experimental and Correlative Approaches with Respect to Causality and Contribution to the Goals of Positive Sciences
Sibel KARAKAŞ
Sayfalar 72 - 81

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Erken ve Geç Başlangıçlı Erkek Alkol Bağımlılarında Sosyodemografik, Klinik ve Psikopatolojik Özelliklerin Karşılaştırılması
Comparision of Sociodemographic, Clinic and Psychopathologic Features of The Early And Late Onset Alcohol Dependent Males
Ahmet İNCE, Zuhal DOĞRUER, Hakan Türkçapar
Sayfalar 82 - 91

DERLEME
3.
Tedavi Arayışında Olan Eroin Bağımlılarında I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite: Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özellikleri İle İlişkisi
Axis I Psychiatric Co-morbidity Among Treatment-Seeking Heroin Dependents: It's Relation with Socio- Demographic and Substance Use Properties
Cüneyt Evren, Fatma Oya ER, Murat ERKİ RAN, Duran Çakmak
Sayfalar 92 - 104

4.
Yönetici İşlevler ve Dikkat Süreçlerine İlişkin Kuramsal Modeller ve Nöroanatomi
Executive Functions and Attentional Processes: Theoretical Models and Neuroanatomy
Birim Günay KILIÇ
Sayfalar 105 - 110

5.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Etiyolojisi: Bütüncül Yaklaşım
The Etiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: An Integrative Approach
Bedriye ÖNCÜ, Selahattin Şenol
Sayfalar 111 - 119

6.
Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileşenleri
Components of Visuospatial abilities
Murat Kurt
Sayfalar 120 - 125

LookUs & Online Makale