ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Gizle | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Depresyon
Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Depression
Fevzi ATACANLI, Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 147 - 153
Süreğen ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sıklıkla, başta depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik bozukluklara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hastaneye KOAH nedeniyle yatırılan hastalarda depresyon sıklığını araştırmaktır. Ayrıca bu hastalarda; yaş, cinsiyet, medeni durum, sosyoekonomik düzey, eğitim durumu, yerleşim yeri, sistemik hastalık öyküsü, sigara alışkanlığı ve steroid kullanımı ile depresyon ilişkisi de incelenmiştir. Çalışmaya Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde Ocak-Şubat 2000 döneminde KOAH tanısı ile yatmakta olan ve rastgele seçilmiş 100 hasta alınmıştır. Hastalardan FEV1 (1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü) değeri %75'in altında olmak, okur-yazar olmak ve psikiyatrik hastalığı olmamak ölçütlerini karşılayanlar çalışmaya alınmışlardır. Depresyon tamlan Prime MD ile konmuştur ve depresyonun şiddetini ölçmek amacıyla Beck depresyon envanteri (BDE) ile hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HADÖ) kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri; ki kare, Fisher'in exact ki kare, bağımsız t, Spearman korelasyon ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak yapılmıştır ve p<0.05 değeri anlamlı kabul edilmiştir
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic debilitating, organic disease that might cause frequently some psychiatric disturbances, especially depression. The purpose of this study is to determine the frequency of depression in hospitalized COPD patients. In addition, the association of depression and age, sex, marital status, socioeconomical level, education profile, occupation, history of systemic disease, smoking and steroid treatment were also analysed. This study was performed at Atatürk Chest Disease and Chest Surgery Center during January- February 2000 and 100 COPD hospitalized patients were randomly selected and enrolled into this study. To be included in the study patients should fulfil the criteria of FEV1 were less than %75. The patients should be literate to fill out the inventories. The patients included in the study should not have psychiatric disease history. The diagnosis based on Prime MD. In order to measure the level of depression. Beck depression inventory (BDI) and hospital anxiety and depression scale were filled out by the patients. The statistical analyses of data were performed with; chi-square, Fisher's exact chi-square, free t test, Spearman correlation and mann-whitney U test. p<0.05 was accepted as statistically significant.

2.
inme Sonrası Duygudurum Bozukluktan
Mood Disorders in Stroke Patients
Göksel BAYAM, Nesrin DİLBAZ, Elvan Özalp, Hatice GÜZ
Sayfalar 154 - 165
Bu çalışmanın amacı inme sonrası depresyon prevelansının belirlenmesi ve prevelans ile lezyon yerleşim yerinin ilişkisini saptamaktı. Mini mental durum muayenesi puanları 17nin üzerinde olan 50 inme hastası çalışma kapsamına alındı. DSM-IV tanı ölçütlerine göre %I4 hastada genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu, depresif özellikli, %36 hastada genel tıbbi duruma bağlı major depresif epizod benzeri duygudurum bozukluğu, %2 hastada genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu manik özellikli ve %I2 hastada depresif özellikler gösteren uyum bozukluğu tanısı konmuştur. Sol hemisfer, subkortikal ve frontal yerleşim ile major depresyon sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
The aim of this study is to determine the prevelance of poststroke depression and evaluate the relationship of the lesion localization and prevelance of poststroke depression. 50 patients who had acute stroke and whose mini mental state examination scores higher than 17 were included in the study. %I4 of the patients were diagnosed as mood disorder due to general medical condi-tion with depressive features, %36 mood disorder due to general medical condition with major depressive-like episode, %2 mood disorder due to general medical condition with manic features and %12 adjustment disorder with depressed mood due to DSM- IV criteria. We found left hemispheric lesions, subcortical and frontal lesions were significantly associated with an increased frequency of major depression

DERLEME
3.
Neuropsychiatric and Pathophysiological Results of Acute Stroke
Akut İnme Sonrası Gelişen Patofizyolojik ve Nöropsikiyatrik Sonuçlar
Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 166 - 174
Serebrovasküler hastalık yaşlı populasyonda yaşamı en sık tehdit eden hastalıklardan biridir. Serebrovasküler lezyonlardan sonra çok sayıda duygusal ve davranışsal bozukluklar oluşmaktadır. Bu yazıda serebrovasküler hastalıkların tanımı, sınıflandırılması ve akut inme sonrası gelişen serebral ve iskemik patofizyolojik sonuçlar gözden geçirilerek, depresyon, anksiyete, mani, duygusal oynama, psikoz gibi sık görülen psikiyatrik komplikasyonları tartışılmıştır.
Cerebrovascular disease is one of the most common life-threatening problems among the elderly population. Numerous emotional and behavioral disorders occur following cerebrovascular diseases. In this review the definition, the classification and the cerebral and systemic pathophysiological results of cerebrovascular disease reviewed and the most frequent psychiatric complications such as depression, anxiety, mania, emotional lability and psychosis discussed.

4.
HIV Enfeksiyonu ve AIDS'in Psikiyatrik Yönleri
Psychiatric Aspects of HIV Infection and AIDS
Can CİMİLLİ, Burak BAYKARA
Sayfalar 175 - 181
HF/ enfeksiyonu ve AIDS'in psikiyatrik yönlerini konu edinen bu yazıda HIV bulaşma riskini arttıran psikiyatrik bozukluklar, AIDS'in psikolojik özellikleri, HFV enfeksiyonuna ilişkin psikoim- münolojik araştırmalar, HIV enfeksiyonuna eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ele alınmış; HIV enfeksiyonu olan hastalarda psiko- farmakoterapi ve psikoterapinin temel ilkeleri gözden geçirilmiştir. Ayrıca AIDS korkusu ve sağlık çalışanlarının AIDS'e ilişkin sorunları tanımlanmıştır.
In this article on psychiatric aspects of HIV infection and AIDS, psychiatric disorders which increase the risk of HIV infection, psychological characteristics of AIDS, psychoimmunological research on HIV infection, psychiatric disorders which accompany HIV infection, basic principles of psychopharmacotherapy and psychotherapy in HIV (+) patients were reviewed and psychological phenomena related with AIDS such as fear of AIDS and psychological problems of caregivers were described.

5.
Cerrahide Anksiyete
Anxiety in Surgery
Can CİMİLLİ
Sayfalar 182 - 186
Genel hastane populasyonunda anksiyete belirtileri prevalansı X10-30 arasındadır. Bu yazıda cerrahi hastalarında anksiyetenin önemi ve psikolojik anlamı, cerrahide görülen anksiyete bozuklukları ve pre-operatif ve post-operatif anksiyete kavramlarının kısa bir özeti yapılmaya ve önemli araştırıcıların görüşlerine yer verilmeye çalışılmıştır.
The prevalance of anxiety symptoms in the general hospital population is 10-30%. The aim of this article is to make a brief summary of the importance and the psychological meaning of anxiety in surgical patients and also the types of anxiety disorders, pre-operative and post-operative anxiety and review the theoretical approaches of some authors.

6.
Genel Hastane Uygulamalarında
Approaches to the Patients with
Didem ÖZTOP, Atilla SOYKAN
Sayfalar 187 - 192
Dahiliye kliniklerinde yatan hastaların ruhsal ve duygusal problemleri, kişilik özellikleri, kullandığı savunma mekanizmaları, ekiple kurduğu ilişki hastalığın ortaya çıkışında, sürmesinde ve tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu olgu sunumunda gastroenteroloji servisinde yatan duygusal ve ruhsal sorunları olan, marital problemler yaşayan, borderline savunmalar kullanan ve yattığı servisteki elemanlarla sorunlar yaşayan bir hasta ele alınmıştır. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi bu bağlamda hastayı biyopsikososyal bir model içinde ele alıp bireysel görüşmeler, psikometrik değerlendirmeler ve hastanın durumunun ve uygun yaklaşımların tartışıldığı ekip toplantıları ile tedavisini düzenlemiştir.
Patients' psychological and emotional problems, personality style, defense mechanisms and relations with the staff play an important role on the etiology, prognosis and treatment of the medical in-patients. In this case report, an in-patient with emotional, psychological and marital problems who exhibits border-line defenses during her stay in gastroenterolgy service was presented. The patients' borderline defenses have caused some difficulties in the relationship with the staff that initiated psychiatric consultation. In this context, the consultation- liaison psychiatry assessment and interventions, such as individual counseling, psychometric assessment, staff meetings for approaching and dealing with this kind of patient, were discussed.

7.
Kronik Hastalıklar ve Yeti Yitiminde Sistemik Aile Yaklaşımı
Systemic Family Approach to Chronic Illness and Disability
Verda Tüzer
Sayfalar 193 - 201
Bu yazıda kronik ve yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşan aileler için psikoeğitim, değerlendirme ve müdahaleye yönelik bir aile yaklaşımı modeli aktarılmaya çalışılacaktır. Bu model ciddi bir hastalığa ailenin uyumunu, ailenin yaşam döngüsü ve içinde bulunduğu gelişimsel süreçlerden yola çıkarak ele alan sistemik görüş ile modern tıbbın ve sağlık sisteminin olanaklarını bir arada ele almaktadır.
In this article, a family approach model oriented towards families facing chronic and life-threatening conditions which includes psychoeducation, assessment and interventions, will be described. This model integrates the systemic view and capabilities of modern medicine and allied health, to assess the adaptation of a family to serious illness, with a view to life cycles and current developmental phases of the family.

8.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinde Demans
Dementia in Consultation Liaison Psychiatry
Çiğdem AYDEMİR, Cebrail KISA
Sayfalar 203 - 211
Batı toplumlarmda olduğu gibi ülkemizde de beklenen yaşam süresinin uzaması sonucunda yaşlı populasyonun genel nüfus içindeki oranı artmaktadır. Yaşlı populasyonun artmasıyla birlikte yaşlılıkta görülen tıbbi ve psikiyatrik hastalıkların da görülme sıklığında artış olmaktadır. Demans yaşlanma sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olmasa da, 65-85 yaşlan arasında her beş yılda bir risk iki kat artmaktadır. Özellikle herhangi bir nedenle hospitalize edilmiş hasta populasyonunda normal populasyonun altı katı bir oranda (%30) demans görülmektedir. Hospitalize edilmiş hastalarda gerek demans tablosunun kendisi gerekse ortam değişimi ve medikal hastalığın sonucunda oluşan psikiyatrik problemler nedeni ile konsültasyon istenir. Bu bölümde demans ve hastanede yatan demanslı hastaların problemlerine yaklaşım tartışılacaktır.
In Turkey, like other developing countries, as a result of increase in life expectancy; the ratio of elderly in the general population is going up. This population change causes an increase in the prevalance of medical and psychiatric problems of old people. Risk of dementia increases twice each five year after the sixth decade. Dementia is six times more frequent in aged hospitalized people than healthy individuals. In hospitalised patients; psychiatric consultation is required because of dementia itself and psychiatric consequences of dementia in medical conditions and changing enviroment. In this section; dementia and approach to demented patients in medical settings are discussed.

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale