ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 22 (3)
Cilt: 22  Sayı: 3 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Kitlesel travmalarda kayıt
Recording in mass traumas
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2019.79037  Sayfalar 252 - 253
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Ergen yaş grubunda dijital oyun bağımlılığı, aleksitimi ve üst biliş problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (eng)
The relationships between the digital game addiction, alexithymia and metacognitive problems in adolescents (eng)
Mesut Yavuz, Narmin Nurullayeva, Selcan Arslandoğdu, Ayça Çimendağ, Merve Gündüz, Burcu Göksan Yavuz
doi: 10.5505/kpd.2019.16769  Sayfalar 254 - 259

3.
Ciddi mental bozukluklarda kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi (tur)
Assessment of cardiovascular risk for serious mental disorders (tur)
Rugül Köse Çınar, Pelin Taş Dürmüş
doi: 10.5505/kpd.2019.92905  Sayfalar 260 - 265

4.
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının yeme tutumları ve obezite ilişkili sorunlara etkisi (eng)
The relationship between internet addiction and eating attitudes and obesity related problems among university students (eng)
Nermin Gündüz, Onur Gökçen, Fatma Eren, Erkal Erzincan, Özge Timur, Hatice Turan, Aslıhan Polat
doi: 10.5505/kpd.2019.14622  Sayfalar 266 - 275

5.
Bir AMATEM kliniğinde tedavi gören hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi (tur)
Evaluation of sociodemographic data in patients treated in an alcohol and drug addiction treatment center (ASATC) clinic (tur)
Elif Aktan Mutlu, Özyıl Öztürk Sarıkaya
doi: 10.5505/kpd.2019.96977  Sayfalar 276 - 285

6.
Şizofreni hastalarının bakım vericilerine uygulanan psikoeğitimin bakım vericilerin duygu dışavurumlarına ve hastaların pozitif ve negatif sendrom ölçeği puanlarına olan etkisi (tur)
The effect of psychoeducation applied to the caregivers of schizophrenic patients on the emotion expressions of the caregivers and the positive and negative syndrome scale scores of the patients (tur)
Müge Bulut, Hülya Arslantaş, Ferhan Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2019.32559  Sayfalar 286 - 297

7.
Çocuk ve ergen psikiyatrisinde özelleşmiş bir travma polikliniği deneyimi (tur)
Specialized trauma outpatient clinic experience in child and adolescent psychiatry (tur)
Hatice Ünver, Işık Karakaya
doi: 10.5505/kpd.2019.36025  Sayfalar 298 - 303

8.
Öz Tiksinme Ölçeği - Revize Formu: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur)
Self-Disgust Scale - Revised: Turkish adaptation, validity and reliability (tur)
Başak Bahtiyar, Asiye Yıldırım
doi: 10.5505/kpd.2019.72692  Sayfalar 304 - 315

9.
Özgül fobilerde sanal gerçeklik teknolojisi uygulamaları ile tedaviye yardımcı araç geliştirme: Bir etkililik çalışması (tur)
Developing an auxiliary tool for treatment of specific phobias via virtual reality technology applications: An effectiveness study (tur)
Sedat Işıklı, Zeynel Baran, Selçuk Aslan
doi: 10.5505/kpd.2019.43660  Sayfalar 316 - 328

10.
Ergenlerde internet bağımlılığı ve psikopatoloji ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma (tur)
Internet addiction and its relation with psychopathology in adolescents: A cross-sectional study (tur)
Özlem Hekim, Zeynep Goker, Hilal Aydemir, Esra Çöp, Gülser Dinç, Özden Üneri
doi: 10.5505/kpd.2019.80488  Sayfalar 329 - 337

11.
Bir eğitim-araştırma hastanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirilmesi ve psikiyatrik hastalıkların doğru tanınma oranları (tur)
Assessment of psychiatric consultations in an educational-research hospital and accuracy rates of recognition of psychiatric diseases (tur)
İrem Ekmekci Ertek, Hayriye Mihrimah Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2019.75046  Sayfalar 338 - 346

DERLEME
12.
Pika, geri çıkarma bozukluğu nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları (tur)
What is pica and rumination disorder? Diagnosis and treatment approaches (tur)
Murat Kaçar, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.50570  Sayfalar 347 - 354

13.
Psikiyatri hizmetleri ve moral distres (tur)
Psychiatry services and moral distress (tur)
Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
doi: 10.5505/kpd.2019.05706  Sayfalar 355 - 363

OLGU SUNUMU
14.
Ergenlerde intihar bulaşı: Olgu sunumu (tur)
The contagion of suicidal behavior in adolescents: A case report (tur)
Selma Çilem Kızılpınar, Burçin Çolak, Bedriye Öncü
doi: 10.5505/kpd.2019.74946  Sayfalar 364 - 368

15.
Katatoni ile ilişkili üriner retansiyon: Olgu sunumu (eng)
Urinary retention associated with catatonia: Case report (eng)
Ömer Asan, Erol Göka
doi: 10.5505/kpd.2018.04909  Sayfalar 369 - 373

LookUs & Online Makale