ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Otizm neden artışta?
Why is autism on the rise?
Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2019.84755  Sayfalar 123 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Bipolar bozukluk tanısı olan kadınlarda artmış serum NMDA reseptör antikoru düzeyleri (eng)
Increased serum levels of NMDA receptor antibodies in female patients with bipolar disorder (eng)
Deniz Ceylan, Pınar Akan, Kerim Doyuran, Güneş Can, Ayça Erşen, Emre Mısır, Ayşegül Özerdem
doi: 10.5505/kpd.2018.54154  Sayfalar 125 - 138

3.
Otizm spektrum bozukluğu tanısına sahip çocukların ebeveynlerinde zihin kuramı ve ilişkili faktörler (tur)
Theory of mind and related factors in parents of children diagnosed with autism spectrum disorders (tur)
Tayfun Kara, Semra Yılmaz
doi: 10.5505/kpd.2018.83007  Sayfalar 139 - 147

4.
Türkiyede üç farklı hastaneden hekimlerin iş tatmini, tükenmişlik ve depresyon ile iş profili ilişkisi (eng)
The association of occupational profile with job satisfaction, burnout, and depression in physicians from three different hospitals in Turkey (eng)
Başak Şahin, Esra Musaoğlu, Bilge Doğan, Armağan Yıldırım, Tayyibe Arslan, Hasan Şahin
doi: 10.5505/kpd.2019.73792  Sayfalar 148 - 156

5.
Kişilik bozukluğunda cinsel fiziksel istismar: Menderes Kişilik Bozukluğu araştırma sonuçları (tur)
Sexual physical abuse in personality disorder: Menderes Personality Disorder research results (tur)
Hülya Arslantaş, Orkun Erkayıran, Çiğdem Dereboy, Mehmet Eskin, Ferhan Dereboy
doi: 10.5505/kpd.2019.44265  Sayfalar 157 - 168

6.
Cerrahi tedavi arayışı olan migren hastalarında anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi (tur)
Investigation of anxiety, depression and quality of life levels in migraine patients seeking surgical treatment (tur)
Murat Yağmur, Güzin M. Sevinçer, Ali Kandeğer, Çetin Duygu
doi: 10.5505/kpd.2018.90377  Sayfalar 169 - 174

7.
Çocuk istismarı ve ihmali eğitiminde psikodrama yönteminin kullanılması (tur)
Use of psychodrama method in trainings about child abuse and neglect (tur)
Figen Sahin Dagli, Candan Taşkıran, Margorit Rita Krespi, Bahar Gökler
doi: 10.5505/kpd.2019.38247  Sayfalar 175 - 186

8.
Çok çocuklu kadınlar ve infertil kadınlarda çeşitli değişkenlerinin vücut algısı memnuniyeti üzerine etkileri (eng)
Influences of various variables on body image satisfaction among highly fertile women and infertile women (eng)
Murat Eren Özen, Mehmet Vural, Halef Aydın, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoglu, Salih Selek
doi: 10.5505/kpd.2019.74755  Sayfalar 187 - 192

9.
Hastaneye yatış gerekliliğini yordamada özkıyım riskini değerlendirme araçlarının etkililiği (tur)
The effectiveness of suicide risk assessment tools in predicting the need for hospitalization (tur)
İlker Güneysu, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Emrah Songur, Serhat Koyuncu
doi: 10.5505/kpd.2019.35693  Sayfalar 193 - 205

10.
Ergenler için psikolojik bozukluklar envanteri’nin (EPBE) revizyon çalışması-II: Kişilik bozuklukları formu ve kişilik bozuklukları görülme sıklığı (tur)
Revision study of psychological disorders inventory for adolescents (PDIA)-II: Personality disorders form and prevalance of personality disorders (tur)
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge
doi: 10.5505/kpd.2019.33154  Sayfalar 206 - 218

11.
Suça itilmiş ergenlerde ebeveyn tutumu ve çocukluk çağı travmalarının belirlenmesi (tur)
The determination of parent attitude and childhood trauma in adolescent pushed into crime (tur)
Nalan Gördeles Beşer, Leyla Baysan Arabacı, Gülçin Uzunoğlu, Öznur Bilaç, Erol Ozan
doi: 10.5505/kpd.2019.94834  Sayfalar 219 - 227

DERLEME
12.
Konsültasyon liyezon psikiyatrisinde geleneksel sınıflandırma sistemlerine karşı uygulanabilir yeni bir rehber: Psikosomatik Araştırmalara Yönelik Tanı Ölçütleri (DCPR) (tur)
A new opertional guide against to traditional classification systems in consultation-liaison psychiatry: Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR) (tur)
Gizem Aral, Filiz Civil Arslan
doi: 10.5505/kpd.2019.93898  Sayfalar 228 - 242

OLGU SUNUMU
13.
Otizm tanılı bir hastaya bipolar bozukluk ek tanısı konulması ve tedavi yönetimi süreci: Olgu sunumu (eng)
Diagnosis and treatment process of comorbid bipolar disorder in a patient diagnosed with autism: Case report (eng)
Nermin Gündüz, Işık Karakaya, Hatice Turan, Feyza Çelik
doi: 10.5505/kpd.2018.60251  Sayfalar 243 - 247

LookUs & Online Makale