ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Atrial Natriüretik Peptidin Kronik İmmobi- lizasyon Stresine Maruz Bırakılmış Sıçanlarda Davranışsal Umutsuzluk Üzerine Etkisi
The Effects of Atrial Natriuretic Peptide on Behavioral Despair in Rats Exposed to Chronic Immobilization Stress
Ejder Akgün Yıldırım, Murat Mengi, Sibel Turhan, Ertan Yurdakoş
Sayfalar 7 - 17

2.
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Ruhsal Bozuklukların Dağılımı
Distribution of Psychiatric Disorders in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Haluk Hıdıroğlu, Evrim Özkorumak, İsmail Ak
Sayfalar 18 - 25

3.
Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Geç Başlangıçlı Şizofreni Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia Patients in a Psychiatry Clinic
Özge Saraçlı, Hasret Ozan Keser, İsmet Kaygısız, Adnan Atalay, Ülkem Öztürk
Sayfalar 26 - 32

4.
Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Değerlendirme
Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases
Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz, Nusret Soylu
Sayfalar 33 - 40

5.
Panik Bozukluğunda Sağlık Kaygısı Envanteri (Haftalık Kısa Form) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Turkish Validity and Reliability Study of Health Anxiety inventory (Weekly Short Form) in Cases of Panic Disorders
Özgün Karaer Karapıçak, Kevser Aktaş, Selçuk Aslan
Sayfalar 41 - 48

6.
İş Yaşamında Öznel İyi Oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin Psikometrik Niteliklerinin ¦ İncelenmesi
Subjective Well-Being at Work: Investigating of Psychometric Properties of Utrecht Work Engagement Scale
Ali Eryılmaz, Tayfun Doğan
Sayfalar 49 - 55

DERLEME
7.
Depresif Duygudurumdan Major Depresyona Klinik Spektrum
From Depressive Symptamotology to Major Depression: Clinical Spectrum
Aslı Akın Aslan, Burcu Akın Sarı, Aslı Kuruoğlu
Sayfalar 56 - 64

LookUs & Online Makale