ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1998
DERLEME
1.
Affektif Bozuklukların Genetigi
Genetics of Affective Disorders
Ender TANER, Nevzat YUKSEL
Sayfalar 5 - 12

2.
Dissosiyatif Kimlik Bozuklugu: Tam ve Nozolojik Sorunlar
Dissociative Identity Disorder: Diagnosis and Nosolo- gical Problems
Vedat ŞAR
Sayfalar 13 - 21

3.
Çekingen Kişilik Bozuklugunun Klinik Ozellikleri ve Tedavisi
Abstract The Clinical Features and Treatment Implica- tions of Avoidant Personality Disorder
levent SEVİNÇOK, Çigdem Dereboy
Sayfalar 22 - 26

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
İki Uçlu Duygudurum Bozuklugunda HLA Antijenlerinin Rolü
The Role of HLA Antigens in Bipolar Mood Disorder
Alp Uçok, Ugur AKAR, Güliz Özgen Uçok, Olcay YAZICI
Sayfalar 27 - 30

DERLEME
5.
Şizofreni Nörobiyolojisine Kisa Bir Bakiş
Neurobiology of Schizophrenia: A Short Overview
Murat REZAKi
Sayfalar 31 - 34

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Türkiye ve Fransa’da Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Sociodemographic, Clinical and Phenomenological Characteristics of the Patients Diagnosed as Obsessive Compulsive Disorder in Turkey and France
Ertan Tezcan, Bruno Millet, Murat Kuloğlu
Sayfalar 35 - 41

DERLEME
7.
Çocuk ve Ergen Noropsikiyatrik Bozukluklannda Sinir Sistemi Göruntülenmesi
Neuroimaging in Child and Adolescent Neuropsychiat- ric Disorders
Selahattin SENOL, Hiilya ONCULOGLU
Sayfalar 42 - 50

OLGU SUNUMU
8.
Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik Psikolojisi Agisindan Degerlendirilmesi: Bir Ergen Olgu Sunumu
Evaluation of Clinic and Therapy Course in the Aspect of Self Psychology: an Adolescent Case Study
Elvan KARACAN, Cüneyt İşcan, Şahnur Şener
Sayfalar 51 - 55

LookUs & Online Makale