ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Ömeklemde Geçerlik ve Güvenirliği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(3): 111-124

İntihar Olasılığı Ölçeğinin (İOÖ) Klinik Ömeklemde Geçerlik ve Güvenirliği

Zehra Atlı1, Mehmet Eskin2, Çiğdem Dereboy2
1Uz.Psk., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir
2Prof.Dr.Psk, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Bu araştırma, ergen ve yetişkinlerde intihar risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere Cull ve Gill (1990) tarafından geliştirilen İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ)'nin klinik örneklemdeki geçerlik ve güvenirliğini inceleme amacı taşımaktadır. Yöntem: Çalışmaya toplam 428 (272 kadın, 156 erkek) kişi katılmıştır. Çalışma grubu katılımcıları (217 kişi) bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde tedavi gören gönüllü hastalardan, kontrol grubu katılımcıları (211 kişi) ise Aydın il merkezinde oturan kişisel ilişkilerle ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler arasından rasgele seçilmiştir, istatistiksel çözümlemelerde doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Cronbach Alpha Güvenirlik analizi, Pearson momentler çarpımı ve t-test teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular ölçeğin orijinal çalışmasında elde edilen İOÖ'nin faktör yapısının geçerliğini desteklemiştir. Cronbach Güvenirlik Analizi ölçeğin iç tutarlılığının yüksek olduğunu, iki yarım güvenirliği analizi ise güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. İOÖ'nin toplam puanının Beck Depresyon Ölçeği (BDE), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) puanlarıyla beklenen yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca bulgular ölçeğin halihazırda intihar düşüncesi olan ve olmayan gruplar ile intihar girişiminde bulunan ve bulunmayan grupları birbirinden ayırt edebildiğini göstermektedir. Ölçeğin gerek psikiyatrik hasta grubu gerekse tüm örneklem için en uygun kesme noktası 110 olarak bulunmuştur. Sonuç: Bulgular İOÖ'nin Türk klinik orneklemde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: intihar, intihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), intihar risk değerlendirmesi, geçerlik ve güvenirlik.

The Validity and the Reliliability of Suicide Probability Scale (SPS) in Clinical Sample

Zehra Atlı1, Mehmet Eskin2, Çiğdem Dereboy2
1Uz.Psk., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İzmir
2Prof.Dr.Psk, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Aydın

Objectives: The aim of the study was to evaluate the validity and the realibility of Suicide Probability Scale (SPS) developed by Cull and Gill to aid in the assessment of suicide risk in adolescent and adults, in clinical sample. Method: 428 subjects (272 women, 156 men) were included in the study. Patients (n=217) were recruited from inpatients and outpatients followed up in the clinic of a university hospital. Controls (n = 211) were recruited from the general population. All the subjects gave informed consent. Confirmatory factor analysis (CFA), Cronbach Reliability analsis, Pearson moment products correlation coefficients and t-test were used to analyze the data. Results: Confirmatory factor analysis supported the validity of factor structure of SPS which was obtained in the original study. The results of Cronbach Realibility analysis demostrated high internal consistency and split-half reliabilities confirmed the reliability of the scale. The total score of the SPS were correlated significantly with the scales of Beck Depression Scale, Beck Hopelessness Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale scores as expected. Also the findings showed that SPS differentiated suicide attempters with controls and also the groups which have suicide ideation with which do not. The cut off point was 110 for both psychiatric patients and controls. Conclusion: The findings showed SPS is a valid and reliable measure for clinical samples in Turkey.

Keywords: Key Words: Suicide, Suicide Probability Scale, suicide risk assessment, validity and realibility.

Zehra Atlı, Mehmet Eskin, Çiğdem Dereboy. The Validity and the Reliliability of Suicide Probability Scale (SPS) in Clinical Sample. J Clin Psy. 2009; 12(3): 111-124
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (5142 kere indirildi)
LookUs & Online Makale