ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(4): 180-187

Subklinik Hipotiroidili Hastalarda Tiroid Replasman Tedavisinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

Yalçın Yarpuz1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı1, Aydoğan Aydoğdu3, Gökhan Üçkaya4, Ayşen Fenercioğlu5, Derya Aksu Yarpuz6, Kenan Sağlam7
1Dr. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
3Dr Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı,
4Doç.Dr Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı
5Dr., Ankara Numune Hastanesi Aile Hekimliği, Ankara
6Yrd.Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
7Prof.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Kronik hastalığın medikal tedavisinin psikiyatrik bozukluklara etkisi konusunda literatürde farklı görüşler vardır. Çalışmamızda, subklinik hipotiroidi hastalarında anksiyete ve depresyon düzeylerini ve tiroksin yerine koyma tedavisinin bu konuda etkinliğini araştırdık. Yöntem: Yeni tanı konmuş subklinik hipotiroidili hasta ile benzer özelliklere sahip ötiroid kontrol grubu çalışmanın örneklemini oluşturdu. Katılımcılara Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri uygulandı. Hasta gruba Levotiroksin tedavisi düzenlendi. 6 hafta sonra tiroid hormonlarına tekrar bakıldı. Ötiroid duruma gelen hasta gruba aynı dozda Levotiroksin tedavisine 3 ay devam edildi. Tedavi sonunda aynı psikolojik ölçekler tekrarlandı. Sosyodemografik özellikleri ile birlikte tedavi öncesi ve sonrası elde edilen sonuçlar, hazırlanan hasta takip formuna kaydedildi. Bulgular: Hastaların 66'sı kadın, 8'i erkek iken, kontrol grubunun 64 kadın ve 8'i erkekti. Yaş ortalaması hastalarda 40.87±10,80 yıl ve kontrol grubunda ise 41.61 ±10.33 yıl idi. Kadın hastalarda, kontrol grubuna göre hem anksiyete hem de depresyon skorları yönünden anlamlı bir yükseklik vardı (p<0.05). Erkeklerde ise depresyon skorlarında hasta grupta, sağlam gruba göre anlamlı bir yükseklik bulunmuşken (p<0,05) anksiyete skorları açısından fark bulunmadı (p=0,188). Tiroid yerine koyma tedavisinin cinsiyetlere göre karşılaştırılmasında kadın hastalarda, tedavi sonrasında hem anksiyete hem de depresyon skorlarında anlamlı bir düşüş gözlendi (p<0.05). Erkeklerde ise istatistiksel bir fark tespit edilmedi (sırasıyla p=0.68 ve p=0.31). Sonuç: Hashimoto tiroiditine bağlı subklinik hipotiroidinin depresyon ve anksiyete gelişimi için risk faktörü olabilir. Özellikle subklinik hipotiroidili hastalarda tiroksin yerine koyma tedavisi, beck anksiyete ve depres-yon skorlarında azalma sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Subklinik hipotiroidi, anksiyete, depresyon.


The Effect of Thyroid Replacement Therapy on Levels of Anxiety and Depression in Subclinical Hypothyroid Patients

Yalçın Yarpuz1, Ümit Aydoğan2, Oktay Sarı1, Aydoğan Aydoğdu3, Gökhan Üçkaya4, Ayşen Fenercioğlu5, Derya Aksu Yarpuz6, Kenan Sağlam7
1Dr. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2Yrd.Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
3Dr Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı,
4Doç.Dr Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı
5Dr., Ankara Numune Hastanesi Aile Hekimliği, Ankara
6Yrd.Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
7Prof.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Objective: In our study, we investigated the effectiveness of thyroxin replacement therapy on the levels of anxiety and depression in patients with subclinical hypothyroidisim. Method: Patients with new onset subclinical hypothyroidism and euthyroid control group constituded the subjects of our study. Beck Anxiety and Beck Depression Scales were applied to these participants in the beginning of the study. Patient group was put on Levothyroxin therapy. Thyroid hormone levels were checked before and six weeks after the treatment was started. At the end of the study same psychologic scales were repeated. Results: In the study group, 66 patients were female and 8 patients were male whereas there were 64 female and 8 male subjects in the control group. Average age was 40.87±10.80 year in the study group and 41.61 ±10.33 year in the control group. In female group, there was a significant elevation (p<0.05) in both anxiety and depression scores compared to control group. While there was a significant elevation in depression scores of male patients compared to control group, no difference was found in anxiety scores (p=0.188). In female group comparison of thyroid replacement therapy according to gender, a significant decrease was observed in both anxiety and depression scores after therapy (p<0.05). There wasn't any statistical difference in male group (respectively p=0.68 and p=0.31). Conclusion: Subclinic hypothyroidism related to Hashimoto thyroiditis may be a risk factor for anxiety and depression. Particularly thyroxin replacement therapy in subclinical hypothyroidism may reduce the beck anxiety and depression scores.

Keywords: Keywords: Subclinical hypothyroidisim, anxiety, depression.


Yalçın Yarpuz, Ümit Aydoğan, Oktay Sarı, Aydoğan Aydoğdu, Gökhan Üçkaya, Ayşen Fenercioğlu, Derya Aksu Yarpuz, Kenan Sağlam. The Effect of Thyroid Replacement Therapy on Levels of Anxiety and Depression in Subclinical Hypothyroid Patients. J Clin Psy. 2009; 12(4): 180-187


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3019 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale