ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Lise Öğrencileri Arasında Patolojik İnternet Kullanımının Yaygınlığı: Kocaeli Örneği [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(3): 148-156

Lise Öğrencileri Arasında Patolojik İnternet Kullanımının Yaygınlığı: Kocaeli Örneği

Mehmet Şahin1, Uğur Çakır2, Emine Demirbaş Çakır3, Aslıhan Özlem Polat4
1İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi
2Uz.Dr., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
4Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit

Amaç: Bu çalışmada Kocaeli bölgesindeki lise öğrencileri arasında patolojik internet kullanımının yaygınlığının belirlenmesi ve patolojik internet kullanım ölçeğinin (PİKÖ) Türkçe formunun doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tarama modelinde tasarlanan bu çalışmanın örneklem grubunu basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen farklı liselerden 857 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu ve patolojik internet kullanım ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada bulgular temel olarak 4 aşamada toplanmıştır. Birinci aşamada gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda patolojik internet kullanım ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik için iç tutarlılık katsayısı (a 0.89) olarak tespit edilmiştir. İkinci aşamada patolojik internet kullanımı puanlarının normal dağılım göstermediği belirlenmiştir (pcO.OOI). Üçüncü aşamada örneklem grubundaki 9 (%1.1) öğrenci patolojik internet kullanıcısı olarak tespit edilmiştir. Son aşamada ise erkek cinsiyetin, internet ortamında kendisini özgür hissetmenin, kimlik gizlemenin ve internet kullanımından sonra pişmanlık hissetmenin patolojik internet kullanımına yatkınlıkla daha ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, patolojik internet kullanımının önlenmesi ve tedavisi üzerine çalışan eğitimci, akademisyen, klinisyen ve araştırmacılara yol gösterici olabilir. Aynı zamanda bu tür bulgular, patolojik internet kullanımı ve zararları konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bilgilendirme çalışmalarında kullanılabilir. Anahtar Sözcükler: İnternet, yaygınlık, kullanım.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İnternet, yaygınlık, kullanım.


Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample

Mehmet Şahin1, Uğur Çakır2, Emine Demirbaş Çakır3, Aslıhan Özlem Polat4
1İzmit ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi
2Uz.Dr., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
4Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit

Objectives: The aim of this study is to investigate the prevelance of pathological Internet use of high school students in Kocaeli and to test Turkish form of pathological Internet use scale (PIUS) with confirmatory factor analysis (CFA). Method: The study was designed in survey study model and 857students from different high schools constituted the sample group of the study which was determined by simple random sampling of probability sampling method. A sociodemographic form and pathological Internet use scale were used in order to collect data. Results: Results of the study were basically obtained in 4 phases. In the first phase, coefficient of internal consistency for reliability of Turkish form of PIUS was determined as (a 0.89). In the second phase, a nonnormal distribution in the scores of PIUS was determined (p< 0.001). In the third phase 9 (%1.1) high school students in the sample group were determined to be pathological Internet user. In the last phase male gender, feeling free, hiding identity during online and feeling regret after Internet use was determined to be associated with pathological Internet use. Conclusion: The findings of this study can guide academicians, educators, clinicians and researchers who study on preventing pathological Internet use. In addition these findings can be used in informing students, teachers and parents.

Keywords: Keywords: Internet, students, prevelance.


Mehmet Şahin, Uğur Çakır, Emine Demirbaş Çakır, Aslıhan Özlem Polat. Prevalence of Pathological Internet Use Among High School Students: Kocaeli Sample. J Clin Psy. 2013; 16(3): 148-156


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (976 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale