ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2009; 12(3): 125-133

Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri

Murat Yalçın1, Altan Eşsizoğlu2, Hasan Akkoç3, Aziz Yaşan4, Faruk Gürgen5
1Dr Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Diyarbakır
2Uz.Dr., Diyarbakır Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Diyarbakır
3Yrd.Doç.Dr., Farmakoloji Anabilim Dalı Diyarbakır
4Yrd.Doç.Dr Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Prof.Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinde yaşam boyu en az bir defa madde kullanım yaygınlığının ve madde kullanımını belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Dicle Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan 2040 öğrenciden sosyodemografik veri formu ve madde kullanımı bilgi formu ile elde edilen veriler kikare, t testi ve binary lojistik regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcılardan 123'ünün (%6.03) yaşamında en az bir defa madde kullandığı saptandı. Erkekler kadınlara, çalışanlar çalışmayanlara, okul başarısı kötü olanlar okul başarısı orta ve iyi düzeyde olanlara, dini inancı bulunmayanlar dini inancı bulunanlara, intihar girişimi öyküsüne sahip olanlar olmayanlara ve ailesini muhafazakar olarak tanımlayanlar liberal veya her ikisi olarak tanımlayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek oranda yaşamlarında en az bir defa madde kullanım oranına sahiplerdi. Erkek olmak, aile yanında yaşıyor olmak, çalışıyor olmak, kötü okul başarısına sahip olmak, anne babanın boşanmış ya da ayrı yaşıyor olması, halen sigara ve alkol kullanıyor olmak, intihar girişimi öyküsüne sahip olmak ve dini inanca sahip olmamak yaşam boyunca en az bir defa madde kullanmış olma açısından risk faktörüydü. Sonuç: Madde kullanımı ile ilgili çalışmalar zamanla kullanım yaygınlığındaki değişimleri göstermeleri açısından önem taşımaktadırlar. Ancak madde kullanımının önlenmesi amacı ile yapılacak müdahaleler ile ilgili olarak hangi faktörlerin madde kullanım riskini arttırdığına dair bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Madde kullanımı, üniversite öğrencisi, risk faktörü

Risk Factors Associated with Substance Use Among Dicle University Students

Murat Yalçın1, Altan Eşsizoğlu2, Hasan Akkoç3, Aziz Yaşan4, Faruk Gürgen5
1Dr Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Diyarbakır
2Uz.Dr., Diyarbakır Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Diyarbakır
3Yrd.Doç.Dr., Farmakoloji Anabilim Dalı Diyarbakır
4Yrd.Doç.Dr Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
5Prof.Dr., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Objectives: Determination of the prevalence of substance use at least once during life-time, and risk factors associated with substance use among university students, was aimed in the present study. Method: Data obtained via socio-demographic data forms and substance use information forms, from 2040 students attending Dicle University was evaluated with chi- square, t-test and binary logistic regression analysis. Results: It was determined that 123 of the participants (6.03%) have used substance at least once during their life-time. Males compared to females, people who have job compared to jobless, student who have poor academic performance compared to those with average or good academic performance, people without a religious belief compared to people with religious belief, people with a history of suicide attempt compared to people with no suicide attempt, people who defined their families as conservative compared to people who defined their families as liberal had statistically significantly higher rates of substance use at least once during life-time. Being male, living with the family, having job, having divorced parents or separated parents, smoking, using alcohol, having a history of suicide attempt and not having a religious belief, were risk factors for substance use at least once during life-time. Conclusion: Studies on substance use are crucial regarding the changes in prevalence with time. However, in the attempts to prevent substance use, information concerning the factors which increase the risk of substance use is warranted. Key Words: Substance usage, university student, risk factor.

Keywords: Key Words: Substance usage, university student, risk factor.

Murat Yalçın, Altan Eşsizoğlu, Hasan Akkoç, Aziz Yaşan, Faruk Gürgen. Risk Factors Associated with Substance Use Among Dicle University Students. J Clin Psy. 2009; 12(3): 125-133
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2419 kere indirildi)
LookUs & Online Makale