ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The relationship between melatonin metabolite level and clinical findings and sleep problems in autism spectrum disorder (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 84-92 | DOI: 10.5505/kpd.2022.93609

The relationship between melatonin metabolite level and clinical findings and sleep problems in autism spectrum disorder (tur)

Duygu Karagöz1, Özlem Yıldız Gündoğdu2
1Muğla Training And Research Hospital, Department Of Child And Adolescent Mental Health And Diseases, Muğla, Turkey
2Kocaeli University Faculty Of Medicine, Department Of Child And Adolescent Mental Health And Diseases, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the effect of melatonin level, which is thought to have a role in the etiology of autism spectrum disorder (ASD), on the clinical severity of ASD and accompanying sleep disorder.
METHODS: A total of 30 children who were 4- to 10-year-old and diagnosed with ASD and 20 healthy children were included. Melatonin metabolite 6-hydroxymelatonin sulfate levels measured in 12-hour night urine were compared between the two groups. Childhood Autism Rating Scale was used to determine the clinical severity of autism, Children's Sleep Questionnaire was used to screen current sleep problems, besides sleep problems were evaluated subjectively
RESULTS: There was no statistically significant difference in 6-hydroxymelatonin sulfate levels measured in 12-hour night urine between the two groups (p=0.566). The relationship between Childhood Autism Rating Scale scores and 6-hydroxymelatonin sulfate levels of children with ASD was evaluated, no statistically significant difference was found (p=0.548, r: -,114). There was no significant relationship between the Children's Sleep Questionnaire scores and 6-hydroxymelatonin sulfate levels in the ASD group (p=0.790).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study is one of the few studies in this field; there was no statistically significant difference between the melatonin metabolite values in both groups. There was no relationship between clinical severity and sleep habits of ASD and melatonin metabolite in urine. There is a need for future studies to be conducted with more sample groups of children diagnosed with ASD who have obvious sleep disorders.

Keywords: Autism spectrum disorders, melatonin, 6-hydroxymelatonin sulfat, sleep, child

Otizm spektrum bozukluğunda melatonin metaboliti düzeyi ile klinik bulgular ve uyku sorunları arasındaki ilişki (tur)

Duygu Karagöz1, Özlem Yıldız Gündoğdu2
1Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Muğla, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu (OSB) etyolojisinde rolü olabileceği düşünülen melatonin metaboliti düzeyinin OSB’nin klinik şiddeti ve eşlik eden sorunlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya OSB tanısı ile izlenen 4-10 yaş aralığında 30 hasta ve kontrol grubu olarak 20 sağlıklı çocuk alınmıştır. İki grubun 12 saatlik gece idrarında melatonin metaboliti 6-hidroksimelatonin sülfat düzeyleri karşılaştırılmıştır. Otizmin klinik şiddetini belirlemek için Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği uygulanmış, mevcut uyku sorunlarını taramak amacıyla Çocuklar İçin Uyku Anketi kullanılmış, ek olarak uyku sorunları öznel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İki grup arasında 12 saatlik gece idrarında ölçülen 6-hidroksimelatonin sülfat düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.566). OSB tanılı çocukların Çocukluk Otizmi Derecelendirme ölçek puanları ve 6-hidroksimelatonin sülfat düzeyleri arasındaki ilişki değerlendirilmiş, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p=0.548, r: -,114). OSB grubunda Çocuklar için Uyku Anketi puanları ile 6-hidroksimelatonin sülfat düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.790).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız bu alanda yapılmış az sayıdaki çalışmalardan biri olup; her iki grupta melatonin metaboliti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış, OSB’nin klinik şiddeti ve uyku sorunları ile idrarda melatonin metaboliti arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Gelecekte belirgin uyku bozukluğu olan OSB tanılı çocuklardan oluşan daha fazla sayıda örneklem grubu ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozuklukları, melatonin, 6-hidroksimelatonin sülfat, uyku, çocuk

Duygu Karagöz, Özlem Yıldız Gündoğdu. The relationship between melatonin metabolite level and clinical findings and sleep problems in autism spectrum disorder (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 84-92

Corresponding Author: Duygu Karagöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale