ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Stress levels of healthcare workers in the COVID-19 pandemic and relation to gender roles: Is the problem limited to the work? (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 5-14 | DOI: 10.5505/kpd.2022.92668

Stress levels of healthcare workers in the COVID-19 pandemic and relation to gender roles: Is the problem limited to the work? (eng)

İrem Ekmekci Ertek, Hande Gazey, Saba Çiçek, Selçuk Candansayar
Gazi University Faculty of Medicine Department of Psychiatry

INTRODUCTION: In addition to many medical consequences, Covid- 19 pandemic has also caused some social changes especially for healthcare workers working in the front lines of the pandemic. However, this has not affected everyone equally and gender roles became a determinant especially in domestic life.

METHODS: In this cross-sectional study with a sample of 670 healthcare workers in Turkey; a sociodemographic data form, Perceived Stress Scale (PSS) and Gender Roles Attitude Scale (GRAS) were applied to examine stress levels and its relationship with gender roles.
RESULTS: Mean PSS scores were significantly higher in women (27.03) healthcare workers than men (23.14) Women who did all or most of the housework on their own were almost three times the men (67.2% vs 22.9%) and this increased stress levels of women. In the GRAS, female participants had higher scores (173.2) than male participants (161.8); which means they were more egalitarian, and academic degree or job did not affect GRAS.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Besides many challenges related with working in pandemic period; women healthcare workers face additional distress because of the gender roles. Analyzing the effects of the pandemic without gender dimensions may be insufficient to fully understand public health aspect of the pandemic.

Keywords: COVID-19, gender role, healthcare workers, stress

COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının stres düzeyi ve cinsiyet rolleri ile ilişkisi: Sorun sadece işle mi sınırlı? (eng)

İrem Ekmekci Ertek, Hande Gazey, Saba Çiçek, Selçuk Candansayar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyati Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Covid-19 Pandemisi, özellikle ön safhada görev alan sağlık çalışanları üzerinde birçok tıbbi etkinin yanında, bazı sosyal değişimlere de neden olmuştur. Ancak bu durum herkesi eşit olarak etkilememekte, toplumsal cinsiyet rolleri özellikle ev yaşamında etkili olmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’den 670 sağlık çalışanı ile yapılan bu kesitsel çalışmada, sosyodemografik veri formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) uygulanmıştır.

BULGULAR: Ortalama ASÖ skorları kadın sağlık çalışanlarında (27,03) erkeklere (23,14) oranla anlamlı olarak yüksek bulundu. Tüm ev işini tek başına yaptığını söyleyen kadınların oranı erkeklerin üç katı idi (67.2%/ 22.9%) ve bu durum kadınların stres düzeyini yükseltiyordu. TCRTÖ’de kadınlar (173,2), daha eşitlikçi tutumu gösterecek şekilde erkeklerden (161,8) daha yüksek puan aldılar. İş kolu ya da akademik düzeyin cinsiyet rolleri üzerinde etkili olmadığı bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi koşullarında çalışmanın getirdiği birçok zorluğun yanı sıra, kadın sağlık çalışanları cinsiyet rolleri nedeniyle daha fazla stres düzeyine sahiptir. Pandeminin getirdiği halk sağlığı sorunlarını tam olarak anlayabilmek için cinsiyet rollerinin de hesaba katılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, cinsiyet rolleri, sağlık çalışanları, stres

İrem Ekmekci Ertek, Hande Gazey, Saba Çiçek, Selçuk Candansayar. Stress levels of healthcare workers in the COVID-19 pandemic and relation to gender roles: Is the problem limited to the work? (eng). J Clin Psy. 2022; 25(1): 5-14

Corresponding Author: İrem Ekmekci Ertek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale