ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Fiziksel Eş Şiddetini Belirlemede Klinik Görüşme Yöntemi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(3): 125-136

Fiziksel Eş Şiddetini Belirlemede Klinik Görüşme Yöntemi

Özge Doğanavşargil1, Işıl Vahip2
1Ward.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali Antalya
2Prof.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Aile içi fiziksel şiddetin yaygınlığı ile ilişkili çalışmaların bulgulan arasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu farklılıklar aile içi şiddetin saptanmasında yöntemsel sorunlar olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddeti araştırmak için bir standart yoktur. Bu güne kadar aile içi şiddetle ilişkili olarak yapılan araştırmaların çoğunda anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yöntemi daha kullanışlı ve ucuzdur; kısa zamanda çok sayıda kişiye uygulanabilmektedir. Klinik görüşme yöntemi ise anket yönteminden daha ayrıntılı ve özgüldür.Bu çalışmada aile içi şiddetin varlığını saptamada kullanılan anket yöntemi ile klinik görüşme yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniğine ilk kez başvuran 100 evli kadın hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar tek başlarına bir odaya alınarak önce aile içi şiddet anketini doldurdular daha sonra klinik görüşmeye alındılar. Hastalara SCID I ve Aile İçi Şiddet İçin Yarı Yapılandırılmış Klinik Görüşme uygulandı. Bulgular: Klinik görüşmede aile içi şiddetin yaşam boyu prevalansı %62 olarak bulundu. Ankette fiziksel şiddet yalnızca %51 olarak bildirildi (Ki- kare Testi, P=0.001). İki yöntem arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Aile içi şiddet en iyi klinik görüşme ile saptanır ve psikiyatrik görüşme ortamı bunun için en uygun ortamdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Aile içi şiddet, klinik görüşme, yöntem

Clinical Interview Method at Determine to Domestic Violence

Özge Doğanavşargil1, Işıl Vahip2
1Ward.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dali Antalya
2Prof.Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir

Objectives: Findings on the prevalence of domestic violence vary greatly between studies. These differences between findings about domestic violence prevalence showed that there are procedural problems about research of issue. There is no standard to determine the real frequency of domestic violence. Till now, self report method is mostly used in studies about to domestic violence. Questionnaire forms and scales that are used are cheaper and easier to apply and can be applied to many people. But clinical interview method is more specific and more detailed than questionnaire. In this study, we aimed to compare self-report questionnaire and clinical interview that used to determine to prevalence of domestic violence. Method: For this study, 100 married women who applied to Outpatient psychiatry Clinic of Aegean University Medical Faculty for the first time were evaluated. The patients were left alone in the room one by one and they filled out the domestic violence questionnaire. After that, they were clinically interviewed by using SCID I and Semi-structured Domestic Violence Clinical Interview. Results: Life time prevalence of domestic violence was found 62% in clinical interview. Only 51% reported physical abuse in the self report questionnaire. Statistical difference between the two methods was significant (Chi Square Test, P=0.001). Conclusion: Clinical interview is the best method to determine domestic violence and psychiatric interview is the best suitable occasion.

Keywords: Key Words: Domestic violence, clinical interview, method.

Özge Doğanavşargil, Işıl Vahip. Clinical Interview Method at Determine to Domestic Violence. J Clin Psy. 2007; 10(3): 125-136
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (3485 kere indirildi)
LookUs & Online Makale