ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Sınav’ında yapılan Nesnel Örgün Klinik Sınav’ının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçları (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(3): 210-221 | DOI: 10.5505/kpd.2018.89421

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Sınav’ında yapılan Nesnel Örgün Klinik Sınav’ının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçları (eng)

Ozlem Surel Karabilgin Ozturkcu1, Ozlem Kuman Tuncel2, Damla Isman Haznedaroglu2
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Sınavı’nda yapılan Nesnel Örgün Klinik Sınav-NÖKS sürecini ve sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sınav yöntemi olarak, beş istasyonda “Standardize Hasta-SH”ların rol oynadığı altı istasyonlu NÖKS kullanılmaktadır. Bu istasyonlar hastadan bilgi alma, psikiyatrik muayene, ayırıcı tanı, tedavi planlama ve hastayı bilgilendirme becerilerini değerlendirmek için planlanmaktadır. Altıncı istasyonda adaylardan adli psikiyatrik rapor yazması istenmektedir. NÖKS’ün aşamaları; sınav matrisinin, her bir istasyon için SH senaryosu, aday yönergesi, gözlemci yönergesi ve değerlendirme rehberinin hazırlanması; SH eğitimi; gözlemcilerin eğitimi; pilot uygulama; uygulama ve sonuçların değerlendirilmesidir. Adaylardan her bir istasyonda en az % 30, bütün istasyonların ortalaması olarak % 50 başarı beklenmektedir.
BULGULAR: Sınava 2006-2016 yılları arasında toplam 116 kişi katıldı ve %91,4’ü NÖKS’da başarılı oldu. Geri bildirim formlarında, adaylar sınavın orta düzeyde zor olduğunu, sınav içeriğinin uzmanlık eğitiminin kapsamı ile uyumlu olduğunu ve bir uzmanı değerlendirmek için uygun olduğunu belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adayların olumlu geri bildirimleri sınavın kabul edilebilirliğini göstermektedir. NÖKS’nda hazırlık, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesi oldukça zaman ve insan gücü gerektirir. NÖKS, psikiyatri kurulu sertifikasyonu için değerli bir sınav yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: psikiyatri, yeterlik sınavı, NÖKS, standart hasta

Development, implementation and results of Objective Structured Clinical Exam in Psychiatric Association of Turkey Board Exam (eng)

Ozlem Surel Karabilgin Ozturkcu1, Ozlem Kuman Tuncel2, Damla Isman Haznedaroglu2
1Ege University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Izmir, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study, is to present the process and results of OSCE in Psychiatric Association of Turkey Board Exam-PATBE.
METHODS: Six stationed OSCE, in which Standardized Patient-SP took role on five stations, were used as an exam method. These stations were planned for assessing the skills of taking history, psychiatric examination, differential diagnosis, making treatment plans and informing the patient. On the sixth station, the examinees are asked to write a forensic psychiatric report. Phases of OSCE were: preparing the blueprint, preparing the SPs’ scenario for each station, preparing the examinee's instructions, preparing the observer's instructions and the evaluation guide, SP education, training of observers, pilot implementation, implementation and evaluation of results. The examinees are expected to achieve at least 30% success in each station and 50% success in all stations.
RESULTS: 116 examinees participated the exam between 2006-2016 and 91.4% succeeded in the OSCE exam. In feedback forms, examinees stated that the exam is moderately difficult; yet, the content of the exam is in line with the scope of their specialty training and is suitable for evaluating an expert.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Positive feedbacks from the examinees indicated the efficiency of the exam. The preparation, implementation and evaluation of results of OSCE require considerable time and manpower. OSCE can be used as a valuable test method for psychiatric board certification.

Keywords: psychiatry, board exam, OSCE, standardized patient

Ozlem Surel Karabilgin Ozturkcu, Ozlem Kuman Tuncel, Damla Isman Haznedaroglu. Development, implementation and results of Objective Structured Clinical Exam in Psychiatric Association of Turkey Board Exam (eng). J Clin Psy. 2018; 21(3): 210-221

Sorumlu Yazar: Ozlem Surel Karabilgin Ozturkcu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale