ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Ölüm Kaygısının Araştırılması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(1): 34-46

Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Ölüm Kaygısının Araştırılması

Nilgün Öngider1, Suna Özışık Eyüboğlu2
1Psk.Dr., RS. Yaşam Özel Aile Danışma Merkezi, İzmir,
2Uz.Psk., Paşa bahçe Devlet Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, depresyon tanısı almış hastalarda ölüm kaygısının incelenmesidir. Yöntem: Araştırma örneklemi, İstanbul'daki bir devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğinde depresif bozukluk tanısı ile tedavi gören ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, yaşları 18 ile 60 arasında değişen 135 hastadan (%74.1'i kadın ve %25.9'u erkek) oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Templer'in Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKÖ) ve bireysel bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen en önemli bulgu, BDE puanları ile ÖKÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmasıdır (r=0.366; p<.01). Bu bulguya göre depresyon puanları arttıkça ölüm kaygısı puanları da artmaktadır. Bunun yanı sıra, örnek- lem BDE puanlarına göre değerlendirilerek hafif, orta ve ağır düzey depresyon gruplarına ayrılmıştır. Daha sonra hafif, orta ve ağır düzey depresyon gruplarına atanan hastalar ÖKÖ puanları açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, orta ve ağır düzey depresyon grubuna atanan hastaların hafif depresyon düzeyi grubundakilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek ölüm kaygısı yaşadıkları bulunmuştur (F=10.765, p<.001). Sonuç: Bu araştırmanın hipotezi, hastaların depresyon düzeyleri arttıkça ölüm kaygısı düzeyleri de artacaktır şeklinde belirlenmiştir. Araştırma bulguları, hastaların depresyon düzeyi arttıkça ölüm kaygısı düzeylerinin arttığını göstermektedir. Böylece araştırma hipotezinin doğrulandığı bulunmuştur. Bu bulgunun, depresif duygudurumu olan bireylerin ölümü daha fazla düşündükleri şeklinde yorumlanabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Depresyon, ölüm kaygısı, Beck Depresyon Envanteri, Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği.


Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients

Nilgün Öngider1, Suna Özışık Eyüboğlu2
1Psk.Dr., RS. Yaşam Özel Aile Danışma Merkezi, İzmir,
2Uz.Psk., Paşa bahçe Devlet Hastanesi, İstanbul

Objectives: The general aim of this study was to examine the relationship between depression levels and death anxiety levels among patients diagnosed with depressive disorder. Method: The research sample consists of 135 (100 women 74.1% and 35 men 25.9%) patients who are diagnosed with depressive disorder at one of the psychiatry out-patient clinics of a state hospital in Istanbul. Individuals who volunteered to attend the research are between ages 18 and 60 years. The patients are given Beck Depression Inventory (BDI), Templer's Death Anxiety Scale (DAS) and a questionnaire for demographics. Results: Correlation analysis pointed out that there was a significant relation between the depression points and death anxiety points in the depressive patients group (r=.366, p<01). Furthermore, research sample is divided into 3 groups as high, moderate and low levels of depression. Then all three depression groups are compared for death anxiety levels. It was found that, there were significant relation between the level of depression and death anxiety (F=10.765, p<.001). This finding suggests that the high and moderate level depression groups had higher death anxiety than low level depression group. Conclusion: The hypothesis of this study was that when depression levels get higher the death anxiety level would be higher. Consistent with the study hypothesis, results demonstrated that, depression levels effects death anxiety level. Consequently, the results of this study highlight the relationship between depression level death anxiety. In addition, it was speculated that depressive people think more about death.

Keywords: Key Words: Depression, death anxiety, Beck Depression Inventroy, Templer Death Anxiety Scale.


Nilgün Öngider, Suna Özışık Eyüboğlu. Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients. J Clin Psy. 2013; 16(1): 34-46


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1599 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale