ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalışması ve ¦ ¦¦ Geçerliliğine İlişkin On Çalışma [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2012; 15(3): 135-143

Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalışması ve ¦ ¦¦ Geçerliliğine İlişkin On Çalışma

Burcu Akın Sarı1, Elvan İşeri2, Özhan Yalçın3, Aslı Akın Aslan4, Şahnur Şener5
1Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara
3Uz.Dr., Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Flastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Şanlıurfa
4Uz.Dr., Batman Bölge Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Batman
5Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara,

Amaç: Mizacın değerlendirilmesi, çocuk davranışının araştırılması ve aileye danışmanlık verilmesi açısından önemli bir belirteçtir. Mizacın belirlenmesi aile görüşmesi, çocuğun gözlenmesi ve mizaç ölçeği kullanılması ile belirlenebilir. Bu bağlamda Rothbart'ın Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe güvenilirliğinin ve geçerlilik ön çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çocuk davranış listesinin uzun formu 1994 yılında Rothbart ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 195 maddeden oluşmaktadır. 2000 yılında Rothbart ve ark. bu ölçeğin kısa ve daha kısa formlarını oluşturmuşlardır. Bu formlarda 15 mizaç özelliği likert tipi bir ölçekle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kısa form 94 sorudan oluşmaktadır. Ölçek,Türkçe'ye çevrilerek uzmanlara danışıldıktan sonra bir hafta arayla 2 kez olmak üzere 3-7 yaş arası 87 çocuk annesine verilmiştir. Örneklem üç ayrı sosyoekonomik bölgeden toplanmıştır. Bulgular: Testin güvenilirliğine yönelik gerçekleştirilen analizlerde, Türkçe formun alt ölçeklerinin İngilizce formun alt ölçekleriyle tutarlı korelasyon değerleri gösterdiği ve tüm mizaç alt ölçeklerinin güvenilir olduğu görülmüştür. Testin güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Testin geçerliliğine yönelik olarak, bu yaş dönemi için henüz Türkçe bir mizaç testinin bulunmaması ve orijinal formun yapı geçerlilik analizinin yapılmamış olması nedeniyle, "uygulama geçerliliği" kullanılarak testin ölçülmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Sonuç: Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun, test-tekrar test ilişkileri, içsel tutarlılık ve güvenilirliğe yönelik analiz sonuçları ve yazındaki çalışmalar ışığında Türk çocuklarındaki mizaç özelliklerini değerlendirmek için kullanılabilecek yardımcı bir ölçek olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Mizaç, çocuk, ölçek.


Reliability Study of Turkish Version of Children's Behavior Questionnaire Short Form and a Vaiiditiy Prestudy

Burcu Akın Sarı1, Elvan İşeri2, Özhan Yalçın3, Aslı Akın Aslan4, Şahnur Şener5
1Uz.Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara
3Uz.Dr., Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Flastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Şanlıurfa
4Uz.Dr., Batman Bölge Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü, Batman
5Prof.Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Ankara,

Objective: Temperament assesment is an important determinant for child behaviour research and consulting the family. Temperament could be assesed by family interview, observing the child and using temperament scales. In this respect, we implemented reliability study and validity prestudy of Turkish version of Child Behaviour List Short Form by Rothbart. Method: Temperament scale, translated into Turkish and consulted to the experts, is filled twice within a week's interval by the mothers of 87 children aged between 3 and 7. Sample included children from three different socioeconomic regions. Results: The original form of Children Behavior Checklist was created by Rothbart and col- legues in 1994. It was composed of 195 items. In 2000 the short and very short form were developed by Rothbart and collegues. Checklists have 15 dimensions of temperament, and the short form have 94 items. Analysis aiming the reliability of the test showed that the subscales of the Turkish Form have consistent correlation figures as the English Form and all the subscales are reliable. The reliability coefficient is 0,78. Because there is no comparable temperament questionnaire in Turkish for this age group and there is no validity values for the original questionnaire, we applied experimental validity method for validity prestudy. Conclusion: According to our findings of test-retest relations, internal consistency, reliability and validity analysis, and the literature we consider that Child Behaviour List Short Form is useful to asses the temperament characteristics of Turkish children.

Keywords: Key Words: Temperament, child, questionnaire.


Burcu Akın Sarı, Elvan İşeri, Özhan Yalçın, Aslı Akın Aslan, Şahnur Şener. Reliability Study of Turkish Version of Children's Behavior Questionnaire Short Form and a Vaiiditiy Prestudy. J Clin Psy. 2012; 15(3): 135-143


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1405 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale