ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(3): 326-332 | DOI: 10.5505/kpd.2020.83435  

Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi (tur)

Mesut Yavuz1, Burak Akdeniz2, Armağan Akyol2, Hicran Çağla Kurt2, Cemile Bilgis2, Aslı Çolak2, Doğukan Akbay2, Beyza Ekiz2, Muhammed Tayyib Kadak3
1Fransız Lape Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü
2İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümü
3İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Ergenlerde aleksitimi kişilik özelliği ile kaygı düzeyi arasındaki ilişkide, düşünce eylem kaynaşmasının (DEK) aracı etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul ilinde 11-17 yaş aralığında 985 ergen (%55.2 kız, s=544, %44.8 erkek s=441) çalışmaya dahil edilmiştir. Sosyodemografik bilgi formu, 20 soruluk Toronto aleksitimi ölçeği (TAÖ-20), çocuklar için düşünce eylem kaynaşması ölçeği (DEK-Ç) ve çocuklar için sürekli kaygı envanteri (SKE-Ç) uygulanmıştır. Cinsiyetler arası ölçek puanları bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Ölçekler arası korelasyonlar Pearson momentler çarpımı korelasyon testi ile analiz edilmiştir. DEK-Ç puanlarının, aleksitimi ile kaygı düzeyi arasındaki etkisi mediasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Modele cinsiyet ile yaş kontrol değişkenleri olarak eklenmiştir.
BULGULAR: Kız cinsiyette TAÖ-20 ve SKE-Ç toplam puanları, erkek katılımcılara oranla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. TAÖ-20 toplam puanları, SKE-Ç puanları ile pozitif yönde güçlü korelasyon göstermektedir. TAÖ-20 ile DEK-Ç puanları arasında ve DEK-Ç ile SKE-R puanları arasında zayıf düzey korelasyon bulunmaktadır. Mediasyon analizine göre, aleksitimi düzeyi direkt olarak yüksek kaygı düzeyi ile ilişkilidir. DEK, aleksitimi ile kaygı arasında istatistiksel anlamlı olarak aracı etkiye sahiptir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ergen yaş grubunda aleksitimi kişilik özellikleri, kaygı düzeyini arttırabilmektedir; DEK, aleksitimi ve kaygı sorunları arasındaki ilişkide aracı rol oynamaktadır. Aleksitimi kişilik özelliğine sahip ergenlerde, DEK’e yönelik terapötik müdahale yöntemlerinin uygulanması, kaygı sorunlarının azaltılmasında faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, kaygı, düşünce-eylem kaynaşması, ergen


Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population (tur)

Mesut Yavuz1, Burak Akdeniz2, Armağan Akyol2, Hicran Çağla Kurt2, Cemile Bilgis2, Aslı Çolak2, Doğukan Akbay2, Beyza Ekiz2, Muhammed Tayyib Kadak3
1French Lape Hospital, Child and Adolescent Psychiatry, İstanbul Aydın University, Department of Psychology
2İstanbul Aydın University, Department of Psychology
3İstanbul Cerrahpaşa University

INTRODUCTION: To investigate the mediation effect of thought action fusion (TAF) in the relationship between the alexithymia and trait anxiety levels.
METHODS: 985 adolescents ( %55.2 female, n=544, %44.8 male, n=441) between the ages of 11-17 were included in this study. The socio-demographic questionnaire, 20 item Toronto alexithymia scale (TAS-20), thought action fusion inventory for children (TAFIC) and trait anxiety inventory for children (TAI-C) were used. In terms of gender, the mean scores of the scales were compared by independent sample t test. The correlations between the scales were analyzed by Pearson product moment correlation analysis. The mediation effect of TAFIC scores on the relationship between the alexithymia and trait anxiety levels were tested by mediation analyis. The gender and age variables were included in the model as covariants.
RESULTS: The mean scores of TAS-20 and TAI-C were higher in females than males, significantly. There were strong correlations between TAS-20 total scores and TAI-C scores. There were weak correlations between TAS-20 and TAFIC total scores; and TAFIC total and TAI-C scores. The mediation analysis indicated that alexithymia levels are directly associated with high anxiety levels. TAF has mediation effect on the relationship between the alexithymia and anxiety levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The alexithymia personality traits may improve anxiety levels in adolescent population, and TAF plays a mediator role in this relationship. It is suggested that, using associated therapeutic interventions focusing on TAF problems may improve the anxiety problems in adolescents presenting with alexithymia personality traits.

Keywords: Alexithymia, anxiety, thought-action fusion, adolescent


Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Armağan Akyol, Hicran Çağla Kurt, Cemile Bilgis, Aslı Çolak, Doğukan Akbay, Beyza Ekiz, Muhammed Tayyib Kadak. Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population (tur). J Clin Psy. 2020; 23(3): 326-332

Sorumlu Yazar: Mesut Yavuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (52 kere görüntülendi)
 (436 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale