ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Anne tutumlarına yönelik psikoeğitimin çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluk semptomlarına etkisi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 7-22 | DOI: 10.5505/kpd.2020.82612  

Anne tutumlarına yönelik psikoeğitimin çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluk semptomlarına etkisi (eng)

Ecem Akıncı1, Oya Mortan Sevi2
1Marmara Eğitim Kurumları, Kocaeli, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın öncelikli amacı Türk popülasyonunda anne tutumları ve çocukluk çağı eşik altı OKB belirtileri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, anne tutumları ile ilgili 8 seanslık psiko-eğitim çalışmasının etkililiğinin de incelenmesi amaçlamıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Örneklem, 8-10 yaş grubu çocuklar ve onların anneleri olmak üzere 97 çocuk-anne çiftinden oluşmuştur. Aile Hayatı Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği, Leyton Obsesyon Envanteri-Çocuk Formu, Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri-Çocuk Formu ve Çocuklar için Depresyon Ölçeği ölçüm araçları olarak kullanılmıştır. İlk ölçümlerin ardından, 15 anne seçkisiz atama yöntemi ile psiko-eğitim (n=8) ve bekleme listesi-kontrol gruplarına (n=7) atanmıştır.
BULGULAR: Evlilik çatışması ve OKB semptomlarının şiddeti, OKB semptomları, ve sürekli kaygı semptomları, arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla, r=.23, r =.24 ve r=.24). Otoriter tutum ise sürekli kaygı belirtileri ile pozitif yönde anlamlı biçimde ilişkilidir (r =.25). Bulgular ayrıca, annelerin negatif tutumlarında (Z=-2.201, p=.028) istatistiksel olarak anlamlı değişim görüldüğünü ve son test ölçümlerinde anlamlı düzeyde azalmanın olduğunu göstermektedir. Psiko-eğitim sonrası OKB semptomları (Z=-2.366, p=.018) ve semptomların şiddetinde (Z=-2.371, p=.018) anlamlı değişim saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Evlilik çatışması, eşik altı OKB semptomlarıyla anlamlı derecede ilişkilidir. Evlilik çatışması ve otoriter tutum, sürekli kaygı belirtileriyle anlamlı derecede ilişkilidir. 8 haftalık psiko-eğitim programının hem annelerin olumsuz tutumlarını hem de çocuklarda görülen eşik altı OKB semptomlarını azaltıcı etki gösterdiğini saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obsesif kompulsif bozukluğu, ebeveyn tutumları, psikoeğitim, etkililik


The effect of psycho-education about maternal attitudes on childhood obsessive compulsive disorder symptoms (eng)

Ecem Akıncı1, Oya Mortan Sevi2
1Marmara Education Institutions, Kocaeli, Turkey
2Bahcesehir University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The primary goal of the present study is to investigate relationship between maternal attitudes and subclinical childhood Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in Turkish sample. Study also investigates the effectiveness of 8-sessions psycho-education program about maternal attitudes.
METHODS: Sample consisted of 97 mother-child pairs and children's age ranged between 8 to 10. Parental Attitudes Research Instrument (PARI), Leyton Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV), State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAI-CH) and Children’s Depression Inventory (CDI) were used as assessment tools. After initial assessments, fifteen mothers randomly assigned either to group psycho-education condition (n=8) or waiting-list control condition (n=7).
RESULTS: Marital conflict was positively correlated with total interference score in LOI-CV, total score in LOI-CV and A-Trait anxiety symptoms (r =.23, r =.24 and r =.24, respectively). Authoritarianism positively correlated with A-Trait anxiety symptoms (r =.25). Findings also indicated that there was a statistically significant difference in total scores of negative attitudes (Z= -2.201, p=.028), and posttest scores of these variables showed significant decrease after psycho-education program. There were statistically significant change in interfere (Z= -2.371, p=.018) and total (Z= -2.366, p=.018) score of OCD symptoms after psycho-education program.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Marital conflict has a significant relationship with subclinical OCD symptoms. Marital conflict and authoritarian attitude also have significant relationship with trait anxiety symptoms in children. Furthermore, psycho-education program was effective in reducing negative maternal attitudes and children’s subclinical OCD symptoms

Keywords: Childhood obsessive-compulsive disorder, parental attitudes, psycho-education, effectiveness


Ecem Akıncı, Oya Mortan Sevi. The effect of psycho-education about maternal attitudes on childhood obsessive compulsive disorder symptoms (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 7-22

Sorumlu Yazar: Oya Mortan Sevi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (86 kere görüntülendi)
 (835 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale