ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(4): 486-494 | DOI: 10.5505/kpd.2020.79058  

Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur)

Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, psikiyatri hemşirelerine yönelik moral distres düzeylerini ölçmek için Ohnisni ve ark. (2010) tarafından geliştirilen “Moral Distress Scale for Psychiatric Nurses” in Türkçe uyarlamasının, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak alana özgü yeni bir ölçme aracı kazandırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Metodolojik desende tanımlanmış bir geçerlik ve güvenirlik çalışmasıdır. Araştırmanın evrenini, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı psikiyatri hastanelerinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Bu araştırmada, uyarlanması planlanan ölçeğin madde sayısı 15’tir. Her bir madde için 10 kişinin gerekli olduğu öngörülmüş ve örneklem sayısı 150 olarak belirlenmiştir. Veriler Hemşire Bilgi Formu, Moral Distress Scale for Psychiatric Nurses (MDS-P) aracılığıyla toplanmıştır. MDS-P’in dil, kapsam ve görünüş geçerliği gerçekleştirildikten sonra, yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi için ise Cronbach alfa katsayısı, split half yöntemi, madde toplam puan korelasyonu ve madde analizleri ile uygulanmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 35.5 ± 6.8’dır. Meslekte çalışma yılı ortalamaları 13.3 ± 7.2 yıl, psikiyatride çalışma yılı ise ortalama 6.4 ± 5.4 yıl olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda, orijinal formunda üç faktörlü yapıda olan ölçeğin, ülkemizde dört faktörlü bir yapısı olduğu belirlenmiştir. Faktörleşmenin farklı olması nedeniyle, faktör yeniden isimlendirilmiştir. AFA analiz sonuçlarına göre, mesleki özerlik alt boyutunun 7 maddeden (4,5,6,7,9,10,14), eylemsizlik alt boyutunun 3 maddeden (8,11,13), adalet alt boyutunun 3 maddeden (1,2,3), yönetsel etik alt boyutunun ise 2 maddeden (12,15) oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin tümü için iç tutarlık katsayısı.87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlık katsayıları.65-.86 arasında değiştiği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PH-MD֒nün 15 madde ve dört alt boyutlu olarak Türk dili ve kültürü için geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ahlaki sıkıntı, geçerlik, güvenirlik, psikiyatri, hemşire


Validity and reliability study of Turkish form of moral distress scale for psychiatric (tur)

Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
Hacettepe University Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Ankara

INTRODUCTION: This study aims to bring in a new field-specific measurement tool by conducting the Turkish adaptation and validity and reliability studies of Moral Distress Scale for Psychiatric Nurses (MDS-P) developed by Ohnisni et al. (2010) to measure the level of moral distress for psychiatric nurses.
METHODS: It is a validity and reliability study defined in a methodological pattern.Target population of study consists of nurses working in psychiatric hospitals İn Turkey. This study, number of items of the scale planned to be adapted is 15. It was envisaged that 10 people were required for each item and number of samples was determined as 150. Data were collected through the Nurse Information Form and (MDS-P). Construct validity explanatory and confirmatory factor analysis were used after the language, scope and appearance validity of MDS-P was performed. For reliability analysis, Cronbach alpha coefficient was applied with split half method, item total score correlation and item analysis.
RESULTS: The average age of the participants is 35.5 ± 6.8. Average years of employment in the profession was found to be 13.3 ± 7.2 years while average working years in psychiatry was found to be 6.4 ± 5.4 years. It was determined that the scale, which has a three-factor structure in its original form, has four-factor structure in Turkey. Since factoring is different, factor has been renamed. According to the AFA results, it was determined that professional autonomy sub-dimension consists of 7 items (4,5,6,7,9,10,14), inactionsub-dimension consists of 3 items (8,11,13), justice sub-dimension consists of 3 items (1,2,3) and administrative ethicssub-dimension consists of 2 items (12,15). Internal consistency coefficient for entire scale was found 87. Internal consistency coefficients of sub-dimensions of scale were determined to vary between 65-86.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that MDS-P is a valid and reliable scale for Turkish language and culture as 15 items and four sub-dimensions.

Keywords: moral distress, validity, reliability, psychiatry, nurse


Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş. Validity and reliability study of Turkish form of moral distress scale for psychiatric (tur). J Clin Psy. 2020; 23(4): 486-494

Sorumlu Yazar: Mustafa Sabri Kovancı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (37 kere görüntülendi)
 (281 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale