ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Kalple İlişkili Olmayan Göğüs Ağrısı Olan Hastalarda Psikiyatrik Eştanı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(1): 7-13

Kalple İlişkili Olmayan Göğüs Ağrısı Olan Hastalarda Psikiyatrik Eştanı

Medine Yazıcı Güleç1, Çiçek Hocaoğlu2, İsmet Durmuş3
1Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yrd.Doç.Dr., Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Tüm dünyada ve farklı kültürel gruplar arasında bedensel belirtiler toplumsal sorunların ve sıkıntının en yaygın bireysel ifadeleridir ve göğüs ağrısı da tıbbi olarak açıklanamayan bedensel belirtilerin en sık görülenlerinden biridir. Uzun zamandır organik etiyoloji saptanamayan ve çoğu kez atipik özellikler gösteren göğüs ağrısı olgularının başta panik bozukluğu ve depresyon olmak üzere çeşitli özgül psikiyatrik bozuklukların bir bileşeni ya da eşlik eden bir belirtisi olarak değerlendirildiği görülmektedir Bu çalışmada kalple ilişkili olmayan göğüs ağrılı (KİOGA) hastalardaki psikiyatrik eş tanı oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı şikâyeti ile başvuran ve kardiyak etiyoloji saptanamayan 70 hasta alındı. Hasta grubu Sosyodemografik Veri Toplama Formu ve DSM-IV için yapılandırılmış klinik görüşme ile değerlendirildi. Bulgular: KİOGA grubunun %47.1'inde panik bozukluğu, %21.4'ünde depresif bozukluk, %5.7'sinde yaygın anksiyete bozukluğu, %5.7'sinde başka türlü adlandırıla- mayan anksiyete bozukluğu, %5.7'sinde obsesif kompül- sif bozukluk, %2.9'unda farklılaşmamış somatoform bozukluk saptandı. Olguların %12.9'u iki psikiyatrik tanı aldı. Olguların %24.3'ü ise hiçbir psikiyatrik tanı almadı. Sonuç: Çalışmanın sonucunda psikiyatrik bozukluk oranları kardiyak açıdan açıklanamayan göğüs ağrısı hastalarında oldukça yüksektir. Bu bulgular KİOGA hastalarında psikiyatrik değerlendirmenin önemini göstermektedir. Ek olarak bu hastalardaki psikolojik semptom profilinin anlaşılması KİOGA'nın tedavisinde önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Tıbben açıklanamayan fiziksel belirti, kalple ilişkili olmayan göğüs ağrısı, ruhsal bozukluklar.


Psychiatric Comorbidity in Patients with Chest Pain Without Cardiac Etiology

Medine Yazıcı Güleç1, Çiçek Hocaoğlu2, İsmet Durmuş3
1Uz.Dr., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
2Yrd.Doç.Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Yrd.Doç.Dr., Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Objective: In the world and among different cultural groups, physical symptoms are the most common expressions of social problems and inconvenience; chest pain is one of the most widely seen, medically unexplained physical symptoms. Most of the time, chest pain cases where organic etiology cannot be determined for a long time and those presenting with atypical features should be evaluated as a component or an accompanying symptom of various specific psychiatric disorders primarily such as panic disorder and depression. In this study, determination of psychiatric comorbidity rate in patients with chest pain without cardiac etiology was aimed. Method: Seventy patients were included in the study that applied to the cardiology clinic with the complaint of chest pain but did not have any detected cardiac etiology. All patients were evaluated with Sociodemographic Datum Collection Form and structured clinical interview for DSM-IV. Results: In 47.1% of noncardiac chest pain group panic disorder, in 21.4% of them depressive disorders, in 5.7% generalized anxiety disorder, in 5.7% anxiety disorders not otherwise specified, in 5.7% obsessive compulsive disorder, in 2.9% undifferentiated somatoform disorder were diagnosed. 12.9% of the cases had two psychiatric diagnoses. 24.3% of the cases had no psychiatric diagnosis. Conclusion: Psychiatric disorder rates are quite high in patients with chest pain which cannot be explained car- diologically. These results show the importance of psychiatric evaluation in noncardiac chest pain or unexplained chest pain (UCP) patients. In addition, understanding the psychiatric symptom profile of these patients will make an important contribution to noncardiac chest pain treatment.

Keywords: Key Words: Medically unexplained physical symptoms, chest pain without cardiac etiology, mental disorders.


Medine Yazıcı Güleç, Çiçek Hocaoğlu, İsmet Durmuş. Psychiatric Comorbidity in Patients with Chest Pain Without Cardiac Etiology. J Clin Psy. 2007; 10(1): 7-13


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (991 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale