ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Kalp Hastalarında Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakış [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(4): 214-224

Kalp Hastalarında Psikososyal Uyum, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine Bir Bakış

Etem Erdal Erşan1, Meral Kelleci2, Berna Baysal3
1Uz.Dr., Sivas Numune Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
3Hemşire., Özel Reyap Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp damar Cerrahi Servisi, Çorlu, Tekirdağ

Amaç: Bu çalışmada farklı kalp hastalığı tanılarına sahip hastaların yaşadığı psikososyal sorunları ve bunu etkilediği düşünülen bazı değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji Merkezi'nde yapıldı. Araştırmanın örneklemini yatarak tedavi gören, çalışmaya katılmayı kabul eden 150 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında sosyo- demografik bilgi formu, Psikososyal Uyum Öz-Bildirim Ölçeği ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği kullanıldı, istatistiksel olarak veriler SPSS 14.0 programı aracılığıyla değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda psikososyal uyum-öz bildirim ölçeğinin aile çevresi alt boyutu açısından; kadınların erkeklere göre, ev hanımlarının diğer meslek gruplarına ve ekonomik durumu çok iyi olanların kötü olanlara göre; cinsel ilişkiler yönünden; herhangi bir işte çalışmayanların çalışanlara göre; geniş aile ilişkileri yönünden; ekonomisi kötü olanların iyi olanlara göre psikososyal uyumlarının yetersiz olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Toplam depresyon puanları; dul olanlarda, herhangi bir işte çalışmayanlarda ve yalnız yaşayanlarda; Toplam depresyon ve anksiyete puanları; kadın hastalarda, ekonomik durumu kötü olanlarda ve ev hanımlarında; toplam anksiyete ve toplam stres puanlarının okuryazar olmayan grupta daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Çalışmada, kalp hastalıklarında psikososyal uyumun bozulduğunu, depresyon, anksiyete ve stresin arttığını belirledik. Bu tablonun düzelmesi için psikososyal anlamda yapılması gerekenler önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kalp hastalığı, psikososyal uyum, depresyon, anksiyete, stres

An Overview on Psychosocial Adaptation, Depression, Anxiety and Stress Levels in Patients with Heart Disease

Etem Erdal Erşan1, Meral Kelleci2, Berna Baysal3
1Uz.Dr., Sivas Numune Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2Doç.Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sivas
3Hemşire., Özel Reyap Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp damar Cerrahi Servisi, Çorlu, Tekirdağ

Objectives: The relation between psychosocial problems and some variables in the patients with various heart disease was examined in this study. Method: This study was held Cardiology Unit of University Research Hospital in Sivas. The study was realized on 150 hospitalized patients who accepted to participate in the study. In the collection of data, socio demographic data form, Psychosocial Adjustment to Illness Scale-Self-Report and Depression Anxiety Stress Scale were used. The data were statistically evaluated with SPSS 14.0 software, Results: In our study, in terms of family environment of psychosocial adaptation scale, compared to males, females, and compared to professionals those housewives and compared to those persons with insufficient income, those with good economic status and In terms of sexual relations, those unemployed compared to the employed ones, and in terms of great familial relations, those having insufficient economic status compared to those good economic status had insufficient psychosocial adaptation (p<0.05). Total depression scales were detected to be higher in those persons who are widow, and those unemployed, as well as those living alone (p<0.05). Total depression and anxiety scores were detected to be higher in females, those with insufficient economic income and housewives (p<0.05). Total anxiety and stress scores were detected to be higher in illiterates (p<0.05). Conclusion: In this study we found out that psychosocial adaptation was deteriorated, and depression, anxiety as well as stress were enhanced. To remediate this table studies on psychosocial perspective is important.

Keywords: Key Words: Heart disease, psychosocial adaptation, depression, anxiety, stress.

Etem Erdal Erşan, Meral Kelleci, Berna Baysal. An Overview on Psychosocial Adaptation, Depression, Anxiety and Stress Levels in Patients with Heart Disease. J Clin Psy. 2013; 16(4): 214-224
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (3149 kere indirildi)
LookUs & Online Makale