ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Kullanıcıların güvendiği ve doğruladığı sosyal medya haberlerinin COVID-19 Pandemisinde kaygı düzeyi ve hastalık kontrol algısı üzerindeki etkileri (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(1): 23-32 | DOI: 10.5505/kpd.2020.69772

Kullanıcıların güvendiği ve doğruladığı sosyal medya haberlerinin COVID-19 Pandemisinde kaygı düzeyi ve hastalık kontrol algısı üzerindeki etkileri (eng)

Erman Şentürk1, Bahadır Geniş2, Burak Erman Menkü3, Behcet Cosar3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2Çaycuma Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Zonguldak
3Gazi Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sosyal medya kullanıcıları pandeminin başlangıcından itibaren COVID-19’a ilişkin vaka ve ölüm sayıları, virüs kaynağı, aşı geliştirme süreci, hastalık semptomları, bulaş yolları, önleme ve tedavi yöntemleri hakkında haberlerle bombardımana tutulmuştur. Bu çalışma, haber kaynaklarının türü ve haberlerin doğrulanmasının önemli olduğu ve bunların kaygı düzeyi ile COVID-19 hastalığı kontrol algısını etkilediği düşünülerek planlanmıştır. Farklı sosyal medya hesaplarına (resmi veya resmi olmayan) güvenmenin, sosyal medya paylaşımlarını diğer haber kaynakları ile doğrulamanın, olumsuz COVID-19 sosyal medya içeriklerine maruz kalma sıklığının bu durumu etkileyebileceği düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, bu üç değişkenin katılımcıların anksiyete düzeyi ve COVID-19 hastalığı kontrol algısı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Örneklem 1516 yetişkinden oluşmaktadır. Pandeminin bu acil durum döneminde yüz yüze etkileşimi en aza indirmek ve katılımı kolaylaştırmak için çevrimiçi anket kullanılmıştır. Katılımcılar, sosyodemografik veri formu, sosyal medya teyit/güven ölçeği, durumluk kaygı ölçeği, COVID-19 hastalık kontrol algısı ölçeği ve pozitif / negatif COVID-19 sosyal medya içeriklerine maruz kalma sıklığının değerlendirildiği formlar doldurmuşlardır.
BULGULAR: Resmi sosyal medya hesaplarının COVID-19 paylaşımlarına olan güven arttıkça, kaygı düzeyinin azaldığı ve COVID-19 hastalığı kontrol algısının arttığı; negatif COVID-19 sosyal medya içeriklerine maruz kalma arttıkça anksiyete düzeyinin arttığı ve COVID-19 hastalığı kontrol algısının azaldığı görüldü. COVID-19’a ilişkin sosyal medya gönderilerini diğer haber kaynaklarından doğrulamak ile anksiyete düzeyi arasında önemli bir ilişki bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Fiziksel temas COVID-19 hastalığının yayılmasını hızlandırırken, dijital temasın uygun şekilde kullanıldığı takdirde bireysel ve toplumsal kaygıyı azaltabilecek bir araç olabileceği düşünülmüştür. Güvenilir ve doğrulanmış gönderilerin kaygı düzeyini ve hastalık algısını kontrol etmede anahtar rol oynayabileceği dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, coronavirus, sosyal medya, haberler, anksiyete, sağlık iletişimi

The effects of social media news that users trusted and verified on anxiety level and disease control perception in COVID-19 Pandemic (eng)

Erman Şentürk1, Bahadır Geniş2, Burak Erman Menkü3, Behcet Cosar3
1Department Of Psychiatry, University of Health Sciences Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul
2Department Of Psychiatry, Çaycuma State Hospital, Zonguldak
3Department Of Psychiatry, Gazi University Hospital, Ankara

INTRODUCTION: Since the beginning of the pandemic, social media users have been bombarded with news about the number of cases and deaths, virus origin, vaccine development process, symptoms, transmission ways, prevention and treatment methods of COVID-19. This study was planned considering that the type of news sources and verification of the news was considerable and these affect the anxiety level and COVID-19 disease control perception. It was considered that reliance on different types of social media accounts (official or unofficial), verifying social media posts with other news sources, frequency of exposure to negative COVID-19 social media contents may have effects on this state. The aim of this study was to reveal the effects of these three variables on anxiety level and COVID-19 disease control perception of participants.
METHODS: The sample consisted of 1516 adults. An online survey was used to minimize face to face interactions and to facilitate participation during this emergency period. Participants filled out instruments for sociodemographic data, verification/trust on posts of official/unofficial social media accounts, state anxiety, COVID-19 disease control perception, frequency of exposure to positive/negative COVID-19 social media contents.
RESULTS: It was detected that as trust in COVID-19 posts of official social media accounts increased, anxiety level decreased and COVID-19 disease control perception increased. It was observed that as exposure to negative COVID-19 social media contents increased, anxiety level increased and COVID-19 disease control perception decreased. There was no significant correlation between anxiety level and verifying the accuracy of social media posts with other news sources.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While physical contact accelerates the spread of COVID-19 disease, it was thought that digital contact could be a tool that could decelerate individual and mass anxiety if used appropriately. It is obvious that posts that are reliable and verified will play a key role in controlling anxiety level and disease perception.

Keywords: COVID-19, coronavirus, social media, news, anxiety, health communication

Erman Şentürk, Bahadır Geniş, Burak Erman Menkü, Behcet Cosar. The effects of social media news that users trusted and verified on anxiety level and disease control perception in COVID-19 Pandemic (eng). J Clin Psy. 2021; 24(1): 23-32

Sorumlu Yazar: Erman Şentürk, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale