ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda anksiyete ile serum ürotensin-II ve S100B seviyeleri arasındaki ilişki (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 315-323 | DOI: 10.5505/kpd.2021.67044

Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda anksiyete ile serum ürotensin-II ve S100B seviyeleri arasındaki ilişki (eng)

Aslı Kazğan1, Sevda Korkmaz2, Sevler Yildiz3, Hasan Korkmaz4, Selda Telo5, Murad Atmaca2
1Siverek Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Şanlıurfa,Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
3Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipertansiyonlu bireylerde anksiyete bulgularının ortaya çıkmasında hatta hastalığın klinik bulgularının şiddetlenmesinde oksidatif stresle ve endotel fonksiyonlarıyla ilişkili olan bazı biyokimyasal parametrelerin rolü olabilir. Çalışmamızda, esansiyel hipertansiyon hastalarının anksiyete düzeyleri araştırılarak, anksiyete şiddetinin oksidatif stres parametrelerinden olan Ürotensin-II ve S100B protein seviyeleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, kan basıncı ölçümleri sonrasında venöz kan örnekleri alınan ve Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ölçekleri uygulanan 153 hasta dahil edildi. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile S100B ve Ürotensin-II düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Depresyon ve anksiyete puanları ile sistolik kan basıncı arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunmaktaydı (p=0.049, r= 0.160; p<0.01, r=0.292). Hastaların BAÖ puanları ile Ürotensin-II seviyeleri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktaydı (p= 0.043, r= 0.164). Ürotensin-II seviyeleri ile S100B seviyeleri arasında pozitif yönde korelasyon izlendi (p<0.01, r= 0,711). Hastalardan BDI skoru yüksek olanlarla, BDI skoru düşük olanlar arasında serum Ürotensin-II seviyeleri açısından istatiksel olarak anlamlı fark gözlendi (p=0.017).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda anksiyete düzeyleri arttıkça Ürotensin-II seviyesinin arttığı tespit edilmiştir. Yine Ürotensin-II ’nin, depresyon skoru yüksek olan hipertansif hastalarda depresyon skoru düşük olanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmamız anksiyete ve depresif semptomların çok sık eşlik ettiği esansiyel hipertansiyon tanılı hastalarda Ürotensin- II ve S100B ‘nin etiyolojiye olabilecek katkısının araştırılacağı yeni çalışmalara ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, anksiyete, ürotensin-II, S100B

The relationship between anxiety and serum urotensin-II and S100B levels in patients with essential hypertension (eng)

Aslı Kazğan1, Sevda Korkmaz2, Sevler Yildiz3, Hasan Korkmaz4, Selda Telo5, Murad Atmaca2
1Siverek State Hospital, Department of Psychiatry, Şanlıurfa, Turkey
2Fırat University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Elazığ, Turkey
3Binali Yıldırım University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Erzincan, Turkey
4Fırat University, Medical Faculty, Department Of Cardiology, Elazığ, Turkey
5Fırat University, Medical Faculty, Department Of Biochemistry, Elazığ, Turkey

INTRODUCTION: In hypertensive people, some biochemical parameters that are associated with oxidative stress and endothelial functions may play a role in the manifestation of anxiety symptoms, and even in the intensification of clinical symptoms of the disease. The objective of this correlational study is to examine the association between the severity of anxiety and levels of oxidative stress parameters including Urotensin-II and S100B protein in patients with essential hypertension.
METHODS: A total of 153 patients meeting the study criteria who presented to the department of cardiology and received outpatient treatment were included in the study. Sociodemographic and Clinical Data Form, the Beck Anxiety Inventory (BAI), and the Beck Depression Inventory (BDI) were administered to patients, and venous blood samples were taken after blood pressure measurement. S100B and Urotensin-II levels were measured using the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method.
RESULTS: The participants’ mean BDI score was 10.4±7.61 and the mean BAI score was 15.6±9.61. A positive correlation was determined between depression and anxiety scores and systolic blood pressure (p=0.049, r= 0.160; p<0.01, r=0.292). A positive relationship was found between the BAI scores and Urotensin-II levels (p= 0.043, r= 0.164). A positive correlation was also found between Urotensin-II levels and S100B levels (p<0.01, r= 0.711). A statistically significant difference was observed in serum Urotensin-II levels between the high depression scores and low depression scores (p=0.017), but no significant difference was observed in S100B levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the Urotensin-II levels increased in line with anxiety levels in patients with essential hypertension. It was also found that the Urotensin-II levels were higher in hypertensive patients with high scores in BDI. This study is expected to contribute to the future studies that will investigate the role of Urotensin-II and S100B in the etiology of essential hypertension, which is very commonly accompanied by anxiety and depressive symptoms.

Keywords: Essential hypertension, anxiety, urotensin-II, S100B

Aslı Kazğan, Sevda Korkmaz, Sevler Yildiz, Hasan Korkmaz, Selda Telo, Murad Atmaca. The relationship between anxiety and serum urotensin-II and S100B levels in patients with essential hypertension (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 315-323

Sorumlu Yazar: Aslı Kazğan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale