ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygısı ve Günlük Yaşam ¦ İşlevlerinin Belirlenmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(1): 14-22

Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygısı ve Günlük Yaşam ¦ İşlevlerinin Belirlenmesi

Fadime Üstüner Top1, Ayşe Saraç1, Gülsüm Yaşar1
Dr., Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun

Amaç: Araştırma; huzurevinde yaşayan bireylerin depresyon düzeyleri, ölüm kaygısı ve günlük yaşam işlevlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte olup, Aralık 2009 tarihinde Ordu Huzurevinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak bireylerin sosyodemografik değişkenlerini, tanıtıcı bilgileri ve yaşamlarına ilişkin algılarının neler olduğuna yönelik soruları içeren 25 sorudan oluşan kişisel bilgi formu, Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ), Ölüm Kaygı Ölçeği (ÖKÖ), Barthel İndeksi kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %27.2'si (n=22) kadın, %72.8'si (n = 59) erkektir. Bireylerin %46.9'u (n=38) 60-74, %53.1'i (n=43 ) 75 ve üzeri yaş grubundadır. Bireylerin %50.6'si (n=41) sağlığını orta düzeyde algıladığını, %95.1'i (n=77) sağlığının fiziksel hareketlerini etkilediğini, %55,6'sı (n=45) kronik hastalığı olduğunu ve %97.5'i (n=79) ilaç kullandığını belirtmiştir. GDÖ ortalaması 15.56±5.065 (2-29), ÖKÖ ortalaması 9.01 ±2.857 (2-14), Bİ ortalaması 71.36±25.642 (5-100) olarak bulunmuştur. Bireylerin depresyon düzeyleri ve cinsiyetleri arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t=2.648 p<.05). Ölüm kaygısı ve bağımlılık düzeyleri ile cinsiyet arasındaki ilişkinin p>0.05 düzeyinde anlamlı olmadığı, depresyon ve bağımlılık düzeyleri ile yaş arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu bulunmuştur (t=-2.550 P<.05, t=2.990 p<.05). Sonuç: Bireylerin büyük çoğunluğu kesin depresyon ve orta düzeyde ölüm kaygısı yaşamaktadır, ayrıca; büyük çoğunluğu orta derecede bağımlıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Huzurevi, yaşlılık, depresyon, ölüm, ölüm kaygısı, günlük yaşam işlevleri.


Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Fadime Üstüner Top1, Ayşe Saraç1, Gülsüm Yaşar1
Dr., Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun

Objective: Research was carried out to determine the levels of depression, death anxiety and daily life functioning in the elderly living in nursing home. Methods: The study was made in Nursing Home in Ordu, December, 2009. As a data collecting tool, sosiodemo- graphic variables of humans, personal information form consisted of 25 questions, including the identifying information and perception of life relating to what has been happening, Geriatric Depression Scale (GDS), Death Anxiety Scale (DAS), Barthel Index was used. The data were evaluated via computer. Results: 27.2% (n=22) of the elders were female, 72.8% were male. 46.9% (n=38) of them were in 60-74 years group, 53.1% (n=43) were 75 years old and over. 50.6% had perceived their health status in the middle level. 95.1% expressed state of health affects their physical activities. 55.6% had a chronical disease and 97.5% of elders expressed taking medicine. Average of GDS is 15.56 ± 5.065 (at least 2 up to 29), Average of DAS is 9.01 ± 2.857 (at least 2 up to 14), Average of Bl is 71.36 ± 25.642 (at least 5 up to 100). Levels of depression were found significantly related to gender (t=2,648 p<.05). Death anxiety and level of dependence were not found significantly related to gender. Levels of depression and dependence were found significantly related to age (t=-2.550 p<.05, t=2.990 p<.05). Conclusion: The vast majority of individuals had depression and death anxiety, and the majority was dependent.

Keywords: Key Words: Nursing home, elderly, depression, death, death anxiety, daily living functions.


Fadime Üstüner Top, Ayşe Saraç, Gülsüm Yaşar. Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home. J Clin Psy. 2010; 13(1): 14-22


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2543 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale