ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin İncelenmesi (Turkish) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(1): 61-67 | DOI: 10.5505/kpd.2018.65487  

Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin İncelenmesi (Turkish)

Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin merhamet düzeyleri ve merhamet düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma, bir sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümünde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve Pommier (2010) tarafından geliştirilen “Merhamet Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizleri bir istatistik paket programında frekans, Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H Testi, Bonferroni Düzeltmesi, Spearman Korelasyon testleri kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmanın örneklemini 494 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin %83.6’sının kadın ve %26.7’sinin 4.sınıf öğrencisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin merhamet ölçeği puan ortalaması 4.19±0.44 olarak tespit edilmiştir. Ölçekten alınan puanlara bakıldığında; cinsiyete göre umursamazlık, bağlantısızlık, bilinçli farkındalık, ilişki kesme alt boyutları ve ölçek genel puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca sınıflara göre bilinçli farkındalık alt boyutu ve öğrencilerin gelir durumlarına göre paylaşımların bilincinde olma alt boyutu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin merhamet düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve gelir durumu değişkenleri açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 5 olması göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin merhamet düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Merhamet, Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Öğrencisi


The Investigation Of Compassion Level Of Nursing Students In A Health College (Turkish)

Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş
Abant Izzet Baysal University Bolu Health School, Nursing Departmant, Bolu

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the level of compassion and the factors that affect the level of compassion of nursing students in a health college.
METHODS: The descriptive study has been conducted in a nursing department of a health college. "Introductory Information Form" by the researchers in accordance with the literature and developed by Pommier (2010) "Compassion Scale" has been used as the data collection tool. Analyzes of the data were conducted by using frequency, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis H Test, Bonferroni Correlation, Spearman correlation tests in a statistical package program.
RESULTS: The sample of the research has been consisted of 494 students. It has been determined that 83.6% of the students were female and 26.7% of them were 4th grade students. The mean score of the students' compassion scale was determined as 4.19 ± 0.44. Considering the scores received from the scale; statistically significant difference has been determined in terms of negligence according to the sex, indifference, separation, mindfulness, disengagement subscales and scale overall score. In addition, statistically significant difference has been determined in terms of mindfullness sub-dimension according to the classes. There was a statistically significant difference in the subscale of common humanity according to the income status of the students.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been determined that the levels of compassion of the students differ in terms of gender, class and income status. Considering the highest score that can be received from the scale to be 5 in the direction of the findings obtained from the research, it is seen that the levels of compassion of the students are high. This study may be suggested to be performed in larger sample groups.

Keywords: Compassion, Nursing Care, Nursing Student


Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş. The Investigation Of Compassion Level Of Nursing Students In A Health College (Turkish). J Clin Psy. 2018; 21(1): 61-67

Sorumlu Yazar: Nurhan Çingöl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (45 kere görüntülendi)
 (2671 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale