ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Bilinçli farkındalık temelli kendini yetiştirme programının bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme düzeyine etkisi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 324-333 | DOI: 10.5505/kpd.2021.65037

Bilinçli farkındalık temelli kendini yetiştirme programının bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme düzeyine etkisi (eng)

Neslihan Arıcı Özcan1, Safiye Şahin2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu deneysel araştırma, Bilinçli Farkındalık Temelli Kendini Yetiştirme Programının (BFTKYP) üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Türkiye'de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve rastgele seçilen 19 kız öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmaya dahil olma kriteri, Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Kendini Yetiştirme Ölçeğinden ön-test değerlendirmesinde düşük puanlara sahip olmak olarak belirlendi. Deney grubuna (n = 10) ilk yazar tarafından geliştirilen 6 oturumluk BFTKYP müdahalesi uygulanırken, kontrol grubuna (n = 9) herhangi bir müdahale yapılmadı. BFTKYP’nin anlık ve uzun vadeli etkilerini belirlemek için, tüm katılımcılar programdan iki ay sonra son-testlerini tamamladılar. Veriler ANOVA testi kullanılarak analiz edildi. Alt gruplar arasındaki farklılıkları belirlemek için Tukey (HSD) testi yapıldı.
BULGULAR: Deney grubunun Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Kendini Yetiştirme Ölçeğine ait son-test ve takip sonuçları ön-test sonuçlarına göre daha yüksek bulunurken, kontrol grubu sonuçlarında anlamlı bir değişiklik görülmedi. Araştırma sonuçları, BFTKYP'nin üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve kendini yetiştirme düzeylerini artırmada etkili olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonuçları, ergenlik döneminde eklektik farkındalık uygulamalarının potansiyel katkısını vurgulamaktadır. Farkındalık temelli uygulamaların öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini destekleyen birçok çalışma olmasına rağmen, BFTKYP'nin kendini yetiştirme üzerindeki etkisine dair ampirik kanıtlar çok azdır. Bu yönden bu çalışmanın mevcut literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, kendini yetiştirme, bilinçli farkındalık temelli kendini yetiştirme programı, üniversite öğrencileri

The effectiveness of mindfulness based thriving program on level of mindfulness and thriving (eng)

Neslihan Arıcı Özcan1, Safiye Şahin2
1Department of Social Work, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Department of Health Management, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This experimental research examined the effects of the Mindfulness-Based Thriving Program (MTP) on university students’ mindfulness and thriving levels.
METHODS: The study was conducted with randomly assigned 19 female students attending to a public university in Turkey. The inclusion criteria were to have low scores on Mindfulness Attention Awareness Scale and Thriving Scale in pre-test assessment. Experimental group (n=10) received a 6-session MTP intervention developed by the first researcher while control group (n=9) received no intervention. To determine the immediate and long-term effects of the MTP, all participants completed post-tests two months after the program. Data were analyzed by using two-way ANOVA test. To determine the significant differences between sub-groups, the Tukey (HSD) test was performed.
RESULTS: Post-test and follow-up results of experimental group for MAAS and Thriving Scale were found to be higher than their pre-test results, while there were no statistically significant changes in results of control group. Results revealed that six-session MTP for university students was significantly effective in increasing mindfulness and thriving levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Research results highlight the potential contribution of eclectic mindfulness practices during adolescence. Although, there are many studies supporting the positive effect of mindfulness-based interventions on students, empirical evidence about MTP’s effect on thriving is very scarce. In this respect, this study is expected to contribute the current literature by examining the MTP’s effect on mindfulness and thriving.

Keywords: Mindfulness, thriving, mindfulness-based thriving program, university students

Neslihan Arıcı Özcan, Safiye Şahin. The effectiveness of mindfulness based thriving program on level of mindfulness and thriving (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 324-333

Sorumlu Yazar: Neslihan Arıcı Özcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale