ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Genel Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve İlişkili Sosyokültürel Parametrelerin Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2011; 14(2): 85-93

Genel Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozukluğu ve İlişkili Sosyokültürel Parametrelerin Değerlendirilmesi

Derya Güliz Mert1, Nurper Erberk Özen2
1Uz.Dr., Afyon Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği,
2Doç.Dr., Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Psikiyatri Polikliniği'ne 2009 Ocak-Mart aylarında cinsel işlev bozukluğu (CİB) dışında başka yakınmalarla ilk defa başvuran, psikotik bir bozukluğu olmayan, en az bir yıl evli olan kadın hastalarda CİB varlığı, sıklığı ve etkileyen olası sosyokültürel faktörleri ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Veriler, üç farklı anket ve yüzyüze görüşme ile elde edilmiştir. DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Psikiyatrik Görüşme Formu (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders-SCID-I) uygulanmıştır. CİB tanısı koyabilmek için cinsel işlev yakınmalarının eksen I tanısından bağımsız olup olmadığı, kişiye sıkıntı veren bir durum olup olmadığı yapılan ayrıntılı görüşmelerde sorgulanmıştır. Cinsel sorun sıklığını değerlendirmek için Kadın Cinsel İşlev İndeksi (KCİİ) kullanılmıştır. Hastalar tarafından doldurulan anketlerde sosyodemografik özellikler ve sosyokültürel faktörler sorgulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.9±8.6 yıldı. Kadınların %93'ü evkadını ve %50'si ilkokul eğitimliydi. Kadınlar ortalama 16.6±8.6 yıldır evliydiler. Bu araştırmada 20-74 yaş evli kadınlarda CİB yaygınlığı %36.2 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda CİB'i etkileyen sosyokültürel etmenlerin, ilk cinsel bilgileri öğrenme şekli, evlenme şekli, ailelerin cinselliğe karşı tutumu olduğu bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, kadın CİB yaygınlığı literatürle uyumlu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, değerlendirilen parametreler göz önüne alındığında, sosyokültürel yapının cinsel yaşamı olumsuz yönde etkileyebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Kadın cinsel işlev bozukluğu, sosyal faktörler, kültürel faktörler.


Female Sexual Disfunction and Evaluation of the Related Sociocultural Parameters in a General Psychiatric Outpatient Clinic

Derya Güliz Mert1, Nurper Erberk Özen2
1Uz.Dr., Afyon Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği,
2Doç.Dr., Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objectives: In this study we aimed to find out the prevalence of female sexual disfunction (FSD) and the sociocultural factors influencing it among at least one year old married women who applied to Kirikkale University Faculty of Medicine Psychiatry Outpatient Clinic by taking appointment with complaints different from female sexual dysfunction. Method: The data for investigation were collected through three distict questionnaires and face to face interview is used. For the diagnosis of DSM- IV axis I disorder SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV) were applied. To diagnose sexual disorder, complaints of sexual function has been questioned to detailed regardless of axis I disorder. In questionnaires filled out by patients, sociocultural factors and sociodemographic haracteristics were investigated. To assess FSD, Female Sexual Function Index (FSFI) is used. Results: The mean age of the participating women was 35.9±8.6 years. 93% of the women were housewife and 50% of education level was primary school. They had been married for 16.6±8.6 years on average. The prevalence of FSD was 36.2% among the married women of 20-74 of age. The factors affecting the sexual dysfunction were as follows: the way of learning the first sexual information, the form of marriage, family attitudes towards sexuality. Conclusion: In this study we find out that the frequency of FSD was consistent with the literature. For the diagnosis of sexual disorders face to face interview should be done because scale used for sexual disorders can only figure out the presence and the severity of sexual problems. According to the results of this study sociocultural structure can affect the sexual life can say.

Keywords: Key Words: Female sexual dysfunction, social factors, cultural factors.


Derya Güliz Mert, Nurper Erberk Özen. Female Sexual Disfunction and Evaluation of the Related Sociocultural Parameters in a General Psychiatric Outpatient Clinic. J Clin Psy. 2011; 14(2): 85-93


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2577 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale