ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2010; 13(4): 170-176

Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı

Nergis Lapsekili1, Özcan Uzun2, Mehmet Ak3
1Uz.Dr., Çorlu Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Tekirdağ
2Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmada, tedavi kullanımı olmayan Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB) olgularında heyecan arama davranışı incelenmiştir. Yöntem: Çalışmaya DSM-IV'e göre OKB tanısı almış 27 olgu ve 27 sağlıklı birey alınmıştır. Zuckerman Heyecan Arama Ölçeği ve Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) uygulanmıştır. Bulgular: Hastalar; heyecan arama ölçeğinden toplamda ve alt ölçeklerde daha düşük puanlar almıştır. Olgularda heyecan arama toplam puanları ile MOKSL'dan alınan puanlar negatif korelasyon göstermiştir. Heyecan arama toplam puanı ile MOKSL alt ölçek puanlarının arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; en anlamlı ilişkinin heyecan arama toplam puanı ile kuşku alt ölçeği puanı arasında olduğu görülmüştür. Sonuç: Hastalarda kontrollere göre heyecan arayışı düşüktür. Heyecan arayışı fazla olan bireylerde, riskin tahmin edilen tehlikesi, kişi o aktiviteyi daha önce yapmamış da olsa daha azdır. Bu durum riskin öngörülen derecesinin olgularda daha fazla olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Cloninger'in kişiliğin biyososyal modelinde açıkladığı şekilde, yüksek zarardan kaçma davranışının, obsesyon ve kompulsiyonların oluşumu ve devamına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Riskin fazla algılanması, zarardan kaçma davranışının yüksek olmasını açıklayabilmektedir. Bu da obsesyon ve kompul- siyonların oluşumuna zemin hazırlayacaktır. OKB'de hastalığın devamını sağladığı düşünülen değerlendirmelerden biri riskin yüksek algılanmasıdır. Bu anlamda heyecan arayışı düşük olanlarda, riskin yüksek algılanmasıyla ilgili düşünce üzerinde yapılacak müdahalelerin heyecan arayışını arttırabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, tedavi almamış, heyecan arama.


Sensation Seeking Behavior in Patients with Obsessive Compulsive Disorder

Nergis Lapsekili1, Özcan Uzun2, Mehmet Ak3
1Uz.Dr., Çorlu Asker Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Tekirdağ
2Doç.Dr Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara
3Yrd.Doç.Dr., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara

Objectives: In this study, sensation seeking behavior was investigated in obsessive-compulsive disorder patients who did not use any treatment before. Method: 27 cases diagnosed according to DSM-IV and 27 healthy individuals were included in the study. Zuckermen Sensation Seeking Scale and Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire were administered. Results: Total and sub-scale sensation seeking scores of patients were lower than controls. In patient group, total scores of sensation seeking showed negative correlation with scores obtained from Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire. When relationship between sensation seeking total score and Maudsley Obsessive Compulsive Questionnaire sub-scale scores was assessed; most significant relationship was between sensation seeking total score and “suspicious" sub-scale. Conclusion: It was seen that sensation seeking of the cases was lower than the controls. This can be evaluated as the predicted degree of risk is higher in cases than the controls. It is thought that high harm avoidance behavior Cloninger had explained in the biosocial model of personality contribute to the formation and continuation of obsession and compulsion. High risk perception can explain high harm avoidance; and this-in accordance with the above study-will prepare ground for the formation of obsessions and compulsions. In Obsessive Compulsive Disorder, high risk perception is one of the patient's appraisals about the obsession thought to provide the continuation of the disease. In this sense, it can be thought that interventions on the thought about high risk perception of low sensation seekers can increase sensation seeking.

Keywords: Key Words: Obsessive compulsive disorder, treatment- naive, sensation seeking.


Nergis Lapsekili, Özcan Uzun, Mehmet Ak. Sensation Seeking Behavior in Patients with Obsessive Compulsive Disorder. J Clin Psy. 2010; 13(4): 170-176


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (2023 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale