ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  İstanbul’daki Mülteci Çocuklara Bakım Vermek Üzere Özelleşmiş Bir Çocuk Psikiyatri Ünitesinden Bulgular [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(2): 113-121 | DOI: 10.5505/kpd.2018.57070  

İstanbul’daki Mülteci Çocuklara Bakım Vermek Üzere Özelleşmiş Bir Çocuk Psikiyatri Ünitesinden Bulgular

Veysi Çeri, Can Beşer, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşe Arman
Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde en fazla Suriyeli mülteciyi ağırlayan ülke olan Türkiye, 3,5 milyon sığınmacı/mülteciyi ağırlamakta, bu nüfusun neredeyse yarısını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada, mülteci çocuklara psikiyatrik bakım vermek üzere özelleşmiş olan Marmara Üniversitesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘Göçmen Çocuk Ayaktan Tedavi Ünitesi'ne başvuran çocuklarda gözlenen psikiyatrik bozuklukların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır

YÖNTEM ve GEREÇLER: Mayıs 2017- Kasım 2017 döneminde 'Göçmen Çocuk Ayaktan Tedavi Ünitesi'ne başvurmuş olan 41 çocuğun takip dosyası geriye dönük olarak taranmış, vakaların sosyo demografik verileri ve DSM-5 sınıflama sistemine göreki tanıları analiz edilmiştir
BULGULAR: Örneklemimizi oluşturan 41 çocuktan 16(% 30,3)’sı kız 25 (% 69,7)’i ise erkek idi. Çocukların ortalama yaşları ve Türkiye’de bulunma süreleri sırasıyla 9.4±4 yıl ve 30.2±15 aydı.
Ebeveynlerin %75’i kendilerine yakın birinin öldüğünü, %87.9’u ise çocuklarının silahlı bir çatışmaya şahit olduğunu belirtmekteydi. Çocukların %45.5’i, Suriye’de ölmüş ya da yaralanmış birisini gördüklerini ifade etmekteydi.
Çocuklardan 13 (%31.7)’ünde anksiyete bozuklukları, 13 (%31.7)’ünde Dikkat eksikliği/Hiperaktivite bozukluğu, 10 (%24.4)’unda Major depresif bozukluk, 9 (%22.0)’unda Travma sonrası stress bozukluğu, 8 (%19.5)’inde Konuşma bozuklukları, 7 (%17.1)’sinde enürezis ve 4 (%9.8)’ünde Otizm spektrum bozukluğu tanısı almıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın bulguları, mülteci çocukların yeni yere yerleşmelerinden yıllar sonra bile sosyal ve akademik işlevsellikleri ile yeni kültüre uyumlarını bozacabilecek geniş bir psikiyatrik bozukluk yelpazesinden muzdarip olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Çocuk, TSSB, Depresyon, Savaş, Zorunlu Göç, Otizm, Travma, Şiddet, DSM-5, Psikiyatrik Görüşme, Psikopatoloji


Findings From A Specialized Child Psychiatry Unit For Care of Refugee Children in Istanbul

Veysi Çeri, Can Beşer, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşe Arman
Marmara University, Pendik Training And Research Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Istanbul

INTRODUCTION: Turkey is the leading refugee hosting country in the world by hosting more than 3,5 million people whom almost half of them are children under age 18. We aimed to investigate psychiatric disorders that seen among kids applied to ‘Migrant Children Outpatient Treatment Unit’ of Marmara University Pendik Training and Research Hospital which is speacilized to provide psychiatric care for refugee children.

METHODS: We investigated follow up files of 41 children applied to ‘Migrant Child Outpatient Treatment Unit’ between May 2017 to November 2017 retrospectively. Socio-demographical data and diagnoses of children according to DSM-5 classification system were analyzed

RESULTS: Of the 41 children 16 (% 30,3) were girl and 25 (% 69,7) were boy. The average age and time after resettlement were 9.4±4 years and 30.2±15 months respectively. 75% of parents stated that a person close to them has died, while 87.9% reported that their children have witnessed to clashes during war. 45% children stated to have seen a dead or injured person in Syria.
Of the children 13 (%31.7) were diagnosed with anxiety disorders, 13 (%31.7) with Attention deficit/Hyperactivity disorder, 10 (%24.4) with Major depressive disorder, 9 (%22.0) with Post-traumatic stress disorder, 8 with (%19.5) speech disorders, 7 (%17.1) with enuresis and 4 (%9.8) with Autism spectrum disorder

DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicating that refugee children suffer from a wide range of psychiatric disorders which may deteriorate their social and academical functionality and entegration to the new culture years after ressetlement.

Keywords: Refugee, Child, PTSD, Depression, War, Displacement, Autism, Trauma, Violence, DSM-5, Psychiatric Interview, Psychopathology


Veysi Çeri, Can Beşer, Neşe Perdahlı Fiş, Ayşe Arman. Findings From A Specialized Child Psychiatry Unit For Care of Refugee Children in Istanbul. J Clin Psy. 2018; 21(2): 113-121

Sorumlu Yazar: Veysi Çeri, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (29 kere görüntülendi)
 (1247 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale