ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin ¦ ¦ Tiroid Hormon Düzeyleri İle İlişkisi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2006; 9(3): 131-137

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin ¦ ¦ Tiroid Hormon Düzeyleri İle İlişkisi

İbrahim Eren1, Erkan Cüre0, Ali Kutlucan0, Banu Kale Köroğlu0, Mehmet Numan Tamer0
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İsparta

Amaç: Hipotiroidide psikiyatrik belirtilerin sık görüldüğü bildirilmektedir. Klinik ve subklinik hipotiroidide psikiyatrik belirtiler ve depresyon düzeylerini ve bunların tiroid hormon düzeyleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Endokrinoloji polikliniğine başvuran 40 hipotiroidi hastası ile 40 subklinik hipotiroidi hastası, toplam 80 hasta ile 45 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Tüm bireylere Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulandı. Bulgular: Hipotiroidi olan grupta, somatiza- syon, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotiklik, ek madde alt ölçek ve rahatsızlık ciddiyeti indeksi puanları kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Subklinik hipotiro- idisi olan grupta somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, kişilerarası duyarlılık, hostilite, anksiyete, fobik anksiyete, psikotiklik, ek madde alt ölçek ve rahatsızlık ciddiyeti indeksi puanları kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulundu. Serbest T3 ve TSH hormon düzeylerinin psikiyatrik belirti, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkili olmadığı saptandı. Serbest T4 düzeyleri ise anksiyete alt ölçek ve BAÖ puanları ile pozitif korele idi. Sonuç: Hipotiroidi ve subklinik hipotiroidi hastalarında sağlıklı kontrollere göre psikiyatrik belirtilerin daha yüksek oranda görüldüğü ortaya konuldu. Ancak bu belirtiler ile tiroid hormon düzeyleri arasında yaygın bir korelasyon mevcut değildi.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Hipotiroidizm, psikiyatrik belirtiler, depresyon, anksiyete.


Psychiatric Symptom Level in Clinical and Subdinical Hypothyroidism and Its Relation Between Thyroid Hormon Levels

İbrahim Eren1, Erkan Cüre0, Ali Kutlucan0, Banu Kale Köroğlu0, Mehmet Numan Tamer0
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İsparta

Objectives: It is reported that psychiatric symptoms are frequently seen in hypothyroidism. We aimed to investigate psychiatric symptoms and depression levels in clinical and subdinical hypothyroidism and their relation to thyroid hormone levels. Method: Fourty patients with hypothyroidism and 40 patients with subdinical hypothyroidism who admitted to Endocrinology out patient clinic and 45 healthy indivudials were included into the study. All indivudials were administered Beck's depression inventory (BDI) and Beck's anxiety inventory (BAI) and Brief Symptom Inventory. Results: In hypothyroid group, the points of somatization, obsessive-compulsive disorder, anxiety disorder, phobic anxiety, paranoid idea, psychosis, additional item subscale, global severity index were significantly higher than control group. In the subdinical hypothyroid group, the points of somatization, obsessive-compulsive disorder, interpersonal sensitivity, hostility, anxiety, phobic anxiety, psychosis, additional item subscale and global severity index were significantly higher than control group. We found that free triiodothyronine and thyrotropin hormone levels were not related with psychiatric symptoms, depression and anxiety levels. Free thyroxine levels were positively correlated with anxiety subscale and BAI points. Conclusion: Psychiatric symptoms were seen more frequently in hypothyroid and subdinical hypothyroid patients compared with healthy control group. But these symptoms were not correlated extensively with thyroid hormone levels

Keywords: Key Words: Hypothyroidism, psychiatric symptoms, depression, anxiety.


İbrahim Eren, Erkan Cüre, Ali Kutlucan, Banu Kale Köroğlu, Mehmet Numan Tamer. Psychiatric Symptom Level in Clinical and Subdinical Hypothyroidism and Its Relation Between Thyroid Hormon Levels. J Clin Psy. 2006; 9(3): 131-137


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1673 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale