ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(2): 77-85

Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Halis Ulaş1, Koksal Alptekin2, Berna Binnur Akdede3, Mevhibe Tümüklü4, Haluk Arkar5, Yıldız Akvardar3
1Uz.Dr Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Uz.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat
5Dr.,Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı İzmir

Amaç: "Thought and Language Index" şizofreni hastalarında görülen düşünce ve dil bozukluklarını saptamak amacıyla geliştirilmiş yarı yapılandırılmış bir klinik görüşme ölçeğidir. "Thought and Language Index" adlı ölçek, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmak üzere "Düşünce ve Dil Ölçeği" (DDÖ) adıyla Türkçeye çevrilmiş ve uyarlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma kapsamına 82 şizofreni hastası ve 49 sağlıklı gönüllü alındı. Şizofreni hastalarına sosyodemografik veri formu, DDÖ, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS), Calgary Şizofrenide Depresyon Ölçeği (CDÖ) uygulandı. Kontrol grubuna ise sosyodemografik veri formu ve DSM-IV Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (SCID-I/CV) uygulandı. Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla görüşmeciler arası güvenilirliği, test-tekrar test güvenirliliği; geçerliliğini değerlendirmek amacıyla da ölçeğin faktör yapısı, şizofreni hastaları ile kontrol grubu arasındaki ayırt ediciliği araştırıldı. Bulgular: Yapılan faktör analizinde DDÖ'nün düşünce fakirleşmesi ve düşünce dağınıklığı olmak üzere 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptandı. DDÖ'nün görüşmeciler arası güvenirliliğinin yüksek olduğu (düşünce fakirleşmesi için r=0.97, düşünce dağınıklığı için r=0.72) gösterildi. Düşünce fakirleşmesi test-tekrar test güvenirliliğinin, düşünce dağınıklığı test- tekrar test güvenirliliğinden daha yüksek olduğu (düşünce fakirleşmesi için r=0.78, düşünce dağınıklığı için r=0.44) ve hasta grubu ile kontrol grubu arasında ayırt ediciliğinin olduğu gösterildi (pcO.OOI). Ölçeğin çelinebilirlik maddesi geçerli ve güvenilir bulunmadı. Çözülme maddesinin test tekrar test güvenilirliği düşük saptandı. CDÖ ile DDÖ maddeleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Sonuç: DDÖ'nün çelinebilirlik ve çözülme maddelerinin geçerlilik ve güvenilirliğinin akut alevlenme dönemindeki şizofreni hastaları ile de sınanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Şizofreni, düşünce bozuklukları, dil bozuklukları, düşünce ve dil indeksi, geçerlilik, güvenilirlik.


Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish

Halis Ulaş1, Koksal Alptekin2, Berna Binnur Akdede3, Mevhibe Tümüklü4, Haluk Arkar5, Yıldız Akvardar3
1Uz.Dr Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Prof.Dr Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
3Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
4Uz.Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Tokat
5Dr.,Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı İzmir

Objective: Thought and Language Index (TLI) is a semi- structured clinical interview scale for assessing thought and language disorders in patients with schizophrenia. This index has been translated and adapted into Turkish language in order to study its validity and reliability. Method: 82 patients with schizophrenia and 49 healthy volunteers were included in the study. Sociodemographic data form, TLI, Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and Calgary Depression Scale (CDS) were administered to patients with schizophrenia. Sociodemografic data form and Structured Clinical Interview for DSM-IV /Clinical Version (SCID-I/CV) were applied to the healthy controls. For the reliability evaluation of the index interrater reliability and test-retest reliability and for the validity of the index, factor structure and differentiation capacity between patients and healthy volunteers were investigated. Results: Poverty of thought and disorganization of thought were found as two factors in TLI's factor analysis. We determined high interrater reliability (r=0.97 for poverty of thought, r= 0.72 for disorganization of thought) for TLI. Test-retest reliability of poverty of thought was higher than that of disorganization of thought (r=0.78 for poverty of thought, r=0.44 for disorganization of thought) and TLI has high differentiation capacity between patients and healthy volunteers (pcO.OOI). Distractibility item of the index was not found valid and reliable. The test retest reliability of looseness was poor. The correlation between items of CDS and TLI was not significant. Conclusion: The validity and reliability of distractibility and looseness items of TLI must be tested also in acute schizophrenic patients.

Keywords: Key Words: Schizophrenia, thought disorders, language disorders, Thought and Language Index, validity, reliability


Halis Ulaş, Koksal Alptekin, Berna Binnur Akdede, Mevhibe Tümüklü, Haluk Arkar, Yıldız Akvardar. Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish. J Clin Psy. 2007; 10(2): 77-85


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (1332 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale