ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Suçluluk Ölçeği'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden değerlendirilmesi (Turkish) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2018; 21(1): 24-37 | DOI: 10.5505/kpd.2017.52523  

Suçluluk Ölçeği'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden değerlendirilmesi (Turkish)

Burçin Akın1, Bikem Hacıömeroğlu2, Müjgan İnözü1
1Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Suçluluk, bireyin içsel değerlerine ve yargılarına ya da toplum tarafından benimsenmiş standartlara uyarak yaşamadığı ya da bunları ihlal ettiği durumlarda çıkan, güçlü, yoğun ve olumsuz bir duygu olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Kugler ve Jones tarafından geliştirilmiş olan Suçluluk Ölçeği’nin faktör yapısını doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri ile değerlendirmek ve oluşturulan Türkçe formun psikometrik özelliklerini depresyon tanısı almış klinik örneklemde ve sağlıklı örneklemde yeniden incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini 448 üniversite öğrencisi, herhangi bir tanı almamış 107 sağlıklı kontrol ve depresyon tanısı almış 56 yetişkin oluşturmuştur. Katılımcılardan Suçluluk Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Tiksinme Ölçeği-Revize Edilmiş Form ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri-Durumluk Kaygı Formu’ndan oluşan ölçek setini doldurmaları istenmiştir.
BULGULAR: Yapılan analizler ölçeğin orijinal formunun Türkiye örnekleminde istenir düzeyde çalışmadığına, bunun yerine 35 maddelik ve 3 alt ölçekli yeni formun Türk kültüründe daha iyi çalıştığına işaret etmektedir. Yapılan grup karşılaştırmaları ve korelasyon analizi sonuçları ölçeğin birleşen, ayırt edici ve ölçüt geçerliğinin tatmin edici düzeyde olduğunu göstermiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, toplam madde korelasyonları ve Guttman iki yarım test güvenirliği Türkçe formun orijinal formla kıyaslanabilir düzeyde güvenirlik değerlerine sahip olduğuna işaret etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan analizler, Suçluluk Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Suçluluk Ölçeği, Depresyon, Geçerlik, Güvenirlik


Re-examining psychometric properties of the Turkish form of the Guilt Inventory in a non-clinical and depression sample (Turkish)

Burçin Akın1, Bikem Hacıömeroğlu2, Müjgan İnözü1
1Hacettepe University Faculty of Letters, Department of Psychology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Arts, Department of Psychology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In the most general sense, guilt is conceptualized as a strong, intense and negative emotion that quickly emerges when people do not live up according to internal values, judgements and social standards or violate them. The aim of the present study was to investigate the factor structure of Guilt Inventory that developed by Kugler and Jones with confirmatory and explanatory factor analyses and reevaluate the psychometric properties of the new Turkish form in depression and non-clinical samples.
METHODS: For this purpose, 448 university students, 107 healthy controls and 56 adults diagnosed with depression were asked to fill out the questionnaire set consisted of the Guilt Inventory, Beck Depression Inventory, Disgust Scale- Revised Form and The State-Trait Anxiety Inventory-State Anxiety Form.
RESULTS: According to the results, original form of Guilt Inventory did not work at the desired level in Turkish culture. Confirmatory and exploratory factor analyzes revealed that the new form with 35 items and 3 subscales works much more appropriately. The analyses of group comparison and correlations with other scales indicated that Turkish version of the Guilt Inventory had satisfactory convergent, divergent and criterion validity. Additively, internal consistency, item-total correlations and Guttman split-half reliability coefficients showed that the Turkish form of Guilt Inventory had good reliability values which were comparable to the original version of the scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, results revealed that the Turkish version of Guilt Inventory is a reliable and valid measurement tool.

Keywords: Guilt Inventory, Depression, Validity, Reliability


Burçin Akın, Bikem Hacıömeroğlu, Müjgan İnözü. Re-examining psychometric properties of the Turkish form of the Guilt Inventory in a non-clinical and depression sample (Turkish). J Clin Psy. 2018; 21(1): 24-37

Sorumlu Yazar: Burçin Akın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (87 kere görüntülendi)
 (1843 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2020 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale