ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Genel Tıpta Antidepresan Kullanımı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 1999; 2(1): 7-25

Genel Tıpta Antidepresan Kullanımı

Nevzat YÜKSEL1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Feokromasitoma ve nöroblastoma gibi adrenal medul- la tümörlerinde hipertansif kriz olasılığını arttırır. Elektrokonvulzif tedavi ile kombinasyonda kompli¬kasyon olasılığı artar, dikkatli olunmalıdır. Hipertiroid olgularda da dikkatli olunmalıdır. Mental ve fiziksel performansı olumsuz yönde etkiler. Dikkat ve konsantrasyonu bozar. 12 yaşın altında kullanılması önerilmemektedir. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı için risk- yarar hesabı yapılmalı ve bu şekilde kullanma kararı verilmelidir. Gros malformasyonlarla amitriptilin kul¬lanımı arasında bağ kurulamamıştır. Şizofreniklerde kullanımı ile psikotik belirtilerde alevlenme olur. Guanetidin ve benzer etkili antihipertansif ilaçlarla etkileşerek onların antihipertansif etkilerini bloke eder. Antikolinerjik etkili ilaçlarla birlikte kullanılması ile ve sempatomimetiklerle kombinasyonda yan etki¬ler artar. Bu nedenle kombine kullanımda doz ayarla¬ması gereklidir. Güçlü antikolinerjik etkili ilaçlarla kombine edilmemelidir. Antikolinerjik ilaçlarla kombi¬nasyonda ölüm bildirilmiştir. Paralitik ileus olasılığı artar. Merkezi antikolinerjik sendrom olasılığı artar. Paralitik ileus genel durumu bozuk, yaşlı ve has¬tanede yatan olgularda daha fazla izlenir. Mono amin oksidaz inhibitörleri ile kombine edilemez. Simetidinle kullanımda karaciğer metabolizmasındaki azalmaya bağlı olarak toksisite olabilir. Alkol ve diğer merkezi sinir sistemi depresanları ile aditif olarak etkileşir. Disülfiram ile kombinasyonda deliryum bildirilmiştir.


Nevzat YÜKSEL. Genel Tıpta Antidepresan Kullanımı. J Clin Psy. 1999; 2(1): 7-25
Makale Dili: Türkçe

 (0 kere görüntülendi)
 (9412 kere indirildi)
LookUs & Online Makale