ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Toplum ruh sağlığı merkezine katılım sıklığının içgörü, tedavi uyumu ve işlevselliğe etkisi (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 64-71 | DOI: 10.5505/kpd.2020.49369  

Toplum ruh sağlığı merkezine katılım sıklığının içgörü, tedavi uyumu ve işlevselliğe etkisi (eng)

Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) bipolar bozukluk, şizofreni ve belirtilmemiş şizofreni spektrumu ve diğer psikotik bozukluklar gibi ağır ruhsal bozukluklarda hastalara psikososyal destek hizmetleri vermektedir. Bu çalışmanın amacı TRSM'ye katılım sıklığının ağır ruhsal bozukluklarda içgörü, tedaviye uyumu ve işlevsellik üzerindeki etkilerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, DSM – 5 tanı kriterlerine göre bipolar bozukluk ve psikoz tanısı alan ve TRSM'de takip edilen 362 hasta dahil edildi. Bir yıl boyunca TRSM hizmetlerinden yararlanan hastaların katılım sıklığı retrospektif olarak tarandı. Hastalar Klinik Global İzlem ölçeği (KGİ), Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği(TTUOÖ), Genel İşlevsellik Değerlendirmesi Ölçeği (IGD), İçgörünün Üç Bileşenini Değerlendirme Ölçeği (İDÖ) ve Şizofreni Hastalarında İşlevsel İyileşme Ölçeği (ŞİLÖ) ile değerlendirilmiştir. Hastalar bipolar bozukluk ve psikoz (şizofreni, şizoaffektif, diğer psikotik bozukluklar) olarak iki gruba ayrılarak ayrıca değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastalar katılım sıklığına göre 6 farklı grupta değerlendirildi. Hastaların 68’i (% 18.8) altı ayda bir, 62’si (% 17.1) üç ayda bir, 68’i (% 18.8) iki ayda bir, 98’i (% 27.1) ayda bir/iki, 34’ü (% 9.4) haftada bir / iki, 32’si (% 8.8) haftada üç/dört kez TRSM’ye katılım sağlamışlardı. TRSM'ye kayıtlı hastaların klinik değerlendirmelerinde ortalama başlangıç ölçek puanları KGİ 4.11, İGD 48.17, İDÖ10.26, ŞİLÖ 45.29, TTUOÖ 5.93 olarak hesaplandı. Bir yılın sonunda, KGİ, İGD, İDÖ, ŞİLÖ, TTUOÖ ölçekleri sırasıyla 3.42, 58.57, 13.12, 55.06, 7.94 olarak hesaplandı. Psikoz grubunda katılım sıklıklarına göre KGİ, İGD, İDÖ, ŞİLÖ, TTUOÖ ölçekleri arasında bir yıl sonunda anlamlı farklılık vardı. Bipolar bozukluk grubunda katılım sıklıklarına göre bir yıl sonunda GAF, KGİ, TTUOÖ ölçekleri arasında anlamlı fark vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak katılım sıklığı arttıkça içgörü, tedaviye uyum ve işlevselliğin arttığı gözlendi. Bu çalışma ağır ruhsal bozukluklarda bireye özgü faktörlere ek olarak içgörü, tedaviye uyum ve işlevsellikte iyileşme sağlamak için, TRSM'ye katılım sıklığının belirlenmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Tedavi Uyumu, Katılım Sıklığı


The effects of the frequency of participation to the community mental health center on insight, treatment adherence and functionality (eng)

Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ
Department of Psychiatry, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: Community Mental Health Centers (CMHC) were established to provide psychosocial support services for patients with severe mental disorders such as bipolar disorder, schizophrenia, unspecified schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. The aim of our study was to determine the effects of participation frequency in a CMHC on insight, treatment adherence and functionality in severe mental disorders.
METHODS: 362 patients diagnosed with bipolar disorder and psychosis according to the DSM–5 criteria and treated in CMHC were included in this retrospective study. The participation frequency of patients benefited from CMHC services for a year was retrospectively screened. The patients had been evaluated with Clinical Global Impression Scale (CGI), Medication Adherence Rating Scale (MARS), Global Assessment of Functioning (GAF), and Schedule for Assessing the Three Components of Insight (SATCI), and Functional Remission of General Schizophrenia Scale (FROGS). Patients were divided into two groups as bipolar disorder and psychosis (schizophrenia, schizoaffective and USS&OPD).
RESULTS: The patients had been participated in CMHC services in 6 different frequency groups: 68 (18.8%) once in six months, 62 (17.1%) once in three months, 68 (18.8%) once in two months, 98 (27.1%) once/twice a month, 34 (9.4%) once/twice a week, 32 (8.8%) three/four times a week, respectively. There were significant differences between GAF, CGI, SATCI, MARS, FROGS scores in terms of participation frequencies of psychosis group and there were significant differences between GAF, CGI, MARS scores in terms of participation frequencies of bipolar disorder group at the end of one year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In general, as the participation frequency increased, insight, treatment adherence and functionality increased. In addition to individual factors, our results will also contribute to determine the frequency of participation in CMHC.

Keywords: Community Mental Health, Schizophrenia, Bipolar Disorder, Treatment Adherence, Participation Frequency


Şengül Şahin, Gülçin Elboğa, Abdurrahman Altındağ. The effects of the frequency of participation to the community mental health center on insight, treatment adherence and functionality (eng). J Clin Psy. 2020; 23(1): 64-71

Sorumlu Yazar: Şengül Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (49 kere görüntülendi)
 (708 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale