ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişki [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(4): 241-248

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ramazan ÖZCANKAYA1, Namık DELİBAŞ2
1Doç Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İSPARTA

Bu çalışma, psikiyatri polikliniğinde Mayıs 1999-Şubat 2000 ta-rihleri arasında gerçekleştirildi. Ardışık olarak ilk kez başvuran ve çalışma kriterlerini karşılayan 267 kişi çalışma kapsamına alındı. Kontrol grubu psikiyatrik ve tıbbi yönden sağlıklı 44 bireyden oluştu. Çalışma ve kontrol gruplan; yaş, cinsiyet ve vücut kilo indeksleri yönünden benzer idi. Çalışma ve kontrol grubuna ilk görüşmede Derogatis tarafından geliştirilen, Şahin ve Durak tarafından dilimize çevrilmiş ve uyarlanmış olan Kısa Semptom Envanteri (KSE) uygulandı. Bireyler, somatizas-yon, obsesif-kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, depres-yon, anksiyete bozukluğu, hostilite, fobik anksiyete, paranoid düşünceler, psikotizm ve ek maddeler olmak üzere 10 alt grupta incelendi. Çalışma ve kontrol bireylerinin total kolesterol, HDL-K, LDL-K, VLDL-K ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. Depresyon ve hostilite alt gruplarında; total kolesterol düzeyi kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.05). Lipid paramet-releri ile anksiyete gruplan ve psikotizm arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi. Sonuç olarak, total serum kolesterol, LDL-K ve TG düzeylerindeki düşüklük, depresyon ve hostilite için önemli bir faktör olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Psikiyatrik belirtiler, total kolesterol, HDL-K, LDL-K, trigliserit.


Relationship Between Serum Lipid Levels and Psychiatric Symptoms

Ramazan ÖZCANKAYA1, Namık DELİBAŞ2
1Doç Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Doç. Dr., Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İSPARTA

This study had been performed between June 1999 and February 2000 in psychiatry outpatient clinic. 267 consecutive patients met the study criteria were included in this study. Control subjects consisted of 44 medically and mentally healthy persons. Control and study groups were matched by sex, age, body mass index. Brief Symptom Inventory (BSI) developed by Derogatis LR and adapted by Sahin and Durak was applied to control and study groups at the first interview. Subjects were examined as 10 subgroups for somatization, obsessive-compulsive disorder, sensitivity among persons, depression, anxiety disorder, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation, psychotism and additional items. Total cholesterol, HDL-C, LDL-C, VLDL-C and triglyceride levels were measured in control and study subjects. Total cholesterol levels were significantly lower in the depression and hostility subgroups (p<0.05) than the control group. No significant relation between lipid parameters and anxiety groups, and psychotism was found. As a result, low level of serum total cholesterol, LDL- C ve TG may be imporant factor for depression and hostility.

Keywords: Key Words: Psychiatric symptoms, total kolesterol, HDL-C, LDL- C, triglyceride.


Ramazan ÖZCANKAYA, Namık DELİBAŞ. Relationship Between Serum Lipid Levels and Psychiatric Symptoms. J Clin Psy. 2001; 4(4): 241-248


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (726 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale