ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
The association between suicidal behavior severity, perceived gender equality, and childhood traumas among depressive adolescent girls: Differences between the regions of Turkey (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(1): 31-40 | DOI: 10.5505/kpd.2022.47113

The association between suicidal behavior severity, perceived gender equality, and childhood traumas among depressive adolescent girls: Differences between the regions of Turkey (tur)

Helin Yılmaz Kafalı1, Adem Işık2, Binay Kayan Ocakoglu3, Burcu Kardaş4, Ömer Kardaş5, Gizem Müjdecioğlu Demir6, Serap Akpınar1, Sümeyra Elif Kaplan Karakaya7, Yeliz Balca çapan5, Özden Şükran Üneri8, Çiğdem Yektaş9
1Department of Child And Adolescent Psychiatry, Ministry Of Health Ankara City Hospital, Ankara
2Department of Child And Adolescent Psychiatry, Van Training And Research Hospital, Ankara
3Department of Child And Adolescent Psychiatry, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, İstanbul
4Department of Child And Adolescent Psychiatry, Diyarbakir Gazi Yasargil Educational Research Hospital, Diyarbakır
5Department of Child And Adolescent Psychiatry, Dicle University, Diyarbakır
6Department of Child And Adolescent Psychiatry, Mersin Toros State Hospital, Mersin
7Department of Child And Adolescent Psychiatry, Düzce University, Düzce
8Department of Psychology, Istanbul Gelisim University
9Department of Child And Adolescent Psychiatry, NP İstanbul Brain Hospital, İstanbul

INTRODUCTION: To investigate the association between suicidal behavior, perceived gender equality, and childhood traumas among depressive adolescent girls who have attempted suicide in the last 1 year.
METHODS: 84 adolescent girls aged between 12-18 (Eastern Provinces n=34, Western Provinces n=50) were assessed via Columbia Suicide Severity Scale by clinicians to determine the severity of their suicidal behavior. Participants and their mothers filled the Perception of Gender Scale (PGS); participants completed Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), and Beck Depression Inventory (BDI).
RESULTS: Participants from the eastern provinces had significantly lower PGS scores (t=-2.369, p=0.02) and higher BDE (t=-2.081, p=0.04), and CTQ-Emotional Neglect (U=537.500, p=0.03) scores than those from the western provinces. Participants from the eastern provinces more frequently classified into high-severity suicide cluster than those from the western provinces (X2(1)=6.215, p=0.01). PGS score was significantly correlated with both CTQ-emotional neglect score (rho=-0.240, p=0.03), maternal education level (rho=0.282, p=0.001), and maternal-PGS score (rho=0.430, p<0.001). Adolescents in high-severity suicide cluster had lower PGS (t=-2.369, p=0.02) and maternal-PGS scores (t=-2.138, p=0.03) and higher CTQ scores (t=2.195, p=0.03) than those in low-severity suicide cluster. In the logistic regression analysis, the only significant variable that predicted being in the high-severity suicide cluster was maternal-PGS score (B=-0.051, p=0.02).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current study showed that more traditional gender role perception in mothers and adolescents was associated with more severe suicide attempts among depressive adolescent girls. Having been raised in families with more traditional social roles may have caused these adolescents to experience more emotional neglect, higher depression severity, thus more severe suicidal behavior.

Keywords: Suicide, Perceived gender roles, Adolescent girls, Childhood traumas, Depression

Depresif kız ergenlerde intihar davranışının şiddeti, algılanan cinsiyet eşitliği ve çocukluk çağı travmalarının ilişkisi: Türkiye’nin bölgelerine göre farklılıklar (tur)

Helin Yılmaz Kafalı1, Adem Işık2, Binay Kayan Ocakoglu3, Burcu Kardaş4, Ömer Kardaş5, Gizem Müjdecioğlu Demir6, Serap Akpınar1, Sümeyra Elif Kaplan Karakaya7, Yeliz Balca çapan5, Özden Şükran Üneri8, Çiğdem Yektaş9
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara
2Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Van
3Başakşehir Çam Ve Sakura Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
5Dicle Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
6Mersin Toros Devlet Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Ana bilim Dalı, Mersin
7Düzce Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Düzce
8Istanbul Gelişim Üniversitesi, Psikoloji ABD, İstanbul
9NP İstanbul Beyin Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son 1 yıl içerisinde intihar girişiminde bulunmuş olan depresif kız ergenlerde intihar davranışı şiddeti, algılanan cinsiyet eşitliği ve çocukluk çağı travmalarının ilişkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 12-18 yaş aralığında 84 kız ergenin (Doğu Anadolu illeri n=34, Batı illeri n=50) intihar davranışının şiddeti Columbia İntihar Şiddetini Değerlendirme Ölçeği ile belirlenmiştir. Katılımcıların Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği (TCAÖ), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE)’ni doldurmaları, annelerinin ise TCAÖ’yü tamamlaması sağlanmıştır.
BULGULAR: Doğu illerinde ikamet eden gençler batıdakilere göre daha fazla oranda yüksek intihar şiddeti kümesinde sınıflandırılmışlardı (X2(1)=6.215, p=0.01), bu gençlerin TCAÖ skorları daha düşük (U=473.500, p=0.006); BDE (t=-2.081, p=0.04) ve ÇÇTÖ-duygusal ihmal skorları (U=537.500, p=0.03) daha yüksekti. TCAÖ skoru, ÇÇTÖ-duygusal ihmal skoru (rho=-0.240, p=0.03), katılımcıların annelerinin eğitim düzeyi (rho=0.282, p=0.001) ve annelerin TCAÖ skoru (rho=0.430, p<0.001) korelasyon göstermekteydi. Yüksek intihar şiddeti kümesindeki katılımcıların düşük intihar şiddeti kümesindekilere göre TCAÖ skoru (U=473.500, p=0.02) ve anne-TCAÖ skoru (t=-2.138, p=0.03) daha düşük, ÇÇTÖ-toplam puanı ise daha yüksekti (t=2.195, p=0.03). Lojistik regresyon analizine göre yüksek şiddetli intihar kümesine dahil olmayı yordayan tek anlamlı değişken anne-TCAÖ skoruydu (B=-0.051, p=0.02).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresif kız ergenlerin ve annelerinin cinsiyet eşitsizlik algısı, bu gençlerin daha yüksek şiddette intihar davranışında bulunması ile ilişkiliydi. Daha geleneksel toplumsal rollerin olduğu ailelerde yetişmek, bu gençlerin daha fazla duygusal ihmale uğramalarına, daha şiddetli depresif belirti ve intihar davranışı göstermelerine neden olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Cinsiyet Eşitliği, Kız ergen, Çocukluk Çağı Travmaları, Depresyon

Helin Yılmaz Kafalı, Adem Işık, Binay Kayan Ocakoglu, Burcu Kardaş, Ömer Kardaş, Gizem Müjdecioğlu Demir, Serap Akpınar, Sümeyra Elif Kaplan Karakaya, Yeliz Balca çapan, Özden Şükran Üneri, Çiğdem Yektaş. The association between suicidal behavior severity, perceived gender equality, and childhood traumas among depressive adolescent girls: Differences between the regions of Turkey (tur). J Clin Psy. 2022; 25(1): 31-40

Corresponding Author: Helin Yılmaz Kafalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale