ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Lowback Pain and Neck Pair [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(2): 95-101

Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Lowback Pain and Neck Pair

Kemal YAZICI1, Şenel TOT1, Ali BİÇER2, Aylin YAZICI1, Visal BUTURAK3
1Yrd. Doç. Dr Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, MERSİN
3Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

The aim of this study was to determine the levels of anxiety and depression, and quality of life in patients with low back pain and neck pain. Study subjects were comprised of patients with low back pain (n=50), with neck pain (n=40) and healthy controls (n = 7l). Patients and controls were administered a sociodemographic data form, Short Form-36 (SF-36) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Pain severity was measured with Visual Analogue Scale (VAS). Duration of pain complaint were significantly longer in patients with low back pain compared to those with neck pain. Pain severity was not different between patients with low back and neck pain. We found that patients with pain complaints had poorer physical function, experienced more problems with work or other activities and had higher level of pain severity and pain associated limitations compared to controls. On the other hand, patients and controls were not different with respect to vitality, social functioning, emotional role limitation and mental health. The rate of subjects above cut-off point on HAD-Anxiety subscale was significantly higher in patients with pain compared to controls. Patients with scores above cutoff points for anxiety and depression had significantly higher quality of life scores compared to those with scores below cut-off. It is important to determine those factors that affect quality of life and to develop coping strategies for that factors.

Keywords: Key Words: Anxiety, depression, low back pain, neck pain, SF-36.

Bel ve Boyun Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi*

Kemal YAZICI1, Şenel TOT1, Ali BİÇER2, Aylin YAZICI1, Visal BUTURAK3
1Yrd. Doç. Dr Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Yrd. Doç. Dr., Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, MERSİN
3Dr., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Bu çalışmada bel ve boyun ağrısı olan hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyini ve yaşam kalitesini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grupları, bel ağrısı olan hastalar (n=50), boyun ağrısı olan hastalar (n=40) ve sağlıklı gönüllülerden (n = 7l) oluşturulmuştur. Hastalara ve kontrol grubuna, sosyodemografik bilgi formu, Kısa Form-36 (SF-36) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) uygulanmıştır. Ağrı şiddetini belirlemek için Görsel Analog Skala (GAıS) uygulanmıştır. Ağrı süresi, bel ağrısı grubunda boyun ağrısı grubuna göre anlamlı olarak uzun bulunmuştur. Ağrı şiddeti açısından, bel ağrısı ve boyun ağrısı gruplan arasında fark bulunmamıştır. Bel ve boyun ağrısı olan kişilerin, fiziksel fonksiyonunun normal kontrollere göre daha kötü olduğu, işte ya da diğer etkinliklerinde daha fazla sorun yaşadıkları, ağrı şiddeti ve ağrıya bağlı kısıtlılık yaşama düzeyinin fazla olduğu saptanmıştır. Buna karşılık, bel ve boyun ağrısı hastalan kendini enerjik hissetme, olağan toplumsal etkinlikleri yürütme, emosyonel sorunlara bağlı iş ya da diğer günlük etkinlikleri yürütememe ve mental sağlık açısından normal kontrollerden farklı bulunmamıştır. Bel ve boyun ağrısı olan hastalarda HAD- anksiyete skorları eşik üstünde olanların oranı kontrollerden yüksek bulunmuştur. Anksiyete ve depresyon düzeyleri eşik üstünde olan hastaların yaşam kalitesi puanları anksiyete ve depresyon düzeyleri eşik altında olan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. Hastaların yaşam kalitelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bunlarla başa çıkma yollarının geliştirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Anksiyete, bel ağrısı, boyun ağrısı, depresyon, SF-36.

Kemal YAZICI, Şenel TOT, Ali BİÇER, Aylin YAZICI, Visal BUTURAK. Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Lowback Pain and Neck Pair. J Clin Psy. 2003; 6(2): 95-101
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale