ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Madde bağımlılığında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi (tur) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(1): 23-33 | DOI: 10.5505/kpd.2020.46693  

Madde bağımlılığında dürtüsellik ve saldırganlığın incelenmesi (tur)

Berrak Köksal1, Semra Karaca2, Serhat Çıtak3
1TC. SB. İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikoterapi Merkezi, İstanbul.
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul.
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağımlılık yapan madde kullanımı fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan birçok sorunla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı madde bağımlılarında dürtüsellik ve saldırganlık düzeyini ve dürtüsellik ile saldırganlığın ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı niteliktedir. İstanbul’da bir psikiyatri hastanesinin AMATEM kliniğinde yapılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Marmara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan etik kurul izni, hastaneden kurum izni alınmıştır. Örneklem büyüklüğü istatistiksel formülle hesaplanmış ve çalışma 126 hasta ile tamamlanmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Barrat İmpulsivite Ölçeği (BIS-11) ve Buss Pery (1992) Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) ile toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel analizler, Shapiro-Wilk testi, Student’s t test, Mann-Whitney U, One-way ANOVA, Kruskal Wallis ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların %92.9’u erkek, %58.7’si bekâr, %40.5’i lise mezunudur ve yaş ortalamaları 29.53±8.20’dır. Hastaların BIS-11 ölçeği puan ortalamaları 63.86±8.47 ve BPSÖ puan ortalamaları 50.70±20.77’dir. Hastaların BIS-11 puanları ile BPSÖ toplam ve tüm alt boyutlarının puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı zayıf ilişkiler bulunmuştur (BPSÖ toplam r=0.299,p=0.001; fiziksel saldırganlık r=0.225; p=0.012; sözel saldırganlık r=0.212, p=0.018; öfke r=0.191, p=0.033; düşmanlık r=0.373, p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada katılımcıların çoğunluğu erkektir. Madde bağımlılığında, dürtüsellik arttıkça genel saldırganlık puanları da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, dürtüsellik, saldırganlık


Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse (tur)

Berrak Köksal1, Semra Karaca2, Serhat Çıtak3
1TC. HM Istanbul Erenkoy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Psychotherapy Center, Istanbul.
2Marmara University, Faculty of Health Sciences, Psychiatric Nursing Department, İstanbul.
3Istanbul Medeniyet University, Faculty of Medicine, Department of Mental Health and Diseases, Istanbul,

INTRODUCTION: The use of addictive substances is usually related with many problems physical, mental and social aspects. The present study aims to examine levels of impulsiveness and aggression and the relationships between impulsiveness and aggression in substance abuse.
METHODS: This cross-sectional study was conducted in an alcohol and addiction treatment center of a psychiatric hospital in Istanbul. In order to conduct this study, ethical committee permission was obtained from the Ethics Committee of Marmara University and official permission was obtained from hospital. The sample size was calculated using a statistical formula and the study was conducted with 126 patients. Data was collected by Demographic Information Form, Barrat Impulsivity Scale (BIS-11) and Buss Pery Aggression Scale (BPAS). The data was analyzed using descriptive statistical analysis Shapiro-Wilk test, Student’s t test, Mann-Whitney U, One-way ANOVA, Kruskal Wallis and Pearson correlation analysis.
RESULTS: 92.9 % male of patients, 58.7 % were single, 40.5% high school graduates and mean age was 29.53 ± 8.20. BIS-11 total score of the patients was 63.86 ± 8: 47. BPAS total score of the patients was 50.70 ± 20.77. Statistically significant positive peer relationships were found between averages of BIS-11 total scores, BPAS total scores and all sub-scale scores (between BIS-11 total scores and BPAS total scores r=0.299, p=0.001; physical aggression r=0.225; p=0.012; verbal aggression r=0.212, p=0.018; anger r=0.191, p=0.033; hostility r=0.373, p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the majority of participants was male. Of substance abuse, it is seen that increased impulsivity, aggression increases overall score.

Keywords: Substance abuse, impulsiveness, aggression


Berrak Köksal, Semra Karaca, Serhat Çıtak. Examination of impulsiveness and aggression in substance abuse (tur). J Clin Psy. 2020; 23(1): 23-33

Sorumlu Yazar: Semra Karaca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (35 kere görüntülendi)
 (937 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale