ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Yetişkin Şehit Çocuklarında Bağlanma Biçimi ve Psikiyatrik Belirtiler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(2): 59-70

Yetişkin Şehit Çocuklarında Bağlanma Biçimi ve Psikiyatrik Belirtiler

Özlem Karaırmak, Berna Güloğlu
Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Psi̇koloji̇k Danışma Ve Rehberli̇k Anabi̇li̇m Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Erken çocuklukta ebeveyn kaybı gibi travmatik yaşantıların psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğinden çeşitli psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı iki aşamadan oluşmktadır. İlk aşamada, erken yaşta baba kaypı yaşayan yetişkin bireylerin gösterdiği psikiyatrik belirtilerin cinsiyet ve bağlanma biçimlerine göre incelenmesidir. İkinci aşamadaysa, bağlanma biçimlerinin psikiyatrik belirtileri ne kadar güçlü yordadığının incelenmesi ise araştırmanın ikinci adımını oluşturmaktadır. Çalışma grubunu zorunlu askerlik hizmeti sırasında girdiği silahlı çatışma sonucunda yaşamını yitiren bireylerin yetişkin çocukları oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya 18-30 yaş aralığında 105 (50 Kadın, 55 Erkek) şehit çocuğu katılmıştır. Demografik Bilgi Formu (DBF), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) posta yoluyla katılımcılara ulaştırılmış ve veriler toplanmıştır.Katılımcıların %40.6’sı babasını 0-1 yaş aralığında, %42.6’sı ise 1-3 yaş aralığında kaybetmiştir. Çalışmanın analizleri, t-test ve çoklu standart regresyon istatistik yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Kadınların ve sağlıksız olarak nitelendirilen korkulu, kayıtsız ve saplantılı bağlanma biçimine sahip olanların depresyon ve olumsuz benlik düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğin, kaygı, hostilite ve somatizasyonda ise cinsiyet ve bağlanma biçimine göre fark tespit edilmemiştir. Ayrıca, sağlıksız olarak tanımlanan bağlanma biçimlerinin psikiyatrik belirtileri yordamada önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken yaşta baba kaybı bireylerin psikolojik sağlıkları ve bağlanma biçimleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bağlanma biçimleri, psikiyatrik belirtiler, ebeveyn kaybı


Attachment Styles and Psychiatric Symptoms Among Adult Children of Martrys

Özlem Karaırmak1, Berna Güloğlu1

Obejctives: As a traumatic experience, early childhood parental loss have a negative impact on psyhological health of individuals and parental loss may cause the development of various psychiatric symptoms. The present study has two phases. In the first phase, the investigation
of psychiatric symptoms among adult children who lost their fathers in the early childhood is aimed. In the second phase, the predictor roles of attachment styles on the psychiatric symptoms are examined. The study group was composed of the adult children of the soldiers who died in a combat while serving in the obligatory military service. Method: 105 (50 females, 55 males) adult children of martry whose age range is between 18 and 30 participated in this study. 40.6% of participants lost their fathers at the age from 0 to 1, and 42.6% lost him at the age between 1 and 3. Participants
were assessed using Demographic Information Form, Brief Symptom Inventory (BSI), and Relationship Scales Questionnaire (RSQ). Regarding psychiatric symptoms gender difference and group differences based on attachment styles (healty vs. unhealty) was tested. Multiple regression (Stepwise Model) was used to explore the predictor role of attachment styles on psychiatric
symptoms. Results: Females and individuals who have unhealthy attachment style, which was characterized by dismissing/avoidant, fearful, and preoccupied,have higher levels of depression and anxiety. No significant difference was found in psychiatric symptoms related to anxiety, hositility, and somatization considering gender and attachment styles. There was a very strong relationship between psychiatric symptomps related to negative identity and fearful attachment style. Furthermore, unhealthy attachment styles were important predictors of psychiatric symptoms of individuals who lost their father during early childhood. Conclusion: Early parental loss and attachment style has an important effect on the psyhological well-being of individuals.

Keywords: Attachment styles, psychiatric sypmptoms, parental loss.


Özlem Karaırmak, Berna Güloğlu. Attachment Styles and Psychiatric Symptoms Among Adult Children of Martrys. J Clin Psy. 2015; 18(2): 59-70

Sorumlu Yazar: Berna Güloğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (6 kere görüntülendi)
 (1441 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale