ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(1): 24-28

Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi

Betül Uyar, Faruk Gürgen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A. D. Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde verilen psikiyatri konsültasyon hizmetlerinin hastaların sosyodemografik özelliklerine, isteyen kliniklere, hastaların fiziksel tanılarına, konsültasyon istem nedenlerine, hastaların psikiyatrik tanılarına ve tedavilerine göre dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01.03.2013-31.06.2013 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yatarak tedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 18 yaş ve üstü hastalar dahil edilmiştir. Alınan bilgiler konsültasyon formlarına kaydedilmiş, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre yapılan tanısal değerlendirmeler retrospektif olarak konsültasyon formlarından taranarak yapılandırılmış bir forma aktarılmıştır.
BULGULAR: Psikiyatri konsültasyonu istenen 244 hastanın (ortalama yaş: 46 ± 19 ) %58.6’sı (n=143) kadın, %41.4’ü (n=101) erkekti. En fazla konsültasyon isteyen bölüm %45.5 (n=111) ile dahiliye iken bunu %10.7 (n=26) ile nöroloji, %8.6 (n=21) ile göğüs hastalıkları bölümü takip etmekteydi. Konsültasyon istenme nedenlerinin %24.6’sını (n=60) depresif duygudurum, %18.4’ünü (n=45) anksiyete belirtileri, % 18’ini (n=44) intihar girişimi oluşturmaktaydı. DSM-IV-TR kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda hastaların % 28.7’sine (n=70) uyum bozukluğu, %26.6’sına (n=65) depresyon, %19.3’üne (n=47) anksiyete bozukluğu tanısı konmuştur. Yüzde 9.8’inde (n=24) ruhsal bozukluk saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatri dışı kliniklerde değerlendirilen hastaların tanı ve tedavilerinin psikiyatri hekimiyle işbirliği içinde düzenlenmesi hastanın tedaviye uyumu ve hastalığın gidişatı açısından önemlidir. Psikiyatrik belirtileri olan hastalara daha iyi bir hizmet verilebilmesi için hastanemizde Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi birimi oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon, psikiyatri, yatan hasta


The Assesment of Psychiatric Consultations in a University Hospital

Betül Uyar1, Faruk Gürgen1

Objectives: The objective of this study was to evaluate the causes of psychiatric consultations requested from different departments, sociodemographic characteristics of the patients and physical-psychiatric diagnosis and management of the patients. Method: We prospectively included 244 patients older than 18 years old who were referred to psychiatric consultation in Dicle University
Hospital between 01/03/2013-31/06/2013. Collected data and diagnostic evaluations, which were made according to DSM-IV-TR criteria, were recorded on the consultation form and then transferred to a structured form. Results: Among the 244 patients (mean age: 46 ±19) referred for psychiatric consultation, 58.6% (n=143) of the patients were female and 41.4% (n=101) were male. Psychiatric consultations were most frequently requested from Internal Medicine 45.5% (n=111), Chest Diseases 10.7% (n=26), and Physical and Rehabilitation 8.6% (n=21) clinics. The most frequent causes of psychiatric consultations were depressive symptoms 24.6% (n=60), anxiety 18.4% (n=45), and suicide attempts 18% (n=60). After evaluation of the patients according to DSM-IV-TR criteria, the patients were most frequently diagnosed as adjustment disorder 28.7% (n=70),
depression 26.6% (n=65) and anxiety disorder 19.3% (n=47). 9.8% (n=24) of the cases had not received any psychiatric diagnosis. Conclusion: Adherence to the treatment and prognosis of the illnesses of the patients, which are treated in non-psychiatric clinics, can be improved by the harmonious interaction between psychiatry clinic and other medical clinics. In order to give a
better service for the hospitalized patients having psychiatric symptoms, Consultation-Liaison Psychiatry Unit should be established in hospitals.

Keywords: Consultation; psychiatry; inpatient.


Betül Uyar, Faruk Gürgen. The Assesment of Psychiatric Consultations in a University Hospital. J Clin Psy. 2015; 18(1): 24-28

Sorumlu Yazar: Betül Uyar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (13 kere görüntülendi)
 (1059 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale