ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi* [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(4): 225-231

Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi*

Şebnem Soysal1, Aylin İLDEN KOÇKAR2, Emel ERDOĞAN3, Selahattin Şenol4, Kıvılcım GÜCÜYENER5
1Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Uz. Psk., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA
4Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
5Uz. Psk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenme yaşam boyu devam eden, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir konuda uzmanlaşmayı değil, duygusal gelişmeyi, toplumsal etkileşimi ve kişilik gelişimini de içeren çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte ortaya çıkan aksaklıklar kişinin tüm yaşantısını etkileyebilmektedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yalnızca akademik başarıda düşüklük görülmez, tüm yaşam alanları sorundan etkilenir. Bu nedenlerle öğrenme güçlüğünün; zihinsel işlevler üzerindeki etkilerini anlama çabası beraberinde dikkat, algılama ve yorumlama yetilerinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabilecek test bataryalarının geliştirilmesine yol açmıştır. Bu bataryalar içerisinde yer alan en etkin testlerden biri Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği'dir (WISC-R). Bu araştırma, WISC-R alt ölçeklerinin özgül öğrenme güçlüğünü değerlendirebilme gücünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda, özgül öğrenme güçlüğünün dikkat ve algılama süreçleri üzerindeki etkilerini görmek ve ilgili özellikleri ölçen WISC-R alt ölçeklerinin grup ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak özgün profilinin çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırma, bir yıllık bir süre içerisinde Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnabUim Dalı Çocuk Nörolojisi Ünitesi ile Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı'na; dikkat dağınıklığı, okul başarısında düşüklük, artikülasyon bozukluğu, öğrenme ve algılama güçlüğü yakınmaları ile başvuran, DSM-IV tanı ölçütlerine göre özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış olan, herhangi bir psikiyatrik bozukluğun eşlik etmediği, nörolojik bozukluğu olmayan, herhangi bir ilaç kullanmaya başlamamış 20 çocuk ile, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey açısından benzer özelliklere sahip, daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlık geçirmemiş, 20 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırma ve kontrol gruplarında yer alan deneklerden toplanan WISC-R puanlarının grup ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek amacıyla her alt test için 2 (Grup: Araştırma Grubu, Kontrol Grubu) x 2 (Cinsiyet) Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda cinsiyet ve grup ortak etkisi gözlenmemiştir. Yapılan basamaklı Çoklu Regresyon Analizi sonucunda Sözel Zeka Bölümünün WISC-R alt testleri arasında öğrenme güçlüğünün en iyi yordayıcısı olarak bulunmuştur. Yapılan bir çok çalışma gibi bu çalışma da WISC-Rnin özgül öğrenme güçlüğü için ayırıcı niteliğe sahip olduğu sonucunu destekler niteliktedir. Ancak testte okuma ve yazma gibi özgün öğrenme yetileri test edilmediğinden bu alanlara yönelik olarak hazırlanmış nöropsikolojik testlerle desteklenmesi özgül öğrenme güçlüğünün tanı ve tedavisinde yeni bakış açılarının kazanılmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Çocuk, ergen, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, WISC-R.


Evaluation of WISC-R Profiles in Children with Learning Disorders

Şebnem Soysal1, Aylin İLDEN KOÇKAR2, Emel ERDOĞAN3, Selahattin Şenol4, Kıvılcım GÜCÜYENER5
1Uz. Psk., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
2Uz. Psk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
3Uz. Psk., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, ANKARA
4Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA
5Uz. Psk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Learning is not only the acquisition of a new skill or the spe-cia-lization in a certain academical area but a life time process which involves emotional, social and personality development. Any defects in this process many effect a person's whole life. Children who are diagnosed as having learning disorders not only have low academical grades their lives are effected in many areas. Therefore the effort to understand the effects of learning disabilities on the cognitive functions has brought the development of test batteries which are used in the assesment of attention, perception and comprehension abilities. One of the most effective of these batteries is the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R). This study was done in order to understand the assesment value of WISC-R in learning disabilities on the attention and perception processes, and the profile ofWISC-R's subtests which assess these processes, according to the group and sex factors. The study was conducted over a one-year period on children who applied to Gazi University Pediatrics Department Child Neurology Unit and Child Psychiatry Department with articulation, learning and perception problems. 20 children were diagnosed as having learning disabilities according to DSM-1V criteria, who also had no other comorbid psychiatric or neurologic disorder and had not started to use medication. The control group which consisted of 20 children had similar backgrounds in terms of age, sex and socioeconomic status and they had no psychiatric disorder previously. 2 (Group: Study Group, Control Group) x 2 (Sex) ANOVA was employed with the WISC-R scores of the study and control groups see significant differences in the group-sex variables. Sex by group interaction effect was not found. In the regression analysis the verbal IQ was found as the best predictor of learning disability. Concordant with the literature, WISC-R was found to be a good differentiating tool for learning disabilities. It is thought that new perceptions in the diagnosis and treatment of WISC-R will be provided by the assesment of reading and writing abilities by other neuropsychological tests, since WISC-R does not assess these dimensions.

Keywords: Key Words: Child, adolescent, learning disabilities, attention deficit, WISC-R.


Şebnem Soysal, Aylin İLDEN KOÇKAR, Emel ERDOĞAN, Selahattin Şenol, Kıvılcım GÜCÜYENER. Evaluation of WISC-R Profiles in Children with Learning Disorders. J Clin Psy. 2001; 4(4): 225-231


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (10489 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale